Translate

12/27/2012

Acte necesare infiintarii societatilor in comandita simpla, in nume colectiv si cu raspundere limitata


</head.>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2 Acte necesare infiintarii societatilor in nume colectiv,in comandita simpla  si cu raspundere 
limitata<h2/>

<p>Documentele  cerute de oficiile Registrului Comertului  pentru inregistrarea in
registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatilor in
nume colectiv, societatilor in  comandita simpla si cu raspundere limitata.:

- cerere de inregistrare ( original)
- dovada verificarii disponibilitatii /rezervarii firmei
-in cazul SRL cu asociat unic  dovada verificarii calitatii de asociat unic intr-un SRL
 sau dovada  verificarii privind indeplinirea conditiei ca SRL cu asociat unic sa nu fie
asociat unic in alt SRL.
-actul constitutiv in original
-dovada de spatiu cu destinatie de sediu social( contract de inchiriere , de cesiune, etc);
pana la data de 23. nov 2012 se cerea un certificat de la administratia fiscala de
care apartine sediul  social  din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata alta
 firma cu sediul la aceeasi adresa  ( pentru  acelasi spatiu); dupa data de 23 nov
2012 legislatia s-a modificat, Registrul Comertului va cere si va  obtine acest
certificat de la administratia  financiara in numele dvs.
-declaratie pe propria raspundere in forma autentica, in cazul in care, la administratia
financiara sunt depuse si alte documente care atesta instrainarea dreptului de
 folosinta   asupra spatiului   respectiv.
- dovezile referitoare la varsarea aportului subscris in numerar( extrase de cont, foaie
 dw  varsamant)  in copie.
-actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la
constituire ;pentru   imobile se depune certificatul constatator al  sarcinilor de care
 sunt grevate.
- declatatiile pe propria raspundere ale fondatorilor/administratorilor/ cenzorilor
din care  sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru aceste calitati( original)
-copii ale actelor de indentitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor, auditorului
persoane  fizice.
-specimene de semnatura ale reprezentantilor societatii( in original)
-certificate de cazier fiscal  pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii care au
domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoane fizice sau juridice straine
care au  aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania; declaratie in forma
 autentica a persoanei  fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al
persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania; din declaratie
trebuie sa rezulte ca  nu are datorii fiscale.
- declaratie pe propria raspundere semnata de asociati sau de administrator din care
 sa rezulte ca firma indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica
 in domeniul sanitar, sanitar veterinar,protectiei mediului si protectiei muncii( declaratie tip).
Daca este cazul se mai depun si:
-actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice
romane  sau straine.
-hotararea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor
 persoane  juridice romane sau straine.
- mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama
fondatorului  persoana juridica ramana sau straina.</p>


