Translate

2/22/2016

Bilant contabil la 31.12.2015

In monitorul oficial nr 81/02.2016  a fost publicat OMFP 123/28.01.2016 care cuprinde normele pentru intocmuirea si depunerea situatilor finaciare anuale si a raportarilor  contabile anuale ale operatorilor economici pentru anul 2015.
Intocmesc situatii financiare anuale sau raportari contbile anuale entitatile care aplica prevederile OMFP 1802/2014,OMFP 1286/2012 dar si OMFP 1969/2007, in conditiile prevazute de acestea.
Conform acestor norme,entitatile care nu au desfasurat activitate in anul pentru care se face raportarea ,nu intocmesc bilant; vor depune o declaratie pe propria raspundere la organele fiscale in termen de 60 de zile de la data incheierii exercitiului financiar.
Societatile comerciale, societatile /companiile nationale, regiile autonome,institutele  de cercetare depun situatii fianciare anuale sau raportari contable,dupa caz, in termen  de 150 de zile de la incheierea execitiului financiar.
Entitatile fara scop patrimonial(fundatii,asocatii,culte religioase) depun situatii financiare in termende 120 de zile de la incheirea exercitiului financiar.
Situatiile financiare/raportarile contabile se depun:
- la registratura unitatilor fisclae teritoriale ,pe suport de hartie,semnate de persoanele in drept, si in format electronic(CD)
- oficiile postale ,prin scriosare cu valoare declarata,pe suport de hartie si CD
-numai in format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
Entitatile care nu depasesc cel putin doua dintre criteriile enumerate mai jos:
-total active 1.500.000 lei
-cifra de afaceri neta-3.000.000 lei
-numar mediu de salarati 10
depun situatii financiare alcatuite din:
-bilant prescurtat
-cont de profit si pierdere prescurtat
-date informative
-situatia activelor imobilizate
Entitatile care depasesc cel putin doua dintre criteriile enuntate mai sus,dar nu depasesc  cel putin doua dintre limitele de mai jos:
-total active 17.500.000 lei
-cifra de afaceri neta -35.000.000 lei
-numar mediu de salariati -50
intocmesc situatii financiare formate din:
-bilant prescurtat
-cont de profit si pierdere
-note explicative
- date informative
-situatia activelor imobilizate
Entitatile care depasesc limitele a cel putin doua dintre ultimele criterii enuntate(total active 17.500.000 lei.cifra de afaceri neta 35.000.000 lei si numar mediu de salariati  50) intocmesc situatii financiare in urmatorul format:
-bilant
-cont de profit si pierdere
-situatia modificarilor capitalului propriu
-situatia fluxurilor de trezorerie
-note explicative
-date informative
-situatia activelor imobilizate


2/17/2016

Decontul de taxa pe valoarea adaugata-formular nou

Avem un Cod Fiscal nou in anul 2016 si desigur norme de aplicare.
Avand in vedere acest lucru ,si modificarile care apar la TVA  in noul cod fiscal,a fost emis OPANAF 588/2016 care aproba modelul si continutul unui nou formular pentru Decontul de taxa pe valoarea adaugata.(cod 300)
Noul model de decont se completeaza si se depune incepand  cu prima perioada fiscala a anului 2016 astfel:
-persoanele care au ca perioada fiscala luna, vor depune  decontul pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei pentru  care se raporteaza
-persoanele care au declarat ca perioada fiscala trimestrul,
depun decontul pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare  trimestrului pentru care se raporteaza.
- persoanele carora li s-a aprobat de catre organele fiscale ca perioada fiscala semestrul calendaristic, depun decontul
 de tva pana la data de 25 inclusiv a lunii aferente trimestrului calendaristic pentru care raporteaza.
Persoanele impozabile care desfasoara activitate doar in interiorul tarii, pot opta decont simplificat ,bifand casuta corespunzatoare din softul informatic pus la dispozitie de  ANAF, pe site.

