Translate

12/27/2015

OPANAF 3622/2015 -formulare impozit pe venit si contributii sociale


Va redau aici ordinul ANAF care stabileste modelul si continutul unor formulare pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale

OPANAF. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate  în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele  fizice publicat in monitorul oficial nr   943 din 21.12.2015

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 5 alin. (4), art. 82, 107, 120, 121, 151, art. 169 alin. (5) şi (7), art. 173 şi 174 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1.

(1) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

a) 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p, şi "Fişa capacităţii de cazare", cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", cod
14.13.01.13/9, şi "Anexa nr. . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit";

c) 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate", cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/1i;

e) 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;

f) 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale", cod 14.13.02.13./3a, şi anexa nr. 1 "Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", respectiv anexa nr. 2 "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale";

g) 650 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.02.15/cfb, şi anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate".

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se completează şi se depun conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 2.

Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venit şi contribuţii sociale.
Art. 3.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 4.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 10 decembrie 2015.

Nr. 3.622.

12/22/2015

Declaratii informative

OPANAF 2722/2015 publicat de curand in monitorul oficial nr 924/2015  aproba continutul unor formulare de declaratii informative si anume:

1.Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor,inclusiv remuneratiile administratorilor si altor persoane asimilate acestora  ,rezidenti ai altor state
 membre UE ,realizate in Romania.

2.Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre UE,pe teritoriul Romaniei.
Unitatile raportoare au obligatia completarii si depunerii celor doua declaratii pana in ultima zi a lunii februarie anul curent,pentru anul precedent.
Declaratiile se depun electronic sau fisiere PDF ,insotite de fisiere XML.
Modelul foormularelor cod 402 si 403 precum si instructiunile  de completare le gasiti in anexa la OPANAF 2722 din 2015.

12/18/2015

Optiunea de modificare a anului fiscal

Asa cum probabil stiti, Legea 227/2015 Cod Fiscal in conditiile art 16 alin(5) corelat cu art 342 alin(10) din lg 207/2015
 Cod de procedura fiscala permite contribuabililor sa opteze pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic. 
OPANAF 3495 din dec 2015 aproba modelul si continutul formularului "Notificare privind modificarea anului fiscal"(formular cod 014).
Contribuabilii care opteaza pentru modificarea anului fiscal completeaza formularul  si il depun la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incepererii anului fiscal sau data inregistrarii contribuabilului ,dupa caz.
Formularul 016 se completeaza cu majuscule, in doua exemplare,unul se depune la registratura organului fiscal sau se trimite prin posta, prin scrisoare cu recomandata, al  doilea exemplar ramane la contribuabil.
Formularul este reprodus in anexa la OPANAF 3495/2015

12/16/2015

Reglementari noi privind documentele financiar contabile

OMFP 2634/2015 din 5.nov 2015 publicat in monitorul oficial  nr 910/09.12.2015 aproba normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile.
Prin OMFP 2634/2015 se abroga OMFP 3512/2008 si OMFP 2226/2006.
Am parcurs documentul si am remarcat aproape toate prevederile vechi se mentin,cu mici exceptii si sigur, mai apar unele  noi.
Am mai postat pe acest blog articole despre intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabile,reconstituirea in caz de distrugere ,furt sau pierdere dar si despre registrele de contabilitate.Ce am scris in acele articole ramane valabil.
Voi reveni cu detalii intr-o postare ulterioara.

11/25/2015

Facilitati fiscale

In OUG 44/2015 se stabilesc unele facilitati pentru sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate si care nu au beneficiat de esalonarea obligatiilor fiscale restante.
Conform acestei ordonante de urgenta ,penalitatile de intarziere  ca si o cota de 54,2%din dobanzile corespunzatoare obligatiilor de plta principale la bugetul e stat,restante la 30
 septembrie 30 septembrie 2015 SE ANULEAZA,cu conditia indeplinirii cumulative de catre contribuabil a unor cerinte obligatorii si anume:
-toate obligatiile de plata principale restante la 30 sept 2015 se sting pana la data de 31 martie 2016.
-cota de 45,8%din dobanzile aferente restantelor la 30 sept  2015 se va plati pana la 30 iunie 2016.
-sunt stinse toate  obligatiile de plata pricipale adminstrate de organul fiscal   central cu termene de plata cuprinse intre 1 oct 2015-31 martie 2016 pana la data depunerii cererii anulare a penalitatilor de intarziere si cotei de 54,2% din dobanzi.(cerere de anulare a accesoriilor).
-contribuabilul sa faca dovada depunerii tuturor declaratiilor  fiscale pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor ;aceasta conditie se considera indeplinita si in situatia in care nu s-au depus declaratii fiscale pentru anumite perioade,dar obligatiile fiscale au fost stabilite prin decizie a orga
nului fiscal central .
-cererea de anulare a accesoriilor va fi depusa de contribuabil pana la data de 30 iunie 2016 ,inclusiv,sub sanctiunea decaderii.   
Intr-o postare viitoare voi aborda si alte prevederi ale OUG 44/2015.  