12/22/2012

Contractul de munca


<p>  Raporturile de munca sunt reglementate de Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare,republicata.
    In conformitate cu Codul Muncii contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica denumita salariat se obliga sa presteze munca  pentru si sub autoritatea unui angajator in schimbul unei remuneratii denumita salariu.
    Art 16 din Codul Muncii obliga angajatorul ca anterior inceperii activitatii salariatului sa inregistreze contractul individual de munca  in registrul general de evidenta al  salariatilor, sa transmita la inspectoratul teritorial de munca ( acum transmiterea se face electronic) si de asemenea   sa inmaneze un exemplar al contractului inregistrat  salariatului.
    Contractul de munca se incheie de regula pe perioada nedeterminata.
    Prin exceptie se pot incheia contracte de munca pe perioada determinata.
   Exista posibilitatea ca salariatul sa fie angajat pentru o perioada de proba.
Perioada de proba nu poate fi mai mare de 9o de zile in cazul functiilor executive si 120 de zile in cazul functiilor de conducere ; in cazul persoanelor cu handicap perioada   de proba nu poate fi  mai  mare de 30 de zile.
    Contractul de munca trebuie sa cuprinda urmatoarele capitole:
A)PARTILE CONTRACTULUI  - angajatorul si salariatul cu datele de indentificare.
   Angajatorul va specifica denumirea, sediul ,C.U.I., date de contact, numele, prenumele si  calitatea reprezentantului legal;in cazul salariatului se va completa numele,
prenumele, domiciliul, actul de indentitate(BI,CI, pasaport) ,CNP, permisul de munca ( in cazul  cetatenilor straini).
B)OBIECTUL CONTRACTULUI
C)DURATA CONTRACTULUI Aici exista doua posibilitati :
-pe perioada nedeterminata  se va completa cu data inceperii activitatii.
-pe perioada determinata se va completata data inceperii si data incetarii activitatii.
D) LOCUL DE MUNCA- Veti mentiona unde isi va desfasura salariatul activitatea : la sediul firmei, la un punct de lucru , in mai multe locuri..
E) FELUL MUNCII se completeaza cu functia/meseria salariatului.
F)ATRIBUTIILE POSTULUI.veti completa care sunt atributiile salariatului
G)CONDITIILE DE MUNCA Se completeaza grupa de munca- conditii normale,conditii  deosebite sau conditii speciale , asa cum sunt ele prevazute in Legea 19 /2000
H) DURATA MUNCII Se va specifica daca este o norma intreaga sau o fractiune de norma , cate ore pe zi sau saptamanal trebuie sa efectueze salariatul ;in cazul contractelor cu timp partial ( fractiune de norma ) durata nu poate fi mai mica de 2 ore pe zi: se va specifica in ce conditii se fac ore suplimentare( acestea trebuie sa  constituie  o exceptie , nu o regula).
I) CONCEDIUL  ANUAL DE ODIHNA se va specifica numarul de zile lucratoare al concediului anual de odihna ; numarul   minim stabilit  prin lege este 21 zile lucratoare pentru o norma intreaga de lucru. ; pentru timp partial se stabileste proportional cu timpul lucrat;numarul maxim  de zile de concediu se negociaza intre parti.
J) SALARIUL se specifica salariul brut
L)ALTE CLAUZE - se specifica perioada de proba daca este cazul , perioada de  preaviz in  cazul demisiei si in cazul concedierii.
M)DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR se consemneaza drepturile si obligatiile angajatorului  cat si drepturile si obligatiile salariatului .
 Ele trebuie sa fie in conformitate cu egislatia in vigoare( Codul Muncii).
N)DISPOZITII FINALE  aici veti mentiona de pilda  ca modificarile aduse contractului  de munca se vor face prin act aditional semnat de ambele parti ; actul aditional in caz de modificari este obligatoriu  in conformitate cu prevederile Codului Muncii.

  • Se va specifica modalitatea de solutionare a eventualelor conflicte; de obicei se  alege ca prima solutie calea amiabila; daca nu este posibila atunci se va solutiona de instantele teritoriale judecatoresti in conformitate cu legea romana.


</head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2 > contractul de munca<h2/>

12/21/2012

Taxe si tarife pentru operatiuni la oficiile registrului comertului


In septembrie 2012 a aparut HG 902 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiuni la ONRC si oficiile locale ale registrului  comertului.
 La data intrarii in vigoare a acestei hotarari se  abroga HG 113/2010 .
In anexa 1 a HG 902/2012  sunt prevazute urmatoarele tarife:
a)cerere de inregistrare in registrul comertului persoane juridice( cuprinde autorizare constituire, inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere)  =250 lei
b)cerere de inregistrare pentru PFA,,intreprinderi individuale, intreprinderi familiale ( cuprinde inmatriculare,autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere) =90 lei.
c) cereri de mentiuni simple ( adica cereti efectuarea unei singure mentiuni la registrul  comertului)  indiferent de obiectul ei.
EX:cerere de verificare disponibilitate/rezervare denumire firma,declaratii diverse,cerere de radiere, cerere de mentiune operatiune unica,cerere de depunere mentionare acte, cerere depunere situatii financiare, cerere eliberare duplicat,etc  =45 lei.
Acest tarif la mentiuni simple este valabil atat pentru persoane juridice( firme) cat si  pentru PFA, intreprinderi individuale(II) si intreprinderi familiale(IF).
d)cereri de mentiuni complexe ( doua sau mai multe operatiuni):in acest caz tarifele difera - pentru persoane juridice=220 LEI
- pentru PFA,II,IF          =4 lei + 0,20 lei/pagina certificata
In anexa 2 a mai sus mentionatei hotarari  sunt prevazute tarifele pentru eliberarea de informatii de  la registrul comertului astfel:
-cerere de informatii punctuale firma= 8 lei /firma
- cerere de informatii extinse firma=24 lei/ firma
cererede eliberare raport istoric despre firma   =250 lei/firma.

