Translate

2/27/2015

Noutati in privinta accizelor la tigarete

OUG 80/2014 care modifica Codul Fiscal incepand cu anul
2015 vine cu modificari si in privinta acizelor la tigarete.
Modificarile fac referire la modalitatea de calcul accizelor la tigarete.
Pct 29 din OUG 80/2014 modifica alin (2)-(4)ale art 177 Cod
 Fiscal astfel:
" (2)Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal de 14% asupra pretului de vanzare al tigaretelor eliberate pentru consum.
(3)Acciza specifica exprimata in lei/1000 de tigarete se determina anual, pe baza PMP (pret mediu ponderat) de vanzare cu amanuntul , a procentului legal aferent accizei ad valorem si a accizei totale.
(4)Acciza datorata nu poate fi mai mica decat nivelul accizei minime exprimate in lei /1000 de tigarete  care este de 97%
 din acciza totala."
Se introduce si un nou alineat 3(1) care stabileste ca nivelul accizelor la tigarete se actualizeaza anual, incepand cu data 
de  1 aprilie.
OMFP 166 din febr 2015 aproba nivelul accizei specifice la tigarete.
Art 1 al acestui ordin precizeaza :"Nivelul accizei specifice la 
tigarete in perioada 01 aprilie 2015- 31 martie 
2016 inclusiv este de 314,68 lei/1000 de tigarete.


</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Noutati in privinta accizelor la tigarete<h2>

2/26/2015

Procedura de comunicare prin mijloace electronice intre ANAF si persoanele fiziceIn Monitorul Oficial nr 130/20 februarie 2015 a fost publicat OMFP nr. 161/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere  la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014

Este vorba de comunicarea prin intermediul "Spatiului privat virtual" despre care v-am informat si prin intermediul articolului Serviciu pentru contribuabili
Va reproduc aici OMFP 161/2015:

"În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Articolul I
Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se  completează după cum urmează:
1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Acţiunile asigurate şi permise de serviciul «Spaţiul privat virtual» sunt:
a)modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de anunţare; b)comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii; c)descărcări de documente;
d)renunţarea la folosirea serviciului;
e)monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor prevăzute la lit. a)-d).
2. La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
f)informaţii referitoare la istoricul acţiunilor.
3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
4. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Categoriile de informaţii publice fiscale comunicate prin serviciul «Buletinul informativ fiscal
Articolul II
Prevederile art. I pct. 3 se aplică pentru deciziile emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov Bucureşti, 17 februarie 2015.
Nr. 161.
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la procedură)
Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul „Spaţiul privat virtual“
A. Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului
a)Automat
1. Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013
2. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015
3. Decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015
b)La cererea contribuabilului
1. „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de...“
2. „Nota obligaţiilor de plată“
3. „Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“
4. „Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»“
B. Documente emise de contribuabil şi comunicate organului fiscal
1. Cerere privind „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de....“
2. Cerere privind „Nota obligaţiilor de plată“
3. Cerere privind „Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“
4. Cerere privind „Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spaţiul privat virtual»“.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Procedura de comunicare prin mijloace electronice intre ANAF si persoanele fizice<h2>

2/25/2015

Atentie comercianti!