11/22/2015

Calendar oblligatii fiscale

Va prezint aici obligatiile fiscale ale contribuabililor scadente la 25.nov.2015(sau cu termen limita de depunere in cazul declaratiilor)
-plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta(din drept uri de proprietate intelectuala,conventii civile,contracte de agent,din expertize,din premii si jocuri de noroc,veniturile nerezidentilor)
-plata anticipata a 50% din impozitul pe veniturile obtinute din inchirierea in scopuri turistice a camerelor situate in locuinte proprietate personala. 
-depunere Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (cod 100) pentru perioada precedenta.
-depunerea Declaratiei privind obligatia de plata a contributiilor sociale,impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formular cod 112) pentru luna octombrie.
-depunere Decont de taxa pe valoarea adaugata(formular cod 300)
-depunere Decont special de taxa pe valoarea adaugata(formular cod 301) cf art 156/3 alin(2).
-depunere Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea  tva (formular cod 307)
-depunere Declaratia privind tva datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de tva  fost anulat(form cod 311)
-depunere Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (formular cod 390 VIES)
-depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile/achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei  de raportare precedente.(formular cod 394)
- depunerea Notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului tva la incasare(formular cod 097).
-depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (formular cod 224)

11/16/2015

Evolutia productiei industriale in Romania

Productia industriala in Romania,in perioada 01.01.-30.09.2015 a crescut,fata de aceeasi perioada anului 2014,cu 3% in serie bruta su cu 3,2% in serie ajustata(tinand cont de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate).
In luna septembrie 2015,fata de luna septembrie 2014,productia industriala a crescut in serie bruta cu 3,9% iar in serie ajustata cu 3,4%.
Pe ramuri ale industriei,in perioada 01.01-30.09.2015 fata de aceeasi perioada a anului 014,productia a crescut in industria prelucratoare,producerea si furnizarea de energie electrica,termica,gaze,apa calda si aer conditionat.
A scazut in schimb productia in industria extractiva.
In luna septembrie 2015,fata de luna august 2015 s-au inregistrat cresteri la ambii ndicatori(productia in serie bruta si productia in serie ajustata)in industria prelucratoare,industria extractiva dar s-au inregistrat scaderi in cazul producerii si furnizarii de energie electrica si termica,gaze,apa calda si aer conditionat.

11/10/2015

Evolutia comertului international cu bunuri al Romaniei

Iata cum a evoluat comertul international cu bunuri al  Romaniei ,conform statisticilor oficiale INS in
 anul 2015 comparativ cu anul 2014:
1.Comertul international intra-UE 28,pentru perioada  01ian-31.oct 2015 a inregistrat la exporturi
133.375,60 milioane lei(30.033 milioane euro)fata  de perioada 01 ian-31oct 2015 cand a inregistrat 123.051,50 milioane lei(27.671,9 mil.euro),asta inseamna ca in 2015  fata de 2014 a existat o crestere.
Importurile intra-UE28 pentru 01 ian-31 oct 2015  au fost  de 144.697,3 mil. lei(32.542 mil. euro) iar 
in  anul  2015 importurile  au fost de 158.216,90 milioane lei(35.671,20 mil.euro),inregistrand si ele
 o crestere.
2.Comertul international extra -UE28- in acest caz exporturile  au fost de 50.809,40 milioane lei(11.389,1mil.euro) in 2014  iar in anul 2015 de 48.456,60 mil.lei(10878 mil euro),in acest
 caz, inregistrandu-se, dupa cum observati, o scadere a  exporturilor in 2015 fata de 2014. 
 Importurile Romaniei din tari extra-UE28 in perioada ian -oct 2014 au fost de 48.269 mil lei(10.820,90
mil.euro) iar in 2015   48.165 mil.lei(10.815,50 mil.euro),adica valori aproximativ egale in 2014 si 2015.
3.Exporturile totale ale Romaniei au fost in perioada  01 ian-31 oct 2014 de 173.860,90 mil lei
(39.061 mil euro) iar in aceeasi perioada din 2015  au fost de 181.833,20 mil lei(40.912 mil euro).
Importurile totale ale Romaniei in perioada 01.01 -31 oct 2014 au fost de 192.967 mil lei (43.363,90  mil  euro) iar in  aceeasi  perioada din 2015 au inregistrat  un total  de 206.381,90 mil lei (46.446,70 mil euro).  

11/04/2015

Societatea Europeana

Va ganditi sa va infiintati o societate europeana?
Aflati aici care sunt avantajele dar si ce conditii trebuie sa indepliniti si  care sunt modalitatile de  infiintare a unei SE.
Societatea Europeana(SE) este o societate pe actiuni  avand la baza legislatia europeana.

Avantajele infiintarii unei societati europene:
-se pot face afaceri in mai multe tari UE,grupate  sub o singura denumire.
-mobilitate mare in cadrul pietei unice europene adica se poate transfera sediul social al SE dintr-o  tara UE in alta,fara a se dizolva societatea si  infiinta  alta in alta tara UE.
-exista un cadru legal pentru operatiuni transfrontaliere.
O asemenea societate poate angaja personal in  mai multe tari,fara sa fie nevoie sa infiinteze filiale in tarile respective.

Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru infiintarea  unei SE:
-forma juridica va fi S.A.(societate pe actiuni)
-capitalul social de minimum 120.000 euro
-sediul social si cel central trebuie sa se afle in aceeasi tara.
-societatea europeana are personalitate juridica.

