Translate

1/28/2019

Declaratia unicaOPANAF 49  din 11 ianuarie 2019 abroba modelul si continutul formularului "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice".

In baza acestui formular, persoanele fizice declara atat impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul 2018, cat si impozitul pe veniturile  estimate si contributiile datorate pentru anul 2019.

Se intocmeste in format electronic, se depune in format electronic.
Instructiunile de completare si depunere precum si programul informatic de generare a formularului  se gasesc pe site-ul ANAF.

1/25/2019

Declaratiile 205 si 207OPANAF 48/2019 aproba modelul formularului 205 " Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit".

Se utilizeaza pentru veniturile incepand cu ianuarie 2018.
Se intocmeste in format electronic, se depune tot electronic.
Softul pentru completarea formularului si instructiunile de completare si depunere se pot lua de pe site-ul ANAF

Tot prin OPANAF 48/2019  se aproba si formularul 207 " Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite pe beneficiari de venit nerezidenti" 

Se utilizeaza pentru veniturile realizate incepand cu ianuarie 2018.
Ca si formularul 205 se intocmeste in format electronic, se depune pe cale electronica.
Programul informatic pentru editare si instructiunile de completare il gasiti pe site-ul ANAF.1/22/2019

Salariul minim brut pe tara

HG 937din 7 dec 2018, publicata in monitorul oficial nr 1045 din 10 dec 2018 stabileste salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata incepand cu 01 ianuarie 2019.
Sunt doua variante prevazute de HG 937/2018:

-pentru salariatii care ocupa functii ce necesita studii superioare si au minim 1 an vechime,
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2350 lei, pentru un program normal de lucru .( o medie de 167.333 ore pe luna, adica 14.044 lei pe ora)
- pentru restul salariatilor  se stabileste un salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, de 2080 lei pentru un program normal de lucru.( o medie de 167.333 ore pe luna, adica 12.43 lei pe ora)

1/16/2019

Taxa noua pentru organizatorii de jocuri de noroc

OUG 114 din dec 2018 aduce modificari OUG 77/ 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc in sennsul introducerii unei taxe lunare de 2% aplicata asupra totalului taxelor de participare lunare. Iata articolul din ordonanta care stabileste acesta taxa:


"
Articolul 53
(1) Începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar.
(2) Taxa menționată la alin. (1) se calculează, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.
(3) Modalitatea de calcul al taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Modalitatea de declarare și plată a taxei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

1/15/2019

Completari legislative privind zilierii

OUG 114 din dec 2018, cu aplicabilitate din 2019 , OUG despre care v-am mai spus ca aduce modificari multor acte normative, aduce unele completari si in cazul legislatiei privind zilierii.
Astfel, folosirea muncii zilierilor este limitata in timp, se precizeaza in ce domenii se poate utiliza munca zilierilor si se stabilesc sanctiuni pentru cei care nu respecta aceste prevederi.

Va redau aici cateva articole din OUG 114/2018 care aduc completarile mai sus mentionate, asta ca sa  convingeti singuri."
Articolul 65
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
(6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier.
(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.
2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 13
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;
3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 14
(1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar și zilier constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
4. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.
5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

1/11/2019

Termen limita pentru PFA si I.I.

Alerta pentru persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale !

Pe data de 17 ianuarie  2018 expira termenul limita pana la care PFA si I.I. pot depune mentiuni cu referire la obiectul de activitate in conformitate cu Legea 2018/2016.
In caz contrar, risca radierea  de la Registrul Comertului.
ONRC a publicat deja pe site lista cu PFA si I.I. , la nivel national, care nu au depus inca mentiuni.

Va reamintesc ca in conformitate cu legea mai sus mentionata, PFA poate avea cel mult cinci clase de activitati si trei salariati, iar intreprinderea individuala cel mult 10 clase de activitati si 8 salariati.
Va redau aici extras din lege, pentru a fi pe deplin edificati.:"Art. 16. - (1) PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
(2) În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."
16. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 17. - (1) PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

Art. 24. - (1) Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.
(2) Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni."


Articolul II
(1) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1), respectiv art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, solicită oficiului registrului comerţului competent modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului referitoare la obiectul de activitate.
(2) Dacă nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe dintre activităţile incluse, în condiţiile alin. (1), în obiectul de activitate, persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală solicită autorizarea acesteia/acestora, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege şi ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală poate opta pentru modificarea formei de organizare, în condiţiile legii.
(4) Modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, pe baza cererii depuse potrivit alin. (1), de oficiul registrului comerţului, cu titlu gratuit.
(5) Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale din circumscripţia sa care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate, în condiţiile prezentei legi.
(6) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1). Transferul drepturilor şi obligaţiilor din patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale.

1/10/2019

Program statiuni balneareOUG 114 din decembrie 2018 aproba printre altele Programul de finantare a investitiilor pentru
modernizarea si dezvoltare statiunilor balneare (numit pe scurt Programul statiuni balneare).
Sursa de finantare a acestui program va fi bugetul Secretariatului General al Guvernului prin intermediul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP).
Beneficiari ai fondului vor fi unitatile administrativ teritoriale si societatile comerciale de profil.

Se vor finanta cheltuielile cu:

- reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport care asigura accesul la statiunile balneare dar si reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructrii stradale si pietonale.

- modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati publice din statiunea balneara.

-constructia, extinderea si reabilitarea capacitatilor de tratament balnear, precum si a capacitatilor turistice de alimentatie publica si cazare.

-constructia, extinderea si reabilitarea obiectivelor de sanatate, culturale, sportive si de agrement.

- achizitia, in scopul dezvoltarii activitatii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu
sunt in exploatarea cu profil de turism.

-achizitia de echipamente, mobilier si aparatura medicala necesare tratamentelor medicale dar si mijloace de transport persoane ce se vor utiliza pentru transportul turistilor.

-cheltuielile cu pregatirea profesionala a persoanelor specializate in domeniile medical-sanitar si
HORECA.

1/02/2019

Fondul de dezvoltare pentru investitii

In data de 28 decembrie 2018 a fost aprobata OUG 114 care modifica o sumedenie de acte
normative cu incidenta in domenii ca investitii, salarii,  pensii, domeniul bancar,etc
Actul normativ este foarte amplu, sunt multe modificari asa ca voi vorbi despre cele mai importante dintre ele, pe rand.
Pentru ca inca de la art 1 al acestei OUG se infiinteaza Fondul de dezvoltare pentru investitii, in acest articol vin cu informatii despre acest fond.
Fondul de investitii nu va avea personalitate juridica si va fi administrat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza ( CNSP) printr-un cont de disponibil.
Fondul se utilizeaza pentru finantarea unor investitii ale unitatilor administrativ teritoriale.
Exista doua mari categorii de investitii cu domeniu prioritar principal si domeniu prioritar secundar.
Din domeniul prioritar principal fac parte investitiile in:
-sanatate ( dispensare, centre medicale, spitale)
- educatie ( scoala, gradinita, cresa, campusuri scolare)
- apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate
- retea de energie electrica si retea de gaze
- transport/drumuri (modernizare, reabilitare drumuri locale, judetene,strazi, poduri, pasaje)
-salubrizare.
Investitiile din domeniul prioritar secundar  sunt cele din sectoarele:
-cultura ( ex reabilitare, construire camin cultural)
- culte ( reabilitare lacasuri de cult)
-retea de iluminat public
-sport ( constructie, modernizare baze sportive)
- locuinte (reabilitarea cladirilor cu risc seismic, locuinte sociale, locuinte de serviciu)
Fondul poate finanta  si proiecte de investitii ale universitatilor.