Va sugerez sa cititi  in completare si articolul despre taxele si impozitele nefiscale
Comasarea taxelor si tarifelor nefiscale

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Taxe si tarife pentru operatiuni la oficiile Registrului Comertului<h2/>

12/19/2012

Codul Fiscal- cote de taxa pe valoarea adaugata

  TVA este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat  conform prevederilor Codului Fiscal.
      Astazi voi enumera cotele de TVA aplicabile in Romania conform titlului VI, cap 8 , art 140 din Codul Fiscal.
1) cota standard de 24% aplicabila asupra bazei de impozitare a operatiunilor care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse.
2) cota redusa de 9% care se aplica asupra bazei de impozitare pentru:
-serviciile constand in accesul la castele, muzee,case memoriale,monumente  istorice de arhitectura si arheologie,gradini zoologice si botanice,targuri,expozitii si evenimente culturale.
-livrarea de manuale scolare ,carti, ziare si reviste:sunt exceptate cele care sunt destinate in principal  sau exclusiv publicitatii.
-livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare.
-livrarea de produse ortopedice.
-livrarea de medicamente de uz uman si veterinar .
-cazarea in sectorul hotelier, inclusiv inchirierea terenurilor pentru camping.*1
3)cota redusa de 5% pentru livrarea locuintelor, inclusiv terenul pe care sunt  construite,  in urmatoarele conditii:
-livrarea cladirilor, inclusiv terenurile pe care sunt construite utilizate drept camine de batrani,de pensionari , case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap.
-livrarea de locuinte cu suprafata maxima de 120 metri patrati, exclusiv
anexele gospodaresti, a caror valoare exclusiv tva nu depaseste 380.000 lei,  achizitionate de orice persoana sau familie.
Aici mai exista alte 3 conditii:in momentul achizitiei locuintele sa poata fi locuite ca atare, terenul, inclusiv amprenta la sol a casei nu depaseste 250 de metri patrati iar persoana necasatorita sau familia care o achizitioneaza nu a mai achizitionat alta tot cu tva redus de 5%.
-livrarea de cladiri inclusiv terenul pe care au fost construite catre primarii,acestea urmand  sa le atribuie cu chirie subventionata  unor persoane sau familii cu situatie economica modesta.
   Codul Fiscal-cote de taxa pe valoarea adaugata


PS. Avand in vedere ca incepand cu 01.09.2013 s-a modificat TVA la paine si  produse de panificatie,va invit sa cititi si articolul"TVA 9% la paine"

*1 Incepand cu anul 2015 in cazul cotei reduse de tva 9% la serviciile de  cazare se completeaza cu toate tipurile de cazare;cazare cu mic dejun,cazare cu demipensiune,cu pensiune completa si all inclusive
Pentru mai multe detalii accesati
TVA 9% se extinde in cazul serviciilor turistice


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Codul Fiscal-cote de taxa pe valoarea adaugata<h2/>

12/16/2012

Firmele neplatitoare de taxa pe valoarea adaugata(TVA)