SE se poate constitui prin:
-fuziunea a cel putin doua societati pe actiuni stabilite in cel putin doua tari UE
-infiintarea unui holding pentru societatile pe actiuni  sau societatile cu raspundere limitata care au sedii inregistrate in tari UE sau filiale in tari UE 
diferite de tara in care au fost inregistrate,cu o vechime de cel putin 2 ani
-infiintarea unei filiale comune a cel putin doua societati pe actiuni sau societati cu raspundere limitata,in conditiile mentionate si in paragraful  anterior.
-transformarea unei S.A.in S.E. daca are sediu intr- tara UEsi filiala in  in alta,de cel putin doi ani. 

10/29/2015

Infiintarea unei intreprinderi in Uniunea Europeana

In calitate de cetateni ai Uniunii Europene aveti dreptul sa:
-infiintati o intreprindere (chiar si individuala) in orice tara  membra U.E.
-sa infiintati in alta tara U.E. o sucursala sau filiala a unei intreprinderi deja infiintate intr-o tara U.E.
Cerintele pentru infiintarea unei intreprinderi variaza de la o  tara la alta.
Puteti obtine informatii despre normele legale din tara unde  vreti sa infiintati intreprinderea accesand ghiseul unic national al tarii respective.

Uniunea Europena incurajeaza tarile membre sa atinga obiective comune ca:
-reducerea la 3 zile lucratoare a procedurii de infiintare a  unei intreprinderi
-limitarea costurilor de infiintare la 100 euro
-posibilitatea efectuarii formalitatilor la un singur organism administrativ(o singura institutie)
-posibilitatea completarii on-line a formalitatilor de inregistrare .
-posibilitatea de a inregistra on-line o intreprindere in alta tara membra UE.

10/18/2015

Evolutia cifrei de afaceri in comertul cu ridicata

Conform unui comunicat al INS din 13 octombrie, cifra de 
afaceri din comertul cu ridicata(cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) din luna august 2015 fata de
 luna august 2014 a crescut , in termeni nominali,ca serie
 bruta  cu 1,5% ,iar ca serie ajustata, tinand cont de numarul
 de zile lucratoare si sezonalitate,a crescut cu 0,6%.
In perioada 01 ianuarie 2015-31 august 2015, fata de aceeasi
 perioada anului 2014, cifra de afaceri din comertul cu ridicata, in termeni nominali,a crescut ca serie bruta cu 2,6% iar 
ca serie ajustata a crescut cu 2,5%. 
In schimb,in luna august 2015, comparativ cu iulie 2015,cifra
de afaceri din comertul cu ridicata a scazut ca serie bruta cu 
5,2% , iar ca serie ajustata,in functie de numarul de zile lucratoare si sezonalitate a scazut cu 4,9%.
  

10/10/2015

Impozite si taxe modificate in noul Cod Fiscal

Asa cum v-am informat a fost publicat cu ceva timp in urma Codul Fiscal care va intra in vigoare de la 1 ianurie 2016.
Legea prin care s-a aprobat Codul Fiscal are nr 227/2015.
In acest articol voi enumera cateva noutati din aceasta lege.(desigur noutati fata de vechiul Cod Fiscal)
Iata aceste elemente de noutate:
a)TVA 
-incepand cu data de 1 ianuarie 2016 cota generala de tva  scade la 24% la 20%
-tot de la aceeasi data tva la carti,manuale scolare ,reviste,ziare  scade de la 9% la 5%(cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii)
-incepand cu 1 ianuarie 2017 cota generala de tva scade la  19% .
b)DIVIDENDE
-incepand cu anul 2016 cota de impozit pe dividende scade  de la 16% la 5%

c)IMPOZITUL PE CONSTRUCTII SPECIALE
-acest impozit se mentine si in anul 2016 dar se elimina din anul 2017.
d)IMPOZITUL PE CLADIRI
-la acest capitol intervin modificari in privinta calculului acestui impozit,apar grile diferite pentru spatiile de tip rezidential si cele de tip comercial dar si spatiile mixte.
Desigur,impozitul pentru spatiile cu alt destinatie decat rezidentiala,sau cu destinatie mixta, pentru cota parte din spatiu destinata zone nerezidentiale va fi mai mare.
Codul Fiscal stabileste grilele,iar in interiorul grilelor decid consiliile locale.
Aceste grile sunt stabilite de art 457 si 458 din Legea 227din 2015.


9/20/2015

Maretie

V-ati intrebat vreodata ce este maretia? Cum o definim?
Iata aici cateva citate despre maretie:

"Maretia unui om nu consta in cat de multa bogatie dobandeste, ci in integritatea sa si in capacitatea sa de a influenta pozitiv pe cei din jurul sau"
(Bob Marley)

"Nu este maretie acolo unde nu este simplitate"
(Lev Tolstoi)

"Lucrurile marete se fac de obicei cu riscuri foarte mari"
(Herodot)

"Pretul maretiei este responsabilitatea"
(Sir Winston Churchill)

"Am spus adesea:singurul lucru care sta intre mine si maretie  sunt eu"
(Woody Allen)

Sunt cu adevarat mari cei care sunt buni"
(George Chapman)

9/03/2015

A fost aprobat noul cod fiscal

 A fost dat votul final in Parlament pentru noul cod fiscal care va intra in vigoare de la 01 ianuarie 2016.
Principalele modificari:
-tva general scade de la 24 % la 20 % incepand cu data de 01 ianuarie 2016 si la 19% incepand cu data de 01 ianuarie 2017.
-impozitul pe dividende scade de  la 16% la 5% din 2016.
Dupa promulgarea si publicarea lui in monitorul oficial voi reveni cu amanunte.