Incepand cu data de 01 martie 2015 toti agentii economici 
care au obligativitatea emiterii de bonuri fiscale trebuie sa 
afiseze la loc vizibil o atentionare pentru clienti din care sa
 rezulte  ca pot pleca cu marfa neplatita daca nu au primit 
bon fiscal.Va reproduc mai jos OMFP 159/2015 care stabileste modelul si continutul anuntului dar si obligatiile comerciantilor.
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului si
continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a
 prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia ope
ratorilor economici de a utiliza aparate  de marcat electronice fiscale a fost publicat
 in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2015.
In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si comple
tarile ulterioare, ale art. 1 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/
1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electro
nice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul finantelor
 publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. - Se aproba modelul si continutul anuntului de atentionare a clientilor referitor
 la obligatia  de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/
1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electroni
ce iscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa
care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Incepand cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligatia,
 potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afiseaza anuntul preva
zut  la art. 1 la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, in asa fel
incat  sa fie vizibil clientilor.
(2) Operatorii economici care desfasoara activitati comerciale in unitati de tip restaurant,
 bar, discoteca, club si altele asemenea asigura informarea clientilor si prin tiparirea anun
tului de atentionare pe prima pagina a meniurilor pe care le pun la dispozitia acestora ori
 prin alte mijloace, astfel incat la fiecare masa destinata clientilor acestia sa aiba perma
nent posibilitatea de a citi anuntul de atentionare.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice, Darius-Bogdan Valcov
Bucuresti, 16 februarie 2015.
Nr. 159
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Atentie comercianti!<h2>

2/11/2015

Norme privind accesul la Sistemul informatic vamal

Ordinul ANAF 2782/2014 publicat in M.Of.672/2014 aproba Normele  privind accesul persoanelor la componentele SIIV.
Va postez aici Ordinul ANAF si normele.

În vederea aplicării prevederilor cap. 3 art. 4a şi 4b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454 din 93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu  modificările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520  din 2013 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare Ficală,preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1.
Se aprobă Normele privind accesul persoanelor, în înțelesul dispozițiilor art. 4 pct. 1  din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire  a Codului vamal comunitar, la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) aplicabil pe teritoriul României,prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul  ordin.
Art. 2.
Componentele SIIV pentru care se aplică prezentul ordin sunt: Sistemul român de procesare a declarației vamale RCDPS, Sistemul de control al exportului ECS‐RO şi  Sistemul de control al importului ICSRO.
Art. 3.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul vicepreşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 6.504/2010  pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declarației vamale RCDPS, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2010;
b) Ordinul vicepreşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.578/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicația națională  ICS‐RO pentru Sistemul de control al importului, publicat în Monitorul Oficial al României,
 Partea I, nr. 669 din 7 octombrie 2009;
c) Ordinul vicepreşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.627/2009  pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului ECS,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8  iulie 2009.
Art. 4.
Autorizațiile de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până cel târziu la data de  1 martie 2015.
Art. 5.
Actele administrative emise în baza prezentului ordin pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6.
Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data  de 15 septembrie 2014.
Preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu‐Ştefan Diaconu
Bucureşti, 8 septembrie 2014.

Nr. 2.782.