Regimul special de scutire de plata a TVA pentru intreprinderile mici
Conform Codului Fiscal ( art 152 alin 1) persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala , declarata sau realizata este inferioara plafonului de  65.000 EURO( echivalentul in lei  la cursul BNR de la data aderarii, adica 220.000 lei) poate aplica scutirea de taxa denumita  "regim special de scutire"
Cifra de afaceri care serveste drept referinta  pentru aplicarea alin (1  )este alcatuita  din valoarea totala a livrarilor de bunuri  si prestarilor de servicii exclusiv TVA intr-un  an calendaristic.
O persoana impozabila nou infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire,daca la momentul inceperii activitatii  declara o cifra de afaceri  anuala estimata sub plafonul de scutire si  nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare.
Persoana impozabila care indeplineste conditiile regimului special de scutire poate  opta oricand  pentru regimul normal de taxare.*1
Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri devine egala  sau depaseste plafonul de scutire , trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA , conform art 153 Cod Fiscal in termen de 10 zile de la data atingerii  ori depasirii plafonului.
Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii urmatoare atingerii  sau  depasirii  acestuia.


In privinta optiunii pentru regimul normal de taxare OPANAF 17/2015 introduce unele criterii de conditionare a inregistrarii ca platitor de tva.
Accesati Criterii pt conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA
</head>
< body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2> Firmele neplatitoare de taxa pe valoarea adaugata</h2>

Microintreprinderea

<p>
Asa cum o defineste Codul Fiscal , microintreprinderea este o persoana  juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditiii, la data de 31 decembrie a anului precedent:

Microintreprinderea
a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art 112/ 2 aliniat (6).
b) are de la 1 la 9 salariati inclusiv.
c)a realizat venituri care nu au depasit echivalentul a  100.000 euro.
d)capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Alianiatul (6) al art 112/2 precizeaza: nu pot  opta pentru sistemul de impunere  reglementat de   prezentul titlu persoanele juridice romane care:
- desfasoara activitati in domeniul bancar
-desfasoara activitati in domeniul asigurarilor, reasigurarilor si al pietei de capital, cu exceptia  persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste  domenii.
- desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, consultanta si management
-au capitalul social detinut de un asociat sau actionar  persoana juridica cu peste 250 de  angajati.
Deci, daca firma dvs desfasoara activitati in domeniile mentionate mai sus ,chiar daca  indeplineste celelalte criterii,nu puteti opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Ce trebuie sa mai stiti despre  impozitul pe veniturile microintreprinderilor:
 1) este optional. Asta inseamna ca desi indepliniti conditiile puteti alege daca sa optati pentru microintreprindere cu plata impozitului pe venit de 3% sau puteti  opta pentru plata impozitului pe profit de 16%..
2) microintreprinderea platitoare de impozit pe profit  poate opta pentru plata  impozitului pe  venitul microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator, daca  indeplineste conditiile mentionate la inceput postarii.
In conditiile in care societatea  a mai fost platitoare de impozit pe venit si a trecut  la plata   impozitului pe profit  nu mai poate reveni la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, indiferent de motivele pentru  care s-a trecut de la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor la plata impozitului pe profit
 Exemplu
a)prin optiunea administratorului firmei, chiar daca firma indeplinea conditiile pentru impozitul pe  venit.
b)in conditiile   in care intr-un  an fiscal nu s-au mai indeplinit conditiile stabilite  de lege( fie numarul salariatilor a depasit cifra de 9, fie a ramas fara nici un salariat,
fie cifra de afaceri a  depasit plafonul de 100.000 EURO)In acest caz sa zicem firma a depasit numarul de salariati  in anul  2010 a indeplinit toate conditiile, la sfarsitul lui 2011 avea sa zicem 12 salariati , dar in  2012 a avut 8 salariati .                                                
 Nu va putea opta pentru impozitul de 3% asupra veniturilor in 2013 sau in anul 2010 CA. + 95.000 EURO , in 2011 CA+ 111.000 EURO.
In anul 2012 a avut venituri mai mici , sa zicem 93.000 EURO.
Nu va putea opta in 2013 pentru impozit pe veniturile microintreprinderilor.
3) O persoana juridica romana care este nou infiintata  poate opta sa plateasca  impozit pe veniturile microintreprinderilor  in primul an fiscal daca indeplineste  conditiile referitoare la capitalul social  la data inregisrarii la registrul comertului si   daca in termen de 60 zile de la data inregistrarii indeplineste conditia referitoare la salariati..
4)microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit  incepand cu anul  fiscal urmator.
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se aplica asupra veniturilor obtinute din orice sursa.
COTA DE IMPOZITARE PENTRU VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR in
conformitate cu prevederile Codului fiscal(titlul IV, art 112/5) ESTE DE 3%.
In articolele urmatoare voi reveni si cu alte precizari referitoare la microintreprinderi.