8/30/2015

Declaratia/contractul de asigurare

Persoanele care desfasoara activitati dependente(sunt salariate sau obtin venituri asimilate salariilor) stiti desigur cu totii ca platesc atat ei cat si angajatorii contributii pentru asigurari sociale.
Desigur platitorii de venituri au obligatia calcularii,retinerii, virarii contributiilor.
Nu mai insist asupra acestei teme , am scris deja suficient in alte articole.
Dar asociatii,actionarii,administratorii de firme, membrii intreprinderilor individuale sau familiale ce regim au in  aceasta  privinta?
Am fost intrebata daca faptul ca cineva este patron si firma plateste taxe la stat ,poate crea avantaje pentru acesta in sensul ca ar putea beneficia de pensie.
Faptul ca detineti o firma,singuri sau in asociere,ca fie sunteti asociati sau actionari va creaza un singur avantaj:
acela ca luati si aplicati propriile dvs decizii,sunteti propriul dvs stapan,cum se spune popular si ca actionati in domeniul pe care l-ati ales.
Plata unor taxe de catre firma are legatura numai cu activitatea firmei.(platiti tva, impozit pe profit sau venit,etc pentru veniturile aferente firmei.
Ca sa beneficiati de pensie trebuie sa contribuiti.
Forma legala este incheirea unei DECLARATII DE ASIGURARE intre dvs  si casa de pensii locala.
Baza lunara de contributie (suma asupra careia se calculeaza contributia)este de minim 35% din salariul mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale si de maxim 5 salarii medii brute utilizate la fundamentarea BASS.
Salariul mediu brut estimat si folosit la fundamentarea BASS se mentioneaza in fiecare an in Legea BASS.
Pentru anul 2015 acesta este de 2415 lei.
Cotele de contributie sunt cele prevazute de Codul Fiscal:
-cota pentru conditii normale: 26,3%
-cota pentru conditii deosebite 31,3%
 cota pentru conditii speciale 36,3%
Plata contributiilor se face lunar.
Acte necesare: 
-declaratia de asigurare completata in doua exemplare.
-copie a actului de indentitate.(prezentati si originalul pentru confruntare)
-dosar
In plus asociatii,actionarii membrii intreprinderilor individuale  sau intreprinderilor familiale prezinta copie prezinta extras de la Registrul Comertului din care sa rezulte calitatea pe  care  o au.
Persoanele care au incheiate contracte de management (alte le  decat actionarii)prezinta copie a contractului de management.
In acelasi mod se asigura si PFA, persoanele care obtin venituri  din practicare unei profesii.(aici intra de pilda si cei care  vin  din lumea artistica si a divertismentului si nu au calitatea  de salariati.).
Am specificat si domeniul artistic pentru ca de ani de zile vad  foarte  des la televizor persoane care vin din acest domeniu  si se plang ca de ei nu are grija nimeni , ca ei nu au pensii la batranete, ca musai trebuie facuta o lege care sa le fixeze niste pensii,etc.
Va rog sa nu ma intelegeti gresit ,nu am ceva impotriva vreunei categorii ,si mie imi sunt simpatici,si ca toata lumea ascult muzica,ma uit la spectacole de divertisment,ii apreciez pe multi pentru calitatile artistice.
Nu este o critica ,este o informare.
Se pare ca nimeni din jurul acestor persoane nu le-a spus ca exista acesta posibilitate.
Pentru persoanele care nu au obligatia sa se asigure(nu obtin venituri sau nu au o sursa constanta de venit)
exista posibilitatea sa se asigure si ei(desigur optional)
Acestia incheie CONTRACT DE ASIGURARE cu casa de pensii locala.
Conditiile la baza de impozitare sunt aceleasi:minim35%din salariul mediu brut, maxim 5 salarii medii brute.
Cota de impozitate este cea pentru conditii normale de munca.8/28/2015

Precizari utile

Incep prin a multumi tuturor care urmaresc si citesc ceea ce public pe acest blog.
Ma bucur ca sunteti interesati de temele abordate si sper ca  informatiile pe care le gasiti aici va sunt utile.
Cam tot ce public aici sunt informatii si date valabile pe o perioada mare de timp,iar atunci cand apar modificari legislative va tin la curent.
Atunci cand aveti nevoie de anumite informatii sau date pe o anumita tema accesati arhiva.
Avand in vedere ca arhiva a devenit destul de mare,ca sa va fie mai usoara cautarea unui/unor articole pe o anumita tema,am profitat de facilitatea oferita de Google si am creat colectii unde aveti articolele grupate  dupa o anumita tema.
Colectiile le puteti accesa din profilul meu Google +,dand click pe rubrica "Colectii",apoi click pe colectia care va intereseaza.
Iata care sunt colectiile:

1.Societati comerciale,PFA-constituire,autorizare,mentiuni.
2.Resurse umane-informatii utile
3.Contracte economice
4.TVA -informatii utile
5.Comert/Servicii-informatii utile
6.Taxe locale
7.Accize
8.Venituri,cheltuieli,impozite directe
9.Documente justificative(intocmire,reconstituire, nomenclator,etc)
10.Imobilizari corporale si necorporale
11.Casa .Conturi curente.Credite.Banci.Trezorerii.
Sigur mai sunt destule articole care nu pot fi incadrate in aceste colectii, pe acelea le accesati direct din arhiva.
8/19/2015

Evolutia cifrei de afaceri in servicii

Aflam dintr-o statistica a I.N.S.publicata recent,evolutia cifrei de afaceri in serviciile prestate in special intreprinderilor.
Am selectat si va prezint aici cateva date din aceasta statitstica.
Situatia statistica este pe o durata de 13 luni(iunie 2014-iulie 2015)
An de referinta este luat anul 2010.
Deci considerati 2010=100.
Iata evolutia cifrei de afaceri din acest sector, pe domenii:
A.Transporturi:
2014 : iunie=122,4; iulie=123,6 ;aug=122,6;sept=127,8;
          oct =125,2;nov=126,8;dec=126,40

2015: ian=129,00;febr=130,3;martie=130,3;apr=132,7;
          mai=132,2;iunie=133,5

B.Comunicatii:
2014: iunie=103,8;iulie=104,6;aug=106,3;sept=107,0;
          oct=104,7;nov=106,5;dec=106,2

2015:ian=105,2; febr=108,7;martie =106,1;apr=108,7;
           mai=109,0; iunie=108,5

C.Activitati de productie cinematografica,video


2014: iunie=91,9;  iulie=86,8; aug=95,7; sept=94,7;
          oct 96,1;nov=93,0; dec=96,9

2015: ian=86,9;febr=97,7; martie =102,1; apr=111,1;
          mai=93,1;iunie=96,7

D Servicii informatice si tehnologia informatiei
2014: iunie=149,0; iulie=148,5; aug=155,1;sept=149,7;
          oct=149,9;nov=127,3;dec=125,2

2015: ian=124,3;febr-124,4;martie=125,9; apr =128,3;
           mai=125,6;iunie=127,4

E.Alte activitati de servicii prestate in special populatiei
(activitati de editare,activitati juridice,de contabilitate si de consiliere,actitivati de arhitectura si inginerie,publicitate,act
 de servicii cu forta de munca,curatenie si altele)
2014: iunie =123,7; iulie=126,7; aug=124,26; sept=130,8
           oct=126,7; nov=125,2

2015:ian=124,3; febr=124,4; martie=125,9; apr=128,3;
         mai=125,6; iunie=127,4 

8/12/2015

Ce salarii au avut romanii in ultimele decenii

Sunteti curiosi ce salarii au incasat romanii  in perioade diferite   de timp ?
Aveti aici un tabel cu salariile medii brute si nete din 1938 si pana in 2013.
Datele sunt cele furnizate de Institutul de Statistica.
Intre 1938 si 1950 apare numai salariul mediu brut , fara cel net.

 Din 1938 se trece direct la 1947,ramane sa ghicim daca intre 1939 si 1946 a fost acelasi salariu ca in 1938 sau nu auavut date statistice pentru acesti ani.
Mie varianta a doua mi se pare mai putin plauzibila.
Din 2005 salariile sunt in  ron.
Tineti cont de faptul ca puterea de cumparare a fost diferita de la o perioada la alta.
Pentru anul 2014 daca nu stiti salariul mediu, puteti citi articolul meu  in care am vorbit despre legea BASS .
La fel pentru salariul mediu estimat in 2015.


- lei/salariat -
Anul
Castig Salarial Mediu Brut
Castig Salarial Mediu Net

Anul
Castig Salarial Mediu Brut
Castig Salarial Mediu Net
1938
168
...*)

1980
2602
2238
1947
261
...

1981
2721
2340
1948
293
...

1982
2936
2525
1949
335
...