Normele privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
1. Prin prezentele norme se stabilesc regulile, procedurile şi condițiile necesare pentru obținerea accesului la Sistemul român de procesare a declarației vamale  (RCDPS), Sistemul de control  al importului (ICS‐RO) şi Sistemul de control  al exportului (ECS‐RO), sisteme componente ale Sistemului informatic integrat vamal (SIIV).
2. RCDPS este un sistem informatic care permite procesarea declarațiilor vamale de import prin procedee informatice.
3. ICS‐RO este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigură gestiunea datelor din declarațiile sumare de intrare şi contribuie la sporirea siguranței şi securității lanțului logistic internațional privind circulația mărfurilor care  intră pe teritoriul vamal al Comunității.
4. ECS‐RO este un sistem informatic care asigură managementul urmăririi mărfurilor  exportate până la ieşirea din Comunitate.
5. Accesul la componentele SIIV se realizează pe baza autorizației eliberate de Di recția tehnologia informației, comunicații şi statistică vamală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF‐DTICSV.
6. Soluția tehnică pentru accesul la sistemele RCDPS şi ECS‐RO se bazează pe conectarea securizată de tip "Secure Sockets Layer virtual private network" SSL VPN, folosind certificate digitale, la o interfață WEB a sistemelor RCDPS, respectiv ECS‐RO, denumită în continuare soluția de conectare DTI (Direct TraderInput).
7. Soluțiile tehnice pentru accesul la sistemul ICS‐RO sunt următoarele:
a) conectarea securizată de tip SSL VPN, pe baza unui certificat calificat nesuspendat  şi nerevocat în momentul conectării, folosind un dispozitiv securizat emis de un furnizor de servicii de certificare înscris în registrul furnizorilor (trusted list) în unul dintre statele  membre ale Uniunii Europene, la o interfață WEB a sistemului ICS‐RO, denumită în continuare soluția de conectare DTI (Direct Trader Input), care permite:
(1) introducerea/actualizarea datelor din declarația sumară de intrare;
(2) încărcarea datelor privind declarația sumară de intrare în sistemul ICS‐RO dintr‐un  fişier XML generat de aplicațiile proprii ale persoanelor, cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe site‐ul Direcției Generale a Vămilor  din cadrul ANAF www.customs.ro, secțiunea "e‐Customs/ICS/Conectare la Sistemul  Informatic";
b) schimbul securizat de mesaje electronice între aplicațiile proprii ale persoanelor şi sistemul ICSRO,denumit în continuare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe site‐ul Direcției Generale a Vămilor din cadrul ANAF www.customs.ro,
secțiunea "e‐Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic".
8. Modelul de protocol standard de cooperare tehnică va fi publicat pe site‐ul www.customs.ro al Direcției Generale a Vămilor din cadrul ANAF până la data de 15 septembrie 2014.
CAPITOLUL II
Procedura de autorizare a accesului la SIIV
A. Condiții de acces
9. Pentru obținerea autorizației de acces la componentele SIIV, solicitantul trebuie să  îndeplinească cerințele tehnice hardware şi software prezentate în anexa nr. 1.
B. Dosarul de autorizare
10. Autorizația de acces la componentele SIIV se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
Cererea de autorizare se transmite la ANAF‐DTICSV.
a) pentru accesul la sistemul RCDPS folosind soluția DTI, cererea se depune împreună  cu următoarele documente:
(1) formular de înregistrare în RCDPS, completat conform modelului prezentat în anexa  nr. 3R;
(2) declarația‐angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;
(4) titularii autorizațiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizațiile aferente;
(5) lista birourilor vamale pentru care se doreşte conectarea, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
b) pentru accesul la sistemul ECS‐RO folosind soluția DTI, cererea se depune împreună cu următoarele documente:
(1) formular de înregistrare în ECS‐RO, completat conform modelului prezentat în anexa  nr. 3E;
(2) declarația‐angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;
(4) titularii autorizațiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizațiile aferente;
(5) lista birourilor vamale pentru care se doreşte conectarea, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5;
c) pentru accesul la sistemul ICS‐RO folosind soluția DTI, cererea se depune împreună cu următoarele documente:
(1) formular de înregistrare în ICS‐RO, completat conform modelului prezentat în anexa nr . 3I;
(2) declarația‐angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;
(4) lista birourilor vamale pentru care se doreşte conectarea, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5;
(5) copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situația prevăzută la art. 36b  alin.(4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;d) pentru accesul la sistemul ICS‐RO folosind soluția  EDI, cererea se depune împreună cu următoarele documente:
(1) formular de înregistrare în ICS‐RO, completat conform modelului prezentat în anexa nr. 3I;
(2) declarația‐angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;
(4) protocol de cooperare tehnică completat în prealabil de solicitant;
(5) copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situația prevăzută la art. 36b alin.(4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992.
C. Emiterea autorizației de acces la sistemele RCDPS, ECS‐RO, ICS‐RO‐ soluția DTI
11. După verificarea documentelor menționate la lit. B se întocmeşte, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, un aviz favorabil sau nefavorabil cu privire la autorizarea accesului la sistemele RCDPS, ECS‐RO, ICS‐RO‐ soluția DTI, astfel:
a) dacă documentele depuse de solicitant sunt complete şi corecte se eliberează autorizația  de acces la componentele SIIV potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, în două exemplare, şi se semneazăde către directorul ANAF‐DTICSV. 
Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului împreună cu un exemplar al anexei  nr. 7 ‐ Lista birourilor vamale pentru care se acordă accesul. 
Un exemplar al anexelor menționate se păstrează în evidența Serviciului gestiunea sistemelor electronice import export aplicații conexe şi calitatea datelor din cadrul ANAF‐DTICSV;
b) dacă documentele depuse de solicitant sunt incomplete sau incorect completate, 
ANAF‐DTICSV va solicita corectarea sau completarea şi retransmiterea acestora.
 În lipsa unui răspuns din partea solicitantului se eliberează avizul nefavorabil. 
După primirea avizului nefavorabil solicitantul are posibilitatea depunerii unui nou dosar de autorizare.
Odată cu autorizația de acces, persoana va primi pe adresa de e‐mail menționată în  formularul de înregistrare credențialele necesare accesării aplicației de gestionare a utilizatorilor de aplicație şi a certificatelor de conectare aferente.
12. După obținerea autorizației de acces la componentele SIIV, titularul acesteia va depune o copie a acesteia la fiecare birou vamal pentru care a fost autorizat conform anexei nr. 7, împreună cu lista persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor utilizatori, conform anexei nr. 8.
13. Persoanele desemnate din cadrul biroului vamal, în baza documentelor depuse, creează conturi de utilizatori şi atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la componentele SIIV. 
Informațiile necesare conectării la componentele SIIV vor fi transmise pe adresele de  e‐mail ale persoanelor desemnate de solicitant să utilizeze sistemul informatic.
14. Persoanele desemnate conform anexei nr. 8 au obligația să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la Sistemul informatic integrat vamal, ulterior cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi de câte ori este cazul, fiind direct răspunzătoare pentru toate operațiunile realizate pe conturile de utilizator.
C.1. Emiterea autorizației de acces la sistemul ICS‐RO‐ soluția EDI
15. ANAF‐DTICSV verifică documentele menționate la lit. B. În termen de 15 zile de la  data înregistrării dosarului de autorizare, între ANAF‐DTICSV şi solicitant se va încheia protocolul de cooperare tehnică privind conectarea aplicației solicitantului la sistemul ICS‐
RO.
16. Autorizația de acces se emite numai după îndeplinirea condițiilor asumate de părți prin protocolul de cooperare tehnică. Autorizația de acces se eliberează în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi se semnează de directorul ANAF‐DTICSV. 
Un exemplar al autorizației se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidența Serviciului gestiunea sistemelor electronice import export aplicații conexe şi calitatea datelor  din ANAF‐DTICSV.
D. Suspendarea/Revocarea/Anularea autorizației de acces
17. ANAF‐DTICSV poate suspenda autorizația de acces pentru o perioadă de 30 de zile, dacă: a) titularul solicită suspendarea;
b) una sau mai multe dintre condițiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt îndeplinite;
c) titularul nu respectă obligațiile ce revin utilizatorilor SIIV, asumate conform anexei nr. 4.
18. ANAF‐DTICSV poate revoca autorizația de acces, dacă:
a) titularul solicită revocarea;
b) atunci când titularul autorizației nu regularizează problemele semnalate prin decizia de suspendare, în termenul stabilit de ANAF‐DTICSV.
19. ANAF‐DTICSV poate anula autorizația de acces dacă emiterea ei s‐a făcut pe baza unor date sau informații incorecte, iar solicitantul avea cunoştință ori trebuia să aibă cunoştință de acest fapt şi această decizie nu ar fi fost luată dacă informațiile ar fi fost corecte şi complete.
20. Înainte de a dispune suspendarea autorizației, ANAF‐DTICSV pune în vedere titularului 
să îşi îndeplinească obligațiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligațiile în termenul stabilit, ANAF‐DTICSV suspendă autorizația de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal pe o perioadă de 30 de zile. 
Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligațiile,ANAF‐ DTICSV comunică titularului încetarea măsurii suspendării.
 Dacă în termenul pentru care s‐a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligațiile, 
ANAF‐DTICSV revocă autorizația de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal.
21. Decizia de suspendare a autorizației, întocmită conform anexei nr. 9, este transmisă atât titularului, împreună cu anexa la autorizație actualizată, cât şi birourilor vamale pentru care s‐a efectuat suspendarea. 
Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la componentele
Sistemului informatic integrat vamal pentru utilizatorii persoanei a cărei autorizație a fost  suspendată.
22. Decizia de revocare a autorizației, întocmită conform anexei nr. 10, este transmisă atât
titularului, împreună cu anexa la autorizație actualizată, cât şi birourilor vamale pentru care s‐a efectuat
revocarea. Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la componentele Sistemului informatic integrat vamal pentru utilizatorii persoanei a cărei autorizație a fost revocată.
23. Decizia de anulare a autorizației, întocmită conform anexei nr. 11, este transmisă atât
titularului, împreună cu anexa la autorizație actualizată, cât şi birourilor vamale pentru care s‐a efectuat anularea.
 Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la componentele
Sistemului informatic integrat vamal pentru utilizatorii persoanei a cărei autorizație a fost anulată.
24. O nouă autorizație poate fi solicitată în termen de 60 de zile de la data revocării, numai
 după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei inițiale, prin reluarea
 procedurii de autorizare descrisă în prezentele norme.
25. O nouă autorizație poate fi solicitată în termen de 90 de zile de la data anulării, numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la anularea celei inițiale, prin reluarea procedurii de
autorizare descrisă în prezentele norme.
E. Extinderea autorizației de acces
26. Pentru extinderea autorizației de acces pentru alte birouri vamale, titularul transmite către
ANAF‐DTICSV o cerere conform anexei nr. 2, anexa nr. 5 actualizată cu birourile vamale  pentru care se solicită extinderea şi după caz, copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situația prevăzută la art. 36b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913 /1992, copii de pe autorizațiile de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată. ANAF‐DTICSV va transmite solicitantului anexa la autorizație actualizată, acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct. 12, 13, 14.
27. Pentru extinderea autorizației de acces la alte componente ale Sistemului informatic integrat
vamal sau la alte modalități de declarare, titularul transmite către ANAF‐DTICSV o cerere  conform anexei nr. 2, anexa nr. 3R, 3I, 3E, după caz, aferentă aplicației/aplicațiilor pentru care se doreşte extinderea, actualizată, anexa nr. 5 şi după caz, copie/traducere autorizată a  contractului de reprezentare,în situația prevăzută la art. 36b alin. (4) lit. c din Regulamentul  (CEE) nr. 2.913/1992, copii de pe autorizațiile de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în  procedură simplificată. ANAF‐DTICSV va transmite solicitantului anexele nr. 6 şi 7 actualizate, 
acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct.12, 13, 14.
F. Actualizarea datelor privind autorizația de acces
28. Autorizația de acces se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care  au stat la baza emiterii acesteia au fost modificate.
În acest caz, titularul autorizației are obligația, sub sancțiunea suspendării autorizației de acces, de a informa în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, ANAF‐DTICSV cu privire la modificările survenite. ANAFDTICSV,în această situație, întocmeşte şi transmite titularului anexa nr. 6, actualizată.
CAPITOLUL III
Dispoziții finale
29. Persoanele interesate depun un singur dosar de autorizare pentru accesul la componentele
Sistemului informatic integrat vamal prevăzute la art. 2 din ordin.
30. Instrucțiunile de instalare şi configurare ale Sistemului informatic integrat vamal sunt
disponibile împreună cu manualul de utilizare pe site‐ul: www.customs.ro în secțiunea Agenți 
economici,subsecțiunea Utilizarea sistemului informatic vamal.
31. ANAF‐DTICSV informează, prin publicarea pe site‐ul Direcției generale a vămilor din 
cadrul ANAF www.customs.ro, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la Sistemul informatic integrat vamal.
32. Anexele nr. 1, 2, 3E, 3I, 3R, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 fac parte integrantă din prezentele  norme.
</head> <body>
<h1> http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Norme privind accesul la Sistemul informatic vamal<h2>