05.02.2013 Va sugerez sa cititi in completare si articolul intitulat Microintreprinderile, modificari
la codul fiscal pe anul 2013 deoarece intre data publicariu acestui articol si data curenta au
 intervenit unele modificari si completari legislative care fac referire la cifra de afaceri si dreptul
 de optiune.
Autor articol</head>
<body>
<h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2> Microintreprinderea</h2>


12/14/2012

Societatea cu raspundere limitata-caracteristici

<p>Voi enumera cateva dintre caracteristicile societatii cu raspundere limitata:

-obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social
-asociatii in SRL raspund numai pana la limitata capitalului social subscris
-ca regula societatea va avea minim 2 asociati Numarul maxim este de 50 asociati; insa la SRL spre deosebire de celelalte tipuri de societati prin exceptie de la regula,societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei  singure persoane.
SRL se constituie astfel :1) in cazul in care exista mai multi asociati prin contract de  societate si statut 2 ) in cazul in care este doar asociat unic  se constituie prin statut.
- contractul si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv": in cazul cu asociat unic statutul poate purta si denumirea de act constitutiv.
-actul constitutiv se incheie sub semnatura privata si se semneaza de asociati.
- obligativitatea autentificarii intervine doar in cazul in care se subscrie ca aport si un  imobil.
capitalul social minim este de 200 ( doua sute)de lei .
-capitalul social se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 lei(zece).
-atunci cand  avem SRL cu asociat unic,acesta are drepturile si obligatiile ce revin  adunarii    generale a asociatilor.
-daca asociatul unic este si administrator , acestuia ii revin si obligatiile prevazute pentru aceasta   calitate.
-valoarea aportului in natura in cazul SRL cu asociat unic se stabileste prin expertiza.
-o persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate  cu  raspundere limitata.
-o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata cu asociat unic.
-aporturile in numerar sunt obligatorii.
-cota parte din profit se plateste fiecarui asociat sub forma de dividend.
-hotararile asociatilor se iau in adunarea generala prin votul reprezentand majoritatea asociatilor si partilor sociale.
-pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesara  unanimitatea  voturilor.
-fiecare parte sociala da dreptul la un vot
-un asociat nu poate exercita dreptul sau la vot in deliberarile referitoare la aportul sau  in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.
-asociatul unic nu poate avea calitatea de salariat.
-administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita societatii in exercitarea atributiilor.
<p>


</head>
< body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Societatea cu raspundere limitata-caracteristici </h2>
<p>

12/13/2012

Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni-diferentieri

</head>
< body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni -diferentieri </h2>
<p>
Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni- diferentieri

Societatea pe actiuni
-este administrata de unul sau mai multi actionari;cand sunt mai multi acestia se  constitue in  consiliu de administratie.
-societatile pe actiuni care au obligatia sa auditeze situatiile financiare anuale au minim trei administratori .
-administratorii sunt desemnati de adunarea generala ordinara actionarilor;exceptie fac primii administratori ai societatii care sunt numiti prin actul constitutiv.
-pe durata indeplinirii mandatului administratorii nu pot fi salariati cu contract de munca;daca  inainte de numire aveau contract de munca cu societatea, acesta se  reziliaza.
-administratorii pot fi revocati oricand de adunarea generala ordinara.
-administratorii sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii.
-administratorii pot  delega  atributiile de conducere catre directori; in situatia  aceasta ei  devin administratori neexecutivi.
Societatea in comandita pe actiuni
- administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor comanditati:as.  comanditati li  se aplica prevederile art 80 si 83 din Lg 31.
 Art 80 "asociatul care fara consimtamantul scris al celorlati as. intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau ori al altor persoane este obligat sa restituie societatii  beneficiile rezultate si sa plateasca despagubiri  pentru pagubele cauzate."
Art 83 stabileste ca asociatii comanditati raspund solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgand din acest aport.
As. comanditari li se aplica prevederile art 89"comanditarul poate incheia  operatiuni in contul  societatii numai pe baza de procura speciala pentru operatiuni determinate;in caz contrar comanditarul raspunde fata de terti nelimitat si solidar pentru toate obligatiile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el".
- comanditarul poate indeplini atributii in activitatea curenta a firmei .
-comanditatii desemnati ca administratori pot fi revocati de adunarrea generala.
-asociatii comanditati care sunt si administratori nu pot lua parte la deliberarile adunarii  generale pentru alegerea cenzorilor sau auditorului financiar.
</head>
< body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni -diferentieri </h2>
<p>12/12/2012

Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni

Voi continua prezentarea tipurilor de societati(firme) enuntand cateva caracteristici principale.
In acest articol despre punctele c) societatea pe actiuni si d) societatea in comandita pe actiuni


Caracteristici comune celor doua tipuri de societati:
-obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
-actionarii si actionarii comanditari raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
-societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni prin contract de societate si statut;
contractul de societate si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv(art 5, alin 3 din Lege).
-actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de catre toti actionarii iar in cazul societatii pe actiuni constituita prin subscriptie publica se semneaza de catre fondatori.
-autentificarea la notar este obligatorie doar in cazul societatii constituita prin subscriptie publica sau in cazul in care printre bunurile aduse ca aport la capitalul social se afla si un imobil;
este valabila si dare de data certa de la Registrul Comertului.
-capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de echivalentul a 25000 euro.
-numarul actionarilor nu poate fi mai mic de 2.
-se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social .societatea  pe actiuni se poate constitui si prin subscriptie publica.
- Cu exceptia S.A. constituite pein subscriptie publica,capitalul social varsat  la constituire nu poate fi mai mic de 30%.
Diferenta de 70% va fi varsat astfel:
1) pentru aportul in numerar in termen de 12 luni de la inmatriculare
2)pentru aportul in numerar in termen  maxim de 2 ani de la inmatriculare.
( titlul 2, art 9 din Lege)
-societate pe actiuni va avea   3 cenzori si un supleant , daca statutul nu  prevede un numar mai  mare; numarul cenzorilor trebuuie sa fie intotdeauna impar

</head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2> Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni- asemanari</h2>
<p>

12/11/2012

Societatea in comandita simpla

</head>
<body>
<h1>fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2> Societatea in comandita simpla </h2>
<p>

      b) Societatea in comandita simpla
Acest tip de societate are cateva caracteristici comune cu societatea in nume colectiv:obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social;asociatii comanditati  raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ;
societatea in comandita simpla va avea cel putin doi asociati; societatea se constituie prin contract de societate;contractul de societate denumit si act constitutiv se incheie sub semnatura privata si se autentifica;
 contractul poate dobandi si data certa prin depunerea la Registrul Comertului;asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca in aceleasi conditii cu asociatii societatii in nume colectiv.
    Din punct de vedere al ADMINSTRARII societatii  :
1. In cazul societatii in nume colectiv dreptul de a reprezenta societatea ii revine
 fiecarui  administrator in  parte.
Daca actul  constitutiv( contractul de societate) dispune ca administratorii sa lucreze impreuna ,  decizia trebuie luata in unanimitate.Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social  pot  alege unul sau mai multi administratori dintre ei ,fixandu-le puterile, durata insarcinarii    si  eventuala remuneratie.
                           
Cu aceeasi majoritate pot decide revocarea sau limitarea puterilor administratorilor.