1983
3024
2601
1950
366
337

1984
3224
2773
1951
397
365

1985
3285
2827
1952
403
370

1986
3317
2855
1953
447
410

1987
3337
2872
1954
487
456

1988
3422
2946
1955
536
499

1989
3538
3063
1956
593
549

1990
4010
3381
1957
671
619

1991
9207
7460
1958
747
684

1992
25322
20140
1959
784
726

1993
76452
59717
1960
854
802

1994
184719
141951
1961
898
833

1995
275825
211373
1962
947
880

1996
426038
321169
1963
1005
932

1997
843316
632086
1964
1046
965

1998
1318605
1042274
1965
1115
1028

1999
1921754
1522878
1966
1179
1083

2000
2840449
2139138
1967
1210
1107

2001
4220357
3019424
1968
1248
1139

2002
5320559
3789202
1969
1297
1180

2003
6637868
4839648
1970
1434
1289

2004
8183317
5986386
1971
1471
1318

2005**)
968
746
1972
1498
1339

2006
1146
866
1973
1563
1391

2007
1396
1042
1974
1663
1471

2008
1761
1309
1975
1813
1595

2009
1845
1361
1976
1964
1712

2010
1902
1391
1977
2102
1818

2011
1980
1444
1978
2344
2011

2012
2063
1507
1979
2457
2108

2013
2163
1579


8/03/2015

Nu se mai platesc taxe extrajudiciare de timbru la ANAF

OG 17/2015 publicata in M.Of.540 /20 iulie 2015 care modifica Codul de Procedura Fiscala aduce modificari si in privinta taxelor  extrajudiciare de timbru.
Astfel, de la data publicarii in monitorul oficial a OG 17 din 2015,contribuabilii care solicita ANAF eliberarea de certificate,adeverinte sau alte documente sunt scutiti de la plata taxei extrajudiciare de timbru.
O veste buna pentru contribuabili,zic eu, nu atat din punct de vedere financiar, taxa de timbru era de cativa lei, si pentru ca se mai simplifica procedurile ata pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice.
Nu toti contribuabilii stiau ca trebuie sa timbreze ,sau cu cat trebuie sa timbreze si trebuia sa mai amane depunerea cererii.

Mai mult chiar, de multe ori nu se gaseau timbre fiscale perioade intregi  si trebuia sa alergi in "n" locuri, oficii postale ,
poate,poate gasesti timbrul de care ai nevoie.
De regula nu se admitea sa platesti in Trezorerie contravaloarea taxei de timbru,iar atunci cand, cu insistente se accepta, tot trebuia sa faci mai multe drumuri.
De regula, trezoreriile nu au sedii comune cu administratiile financiare,unele dintre ele mai au cate un ghiseu unde se incaseaza pentru trezorerie, insa si acela functiona 2-3 ore pe  zi.7/30/2015

Stampila nu mai este obligatorie

OG 17 din 15 iulie 2015 , publicata in M.OF. 540/20 iulie 2015 aduce unele ,modificari OUG 92/2002 privind Codul de procedura fiscala.
Una dintre modificari o regasim in art 5 al OG 17 si face referire la stampila.
 Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum  si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice. (2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia
de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri  emise in relatia dintre acestea.
Se pare ca numai Romania si Bulgaria mai foloseau stampile dintre tarile Uniunii Europene. 
Institutiile publice au in continuare obligatia sa stampileze documentele emise.

7/22/2015

Prevederile referitoare la controlul concediilor medicale abrogate

Dupa cum stiti cu cativa ani in urma au fost aprobate prevederi legislative care sa permita angajatorilor sa isi controleze salariatii aflati in concediu medical.
Justificarea initierii unor asemenea masuri  era ca multi salariati si-ar lua concedii medicale fara sa fie bolnavi.
Masura a capatat eticheta de "politia concediilor medicale".
Aceasta masura a fost aprogata prin Legea 183/2015 care aproba OUG 36/2010(actul normativ care a adus aceste prevederi)cu modificari.
Modificarile se refera la abrogarea articolelor care stabileau masura controlului concediiilor medicale.
Iata aici reprodusa Legea 183/2015:


"
 Legea nr. 183/2015 - aprobarea OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Legea nr. 183/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completa
rea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 
fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 din 7 
iulie 2015. 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului
 nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pblicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din  26 aprilie 2010, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul I punctul 1, litera c) a articolului 31 se abroga.
2. La articolul I, punctul 15 se abroga.
3. Articolul III se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din 
Constitutia Romaniei, republicata.
Presedintele Camerei Deputatilor
Valeriu-Stefan Zgonea
Presedintele Senatului
Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu
Bucuresti, 2 iulie 2015.
Nr. 183.

"


7/20/2015

Sistemul de raportare contabila la 30.06.2015

OMFP 773 din 1iulie 2015 publicat in M.Of .498/07.iulie.2015 aproba Normele metodologice pentru Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 si aduc unele modificari la OMFP 1802/2014 .
Modificarile aduse  se refera la clasificarea entitatilor dar si la functionalitatea unor conturi contabile.
In acest articol voi face referire doar la Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015.
Conform OMFP 773/2015 obligativitatea intocmirii si depunerii raportarilor contabile la 30.06.2015 revine urmatoarelor entitati:
-persoanele juridice care aplica prevederile OMFP 1802/2014 cu referire la Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si care au avut o cifra de afaceri neta in exercitiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei.
-persoanele juridice care aplica OMFP 1286/2012,adica acele societati ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate  pe o piata reglementata si au avut o cifra de afaceri neta in exercitiul financiar precedent mai mare de 220.000 lei
-subunitatile deschise in Romania de catre societati rezidente in Spatiul Economic European.
-unitatile deschise in Romania de firme cu sediul in strainatate.
Si entitatile care au un exercitiu finaciar diferit de anul calendaristic au obligatia sa depuna situatii financiare la 30.06.2015.
Entitatile care se afla sub supravegherea si autorizarea BNR  si ASF depun situatii financiare la 30 iunie 2015 in formatul si la termenul stabilit prin reglementari speciale ale BNR,respectiv ASF.(Autoritatea de Supraveghere Financiara).
Raportatile contabile se semneaza de persoanele in drept.
Situatiile financiare la 30 iunie 2015 se depun la registraturile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor,pe suport de hartie si pe suport electronic(CD).
Ele pot fi transmise si prin unitatile postale, cu scrisoare cu  valoare declarata, care trebuie sa contina un exemplar al si tuatiilor financiare pe suport de hartie si un CD cu fisier PDF la care este atasat un fisier XML.
Transmiterea se poate face si numai in format electronic, prin intermediul portalului e-guvernare.ro,avand atasata o semnatra electronica extinsa.
Termenul limita de depunere este 17 august 2015.
Softul pentru intocmirea situatiilor financiare este pus la dispozitie de Ministerul Finantelor.7/13/2015

Citate despre leadership

Iata aici cateva citate despre leadership care sper sa va inspire.

