Translate

12/27/2015

OPANAF 3622/2015 -formulare impozit pe venit si contributii sociale


Va redau aici ordinul ANAF care stabileste modelul si continutul unor formulare pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale

OPANAF. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate  în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele  fizice publicat in monitorul oficial nr   943 din 21.12.2015

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (4), art. 82, 107, 120, 121, 151, art. 169 alin. (5) şi (7), art. 173 şi 174 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1.

(1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

a) 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p, şi "Fişa capacităţii de cazare", cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", cod
14.13.01.13/9, şi "Anexa nr. . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit";

c) 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;

f) 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale", cod 14.13.02.13./3a, şi anexa nr. 1 "Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", respectiv anexa nr. 2 "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale";

g) 650 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.02.15/cfb, şi anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate".

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 2.

Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venit şi contribuţii sociale.
Art. 3.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 4.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 3.622.

12/22/2015

Declaratii informative

OPANAF 2722/2015 publicat de curand in monitorul oficial nr 924/2015  aproba continutul unor formulare de declaratii informative si anume:

1.Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor,inclusiv remuneratiile administratorilor si altor persoane asimilate acestora  ,rezidenti ai altor state
 membre UE ,realizate in Romania.

2.Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre UE,pe teritoriul Romaniei.
Unitatile raportoare au obligatia completarii si depunerii celor doua declaratii pana in ultima zi a lunii februarie anul curent,pentru anul precedent.
Declaratiile se depun electronic sau fisiere PDF ,insotite de fisiere XML.
Modelul foormularelor cod 402 si 403 precum si instructiunile  de completare le gasiti in anexa la OPANAF 2722 din 2015.

12/18/2015

Optiunea de modificare a anului fiscal

Asa cum probabil stiti, Legea 227/2015 Cod Fiscal in conditiile art 16 alin(5) corelat cu art 342 alin(10) din lg 207/2015
 Cod de procedura fiscala permite contribuabililor sa opteze pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic. 
OPANAF 3495 din dec 2015 aproba modelul si continutul formularului "Notificare privind modificarea anului fiscal"(formular cod 014).
Contribuabilii care opteaza pentru modificarea anului fiscal completeaza formularul  si il depun la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incepererii anului fiscal sau data inregistrarii contribuabilului ,dupa caz.
Formularul 016 se completeaza cu majuscule, in doua exemplare,unul se depune la registratura organului fiscal sau se trimite prin posta, prin scrisoare cu recomandata, al  doilea exemplar ramane la contribuabil.
Formularul este reprodus in anexa la OPANAF 3495/2015

12/16/2015

Reglementari noi privind documentele financiar contabile

OMFP 2634/2015 din 5.nov 2015 publicat in monitorul oficial  nr 910/09.12.2015 aproba normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile.
Prin OMFP 2634/2015 se abroga OMFP 3512/2008 si OMFP 2226/2006.
Am parcurs documentul si am remarcat aproape toate prevederile vechi se mentin,cu mici exceptii si sigur, mai apar unele  noi.
Am mai postat pe acest blog articole despre intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabile,reconstituirea in caz de distrugere ,furt sau pierdere dar si despre registrele de contabilitate.Ce am scris in acele articole ramane valabil.
Voi reveni cu detalii intr-o postare ulterioara.