2.In cazul societatii in comandita simpla administratia societatii se va incredinta unuia sau mai multor  asociati comanditati.
Comanditatul poate efectua operatiuni in numele societatii numai pe baza  unei  procuri pentru operatiuni   determinate, inscrisa la Registrul Comertului.
Asociatul comanditat poate  supraveghea activitatea curenta a firmei.
<p>

12/10/2012

Societatile comerciale ( firme caracteristici generale + societatile in nume colectiv partea I

          </head>
           < body>
          <h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
         <h2>Societatile comerciale( firme) caracteristici generale + societatea in nume colectiv</h2>
       <p>

      Actul normativ care reglementeaza constituirea, inmatricularea dar si dizolvarea societatilor comerciale este Legea  31 din 16nov 1990,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.
       Astfel, la art.1 se prevede" In vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ persoanele fizice si juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
      Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.
     Formele in care se pot constitui societatile comerciale( firmele )sunt prevazute  in titlul I la   art 2 din   legea mai sus mentionata.Le enumar aici:
a)societate in nume colectiv
b)societate in comandita simpla
c)societate pe actiuni
d) societate in comandita pe actiuni
e)societate cu raspundere limitata
    Pentru a va ajuta sa va decideti ce tip de societate comerciala vreti sa infiintati ( asta daca nu v-ati hotarat deja) va voi pune la dispozitie pe acest blog cateva  informatii esentiale pentru fiecare tip de  societate comerciala.in parte.
a)SOCIETATEA COMERCIALA IN NUME COLECTIV
In cadrul acestei societati:
- obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social(art3, alin 1 din lege)
-asociatii raspund nelimitat, solidar pentru obligatiile sociale; creditorii societatii se vor indrepta impotriva   acesteia, insa daca societatea nu plateste se pot indrepta in  termen de cel mult 15 zile de la  punerea in intarziere, impotriva asociatilor.
-societatea va avea cel putin 2 asociati
-societatea se constituie prin contract de  societate care poate fi numit si act constitutiv
-contractul de societate se incheie sub semnatura privata si se semneaza de  toti asociatii: este obligatorie autentificarea notariala.
-societatea in nume colectiv   este obligata sa vireze integral, la data constituirii capitalul social subscris.
-asociatii se pot obliga prestatii in munca in folosul societatii, dar aceste prestatii  nu pot fi aport la  constituirea sau majorarea capitalului social.; aceste prestatii le dau dreptul sa participe la impartirea beneficiilor si activelor firme, dar sunt obligati sa participe si la pierderi.

Intr-o postare viitoare voi continua  cu prezentarea celorlalte tipuri de societati comerciale.

<p>


 

Despre blog

                                       

<p>
         Mi-am propus ca pe acest blog sa postez informatie gratuita si sistematizata despre firme  (societati comerciale ) dar si despre P.F.A. de la constituire si autorizare,trecand prin etapele de inceput(de la infiintarea unei filiale, a unui punct de lucru  la procurarea de mijloace fixe necesare desfasurarii  activitatii,de la primele angajari de personal la primele contracte comerciale incheiate),continuand cu informatii utile si sugestii referitoare la activitatea curenta a firmei si mergand pana la informatii despre dizolvarea firmei ( nu va doresc totusi sa ajungeti acolo).
      Isi vor gasi un loc important pe blog informatii din domeniul financiar contabil( de la intocmirea si arhivarea documentelor la monografie contabila, de la Codul Fiscal explicat la date despre intocmirea bilantului contabil)
   Ma adresez celor care dintr-un motiv sau altul au decis sa devina independenti din punct de vedere profesional  demarandu-si propria afacere fie prin infiintarea unei societati comerciale fie ca persoane
fizice autorizate si fiind la inceput de drum au nevoie sa obtina cat mai mute date despre infiintarea/ administrarea/ tinerea evidentelor unei S.C sau P.F.A.
  Sper ca postarile mele de pe acest blog sa fie utile si tinerilor specialisti din domeniul financiar contabil,care fiind la inceput de drum doresc sa acumuleze cat mai multa informatie din acest domeniu, dar si specialistilor care pur si simplu vor sa stie si alta opinie sau vor sa isi spuna opinia lor.
 In final nu imi ramane decat sa multumesc tuturor celor care au decis sa acceseze acest blog
.<p>

</head>
<body>
<h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2> Despre blog>/h2>
<p>