"Esenta leadership-ului este viziunea"
(Theodore Hesburgh)
"Leadership-ul este arta de a convinge pe cineva sa faca ce  vrei,de placere"
(Dwight Eisenhover)
"Un lider bun se uita peste umarul sau si apoi se asigura ca cineva il urmeaza"
(Henry Gilmer)
"Leadersip-ul este arta de a mobiliza pe cei din jur sa lupte pentru niste aspiratii comune"
(Konzes and Posner)

7/05/2015

S-a renuntat la impozitarea bacsisului

Legea de aprobare si modificare a OUG 8/2015 a fost adoptata de Parlament si promulgata.
OUG 8/2015 a adus modificari unor acte normative din domeniul fiscal si a introdus contabilizarea si impozitarea bacsisului.
Parlamentul a adus modificari OUG in sensul eliminarii prevederilor referitoare la bacsis,adica:
-nu se mai evidentiaza pe bonul fiscal bacsisul
- nu se mai contabilizeaza
-nu se mai impoziteaza
-patronii sau administratorii firmelor nu mai pot decide daca bacsisul ramane in firma sau il ia salariatul
- nu mai exista obligativitatea legala sa se completeze registrul de bani
De la data publicarii in Monitorul Oficial aceste prevederi vor intra in vigoare.
Pana in momentul publicariia cestui articol legea nu a fost publicata in Monitorul Oficial,probabil se va intampla acest  lucru in zilele imediat urmatoare.


6/30/2015

Salariul minim brut majorat de la 1 iulie

Incepand cu 1 iulie 2015 ,adica de maine,salariul minim brut garantat in plata se majoreaza la 1050 lei.
Angajatorii au obligatia sa faca modificarile necesare.
Inca din decembrie 2014 v-am anuntat , pe langa majorarea care a avut loc de la 1 ianuaie si de acesta majorare.
Iata aici articolul http://fin8conta.blogspot.com/2014/12/majorarea-salariului-minim-brut.html.
Este bine sa il recititi, cuprinde tariful orar  si recomandari pentru angajatori.

6/28/2015

Software gratuit (legal)

Am promis inca de la deschiderea acestui site ca voi posta multe informatii utile care sa va fie de folos la inceput de drum,la deschiderea unei afaceri.
M-am tinut de cuvant .
Ramasesem datoare ,totusi cu un articol despre software.
Ati pornit o afacere cu bani putini,bine calculati sau ca pesoana fizica ,aveti un calculator insa nu si bani pentru licente?
Iata cate alternative LEGALE:
(software pus la dispozutia publicul gratuit,chiar de catre producator)
1. Nu va permiteti o licenta Windows? Aveti o alternativa--descartati Linux de pe internet.

2.Aveti desigur, o conexiune la internet si va trebuie un browser.Iata cateva variante:
-Chrome de la Google
- Firefox de la Mozilla
-Avant de la Avant Force
-Opera de la Opera Software

3.Aveti nevoie si de un client de mail ca sa va puteti gestiona  mai bine corespondenta.
Posibilitati free:
-Opera Mail de la Opera Software
-Trunderbird de la Mozilla
- Outlook Express 

4.Trebuie sa editati diferite documente,sa faceti tabele, prezentari,etc .
Alternative  gratuite la  Microsoft Office:
-Apache Open Office
-Libre Office
-Kingsoft Office

5.Navigand pe internet aveti nevoie si de un antivirus pentru protectia datelor. Software antivirus gratuit:
-Avast
-AVG
-Avira.
In afara de acestea ,firme mari din domeniu(Bitdefender,Kaspersky,MC Afee,Eset si nu nu mai), pun de regula la dispozitia utilizatorilor variante TRIAL ale antivirusului,de regula cea mai noua varianta.
Le puteti folosi in acea perioada.
SFAT:DESCARTATI SOFTWARE NUMAI DE PE SITE-URILE OFICIALE ALE PRODUCATORILOR.