2/08/2015

S-a modificat Codul Muncii

Legea 112/2015, publicata in Monitorul Oficial 52/ian 2015 modifica si completeaza Codul Muncii(Legea 53/2003).
Astfel, prin introducerea a doua noi alineate la art 16,se precizeaza faptul ca "Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca"
Fac exceptie de la aceasta regula concediile pentru formare profesionala fara plata.
Se completeaza si art 145 cu referire la concediul de odihna  anual in sensul ca perioadele aferente concediului de maternitate,concediului pentru risc maternal si a concediului pentru ingrijirea copilului bolnav sunt considerate perioade prestate,atunci cand se calculeaza durata efectiva a concediului anual de odihna .
De asemenea, la stabilirea concediului anual de odihna se specifica ,in plus,fata de prevederile de pana acum,ca durata c.o. anual, se stabileste in contractul individual de munca,cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile. 
Un alt aliniat nou introdus al art.145 stabileste ca salariatul  are dreptul la concediul de odihna anual,chiar si in situatia  in care a fost in incapacitate temporara de munca pe tot parcursul anului calendaristic.
In acest caz,angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna intr-o perioada de maxim 18 luni incepand cu anul urmator celui in care angajatul s-a aflat in concediu medical.
Apare o modificare a art 146 in sensul ca,atunci cand salariatul nu poate efectua,din motive justificate,concediul de odihna in anul calendaristic respectiv,angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna respectiv, intr-o perioada  de max 18 luni, incepand cu anul calendaristic urmator.(cu acordul salariatului).
Pana acum,daca nu i se putea acorda concediul de odihna in anul calendaristic in care i se cuvenea,se compensa in  bani.
Conform noilor prevederi,compensarea in bani este permisa decat in cazul incetarii contractului individual de munca.
Apar completari ale art 92 cu referire la salarizarea salariatului temporar.
Salariul acestuia primit pentru fiecare misiune, nu poate fi mai mic decat salariul salariatului angajatorului,care presteaza aceeasi munca sau una similara.
Daca nu exista un salariat cu contract de munca care presteaza o munca similara,se va tine cont de salariul unui salariat care efectueaza aceeasi munca,conform contractului colectiv de munca,aplicabil angajatorului.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>S-a modificat Codul Muncii<h2>

2/02/2015

Actualizarea indemnizatiei de delegare si detasare

OMFP 60/2015 actualizeaza cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare precum si suma ce compenseaza cheltuielile de cazare a personalului aflat in delegare,atunci cand nu beneficiaza de cazare in structuri de cazare turistice,asa cum sunt ele prevazute in HG 1860/2006 privind dreptu
rile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pentru deplasarile in interesul serviciului.
Astfel,la art 1, alin(1)se stabileste majorarea indemnizatiei zilnice de delegare si detasare(diurna) la 17 lei.
Alin(2) al aceluiasi articol stabileste suma ce compenseaza cheltuielile cu cazare, atunci cand salariatul nu beneficiaza  de cazare in structuri turistice, la 45 lei/zi.
Explicatie suplimentara: cheltuielile cu cazarea se deconteaza in baza documentelor emise de unitatile de cazare(fact,chitanta) la sumele inscrise in aceste documente.
In conditiile in care, in localitatea de deplasare/detasare nu exista structuri de cazare turistice, salariatul va beneficia de decontarea a 45 lei/zi pentru cazare.
Indemnizatiile pentru delegare/detasare se stabilesc pentru salariatii din domeniul bugetar,asa cum stiti.
Pentru salariatii din domeniul privat,indemnizatiile platite acestora nu pot fi mai mici decat cele mai sus mentionate dar pot fi mai mari cu maximum 2,5ori decat acestea, pentru ca acele cheltuieli sa fie deductibile fiscal.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Actualizarea indemnizatiei de delegare si detasare<h2>