2/04/2016

Contractul de lohn

In ultimii 15-20 de ani multe din firmele romanesti de productie din industria usoara fabrici de confectii, tricotaje, incaltaminte,  marochinarie) au reusit sa se mentina pe linia de plutire   prin executarea unor produse pentru si la comanda unor  firme de profil din strainatate.
Forma  juridica prin care s-au realizat asemenea colaborari -contractul de lohn.
Contractul de lohn este un contract cu titlu oneros (ambele parti contractante urmaresc sa obtina unele beneficii), cu executare succesiva (executarea produselor  ca si plata se face in mai multe  etape).
Prin contract, una dintre parti, numita executant se obliga ca la comanda celeilalte parti, numita beneficiar, sa execute, contracost, un produs .
Produsul-produsele se executa pe baza documentatiei tehnice furnizate de beneficiar.
In majoritatea cazurilor beneficiarul furnizeaza pe langa documentatia tehnica si materiile prime, materialele.
In unele cazuri beneficiarul asigura si asistenta tehnica necesara.
In cazul in care beneficiarul asigura pe langa documentatia tehnica si materiile prime si materialele, va plati executantului doar contravaloarea manoperei.
In cazul in care beneficiarul asigura doar documentatia tehnica, va achita executantului,  pe langa manopera, si contravaloarea materiilorprime, materialelor.
Clauzele contractului, ca si in cazul altor tipuri de contracte, sunt:
-parti ( se trec datele de indentificare ale celor doua parti si reprezentantii lor legali)
-obiectul contractului ( se specifica ce tip de operatiuni trebuie  sa efectueze executantul)
-drepturile si obligatiile partilor (se completeaza cu drepturile  si obligatiile fiecarei parti, asa cum au fost ele negociate).
-cantitatea ( se trece cantitatea care trebuie executata)
- valoarea contractului si conditii de plata (se va completa cu pretul pe unitate de produs, valoarea totala a contractului, termenele de plata si modalitatile de plata ex: viramenent  bancar,  cec, bilet la ordin)
- conditii de marcare si ambalare
-conditii de livrare (cand  se efectueaza livrarea, in sarcina  cui cade transportul, locul de livrarea)
-conditii de receptionare (se mentioneaza daca receptia se face la sediul executantului , la sediul beneficiarului sau la alta locatie stabilita de comun acord, care sunt conditiile  calitative ce trebuie sa le indeplineasca produsele executate)
Ca si in cazul altor tipuri de contracte, contractul de lohn este necesar sa mai cuprinda si clauze ca:
-conditii de reziliere
- forta majora
-arbitraj
-clauza penala
Am dat ca exemplu firme din industria textila care au lucrat sau lucreaza in baza unor contracte de lohn, insa acest tip de contract poate fi folosit in diverse domenii.</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contractul de lohn<h2>

2/01/2016

Certificatul de atestare fiscala

OPANAF 3654/2015 aproba procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala,a certificatului de obligatii fiscale dar si a modelului si continutului acestora.
Actul normativ a intrat in vigoare la 1 ian 2016.
Organul  fiscal central competent elibereaza certificatul de   atestare fiscala in urmatoarele situatii:
-la solicitarea contribuabilior/platitorilor prin depunerea unei cereri
-la solicitatrea institutiilor,autoritatilor publice,in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare,prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului.
-din oficiu,in situatia in care se schimba compententa de administrare a creantelor fiscale ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal  sau alte situatii prevazute de lege.
-la solicitarea detinatorilor de titluri de participare la o societate,prin depunerea unei cereri.
-la solicitatea notarilor publici,pentru persoana fizica pentru care se dezbate succesiunea,prin depunerea unei cereri.
Cererea/adresa de solicitare se depun la registratura organului  fiscal compentent,prin posta sau cu scrisoare recomanda
ta cu confirmare de primire sau prin intermediul serviciului  Spatiul privat virtual.
Cererea se poate transmite si prin alte mijloace de comunicare la distanta.
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in maximum 3 zile lucratoare de la depunerea cererii.