6/26/2015

Semnatura electronica(2)-regimul juridic, obligatii furnizori, obtinerea semnaturiiIn continuarea articolului precedent privind semnatura electronica  voi indica aici regimul juridic al semnaturii electronice.
Inscrisul in forma electronica ,caruia i s-a incorporat,atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa ,bazata pe un certificat calificat si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice ,este asimilat in ceea ce priveste conditiile si efectele sale ,cu inscrisul sub semnatura privata..
Inscrisul in forma electronica,caruia i s-a incorporat ,atasat sau i s-a asociat  logic o semnatura electronica,recunoscut de catre cel caruia i se opune are acelasi efect ca  actul   autentic intre cei care l-au subscris si cei care le reprezinta drepturile.
In situatiile in care, potrivit legii,forma scrisa este ceruta ca o conditie de  proba sau  validitate  a unui act juridic,un inscris in forma electronica indeplineste aceasta conditie  ceruta daca i s-a   incorporat sau atasat o semnatura electronica extinsa bazata pe un  certificat calificat si generata prin intermediul unui dispozitiv  securizat de creare a semnaturii.
In cazul in care una dintre parti nu recunoaste inscrisul sau semnatura , instanta va  dispune  intotdeauna ca  verificarea sa se faca prin expertiza tehnica de specialitate .
Expertul este dator sa ceara certificate calificate , precum si orice alte documente necesare  potrivit legii ,pentru indentificarea titularului de certificat .
Partea care invoca in fata instantei semnatura  electronica extinsa trebuie sa dovedeasca ca  aceasta indeplineste conditiile mai sus mentionate.
Partea care invoca in instanta un certificat calificat trebuie sa dovedeasca ca  furnizorul de servicii de certificare indeplineste conditiile prevazute de lege.
Furnizorii de servicii de certificare .
Furnizarea serviciilor de certificare se desfasoara cu respectarea actelor normative in vigoare.
Furnizorii de servicii de certificare au obligatia sa notifice cu 30 de zile inainte de inceperea activitatii autoritatea de reglemntare si supraveghere in domeniu. cu privire la data inceperii activitatii.
Ei trebuie sa comunice autoritatii din domeniu toate informatiile referitoare la procedurile de securitat si de certificare utilizate ,precum si orice alte informatii  cerute de aceasta autoritate.
Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informatiile necesare  utilizarii  corecte si in conditii de siguranta  a servciciilor sale .
Informatiile vor fi furnizate anterior nasterii oricarui raport  contractual cu persoana care cere  eliberarea unui certificat .
Aceste informatii vor face referire la:procedura ce trebuie urmata in scopul crearii si verificarii semnaturii electronice;tarifele percepute ;modalitatile si conditiile concrete de  utilizare a certificatelor inclusiv limitele impuse utilizarii acestora, cu conditia ca aceste   limite sa poata fi cunoscute de terti;
obligatiile care incuba, potrivit legii 455/2001,titularului certificatului si furnizorului de servicii de certificare;existenta unor acreditari ;conditiile contractuale de eliberare a certificatului inclusiv eventualele  limitari ;caile de solutionare a conflictelor;orice alte  conditii stabilite de autoritatea de reglementare  si supraveghere in domeniu .
Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.
Dupa acceptarea de catre solicitant a certificatului,furnizorul va inscrie certificatul in registrul special   prevazut de lege.
Furnizorii de servicii de certificare si angajatii lor sunt obligati la pastrarea secretului  informatiilor  incredintate.
Daca se foloseste un pseudonim indentitatea titularului nu poate fi divulgata decat cu  acceptul  persoanei in cauza sau la solicitatea autoritatilor daca actioneaza in  limitele  prevazute de lege.
Mentiuni cuprinse obligatoriu in certificatul calificat:
se indica faptul ca certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat ;datele de  indentificare ale furnizorului;numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, indentificat ca atare precum si alte atribute specifice semnatarului, daca sunt relevante;cnp; datele de indentificare a semnaturii;perioada de valabilitate a certificatului calificat;semnatura electronica extinsa a furnizorului de servicii;daca este cazul  limitele utilizarii  certificatului  calificat sau    limitele valorice ale operatiunilor
 pentru care este utilizat.
Furnizorul va atribui semnatarului un cod de indentificare unica.
Furnizorii de servicii de certificare figureaza intr-un registru care se constituie si se  actualizeaza de catre autoritatea publica specializata in domeniu ;acest registru  este  considerat ca evidenta oficiala a  furnizorilor de servicii de certificare.
Titularii de certificate au obligatia sa ceara de indata revocarea certificatelor daca:
-au pierdut datele de creare a semnaturii electronice;au motive sa creada aceste date  au ajuns la cunostiinta  unui tert neautorizat;informatiile esentiale cuprinse in  certificat  nu mai corespund realitatii.
Obtinerea certificatului
Persoanele care doresc sa obtina un certificat se vor adresa cu o cerere unui furnizor de  servicii de certificare.
Asa cum am mentionat mai sus acesta are obligatia sa furnizeze cel putin informatiile  pe care le-am  enumerat.
Dupa ce v-ati informat va trebui sa semnati un acord, sa furnizati datele necesare, sa  semnati contractul, efectuati plata si pe baza actului de indentitate si a dovezii platii vi  se elibereaza certificatul.
Durata maxima pentru eliberarea certificatului este de 5 zile, conform legii.
Am scris aceste doua articole despre semnatura electronica deoarece consider ca aceste  informatii sunt utile multora, avand in vedere ca toti agentii economici au obligatia sa  depuna raportarile in sistem electronic, iar pentru aceasta este  obligatorie  semnatura  electronica.
Ma gandesc ca aceste informatii sunt utile si pentru cei care vor sa semneze contracte  sau  alte documente in sistem electronic , in defavoarea contractelor scrise semnate   in mod  traditional.
Consider ca  acestea sunt informatii utile si pentru alte categorii care doresc doar sa fie  bine  informate si sa isi protejeze drepturile.<html>
<head>
<title>fin8conta.blogspot.com<meta name="description"content Semnatura electronica(2)
regimul juridic,obligatiile furnizorilor,obtinerea semnaturii</head><body>

</head>
<body>
h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Semnatura electronica(2)-regimul juridic, obligatiile furnizorilor,obtinere semnatura<h2/>