Translate

6/24/2016

Avizul prealabil de functionare pentru structurile turistice

DE INTERES PENTRU STRUCTURILE TURISTICE!

Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) a emis Ordinul 199/2016 privind procedura  emiterii avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice care a fos tpublica tin monitorul oficial nr 463 din iunie 2016.
 Acest ordin  intra in vigoare  incepand cu data de  23.06.2016.
Va redau mai jos Ordinul 199/2016 si anexele acestuia.


Având în vedere dispoziţiile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:
Art. 1.
Anterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare eliberate de primari, operatorii economici care desfăşoară activităţi de agrement în staţiunile turistice sunt obligaţi să solicite un aviz prealabil emis de Autoritatea Naţională pentru Turism.
Art. 2.
Cererea-tip privind emiterea avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, va fi însoţită de următoarele documente:
a) documente administrative emise de către primarul staţiunii turistice, prin care este stabilit perimetrul delimitat pentru agrement, indiferent de proprietarul acestuia, aferent desfăşurării activităţii supuse avizării, conform planurilor urbanistice aprobate, în condiţiile legii;
b) copie, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul, a autorizaţiei tehnice de funcţionare emise, în condiţiile legii, de autoritatea de stat competentă, pentru toate echipamentele şi instalaţiile de agrement puse în circulaţie turistică;
c) copie, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul, a acordului, avizului sau autorizaţiei de mediu, după caz, emise de către autoritatea de stat competentă în domeniul protecţiei mediului, pentru desfăşurarea activităţii/activităţilor de agrement supuse avizării, în perimetrul aferent;
d) certificat constatator (forma extinsă) emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea se va depune copia documentului de înfiinţare (hotărâre a Guvernului, hotărâre a instanţei etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de agrement însoţit de documentele din care să rezulte dreptul de administrare şi adresa structurii de primire turistice respective.
Art. 3.
(1) Avizul prealabil prevăzut la art. 1 se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete.
(2) În cazul unei documentaţii incomplete sau în cazul în care din documentele depuse rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de avizare, Autoritatea Naţională pentru Turism notifică operatorul economic, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru completarea documentaţiei respective sau emite aviz negativ, după caz, motivând în cuprinsul notificării decizia.
(3) Pentru îndeplinirea procedurii de avizare prealabilă, Autoritatea Naţională pentru Turism, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic şi alte documente suplimentare justificative.
Art. 4.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,
                             Anca Pavel-Nedea

Bucureşti, 13 iunie 2016.

Nr. 199.
ANEXĂ

CERERE-TIP
privind emiterea avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., C.N.P |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în calitate de (Se bifează cu x căsuţa corespunzătoare.):

□ Administrator/Asociat (în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sau titular pentru:

□ Persoană fizică autorizată

□ Întreprindere familială

□ Întreprindere individuală

□ Altă formă juridică

□ Mandatar (prin procură notarială ataşată) pentru:

Denumire operator economic: (S.C., PFA etc.) . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix . . . . . . . . . ., telefon mobil . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., adresa web . . . . . . . . . .,

solicit emiterea avizului prealabil de funcţionare pentru structura de primire turistică cu funcţiune de agrement amplasată în:

Adresă: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .

Date de contact: telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., web . . . . . . . . . .,

având în componenţă următoarele echipamente/instalaţii de agrement:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Declar pe propria răspundere că datele specificate în prezenta cerere sunt reale şi complete şi că am luat cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice, cu modificările ulterioare. Consider că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001, cu modificările ulterioare, pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de agrement nominalizată mai sus, condiţii pe care mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării, iar în cazul în care se constată contrariul celor declarate, voi suporta consecinţele şi înţeleg să îmi fie aplicate reglementările legale în vigoare.

Data . . . . . . . . . . Semnătura şi ştampila . . . . . . . . . .


6/20/2016

Turism-venituri obtinute de la turistii nerezidenti

Cu cateva zile in urma , INS a dat publicitatii o situatie statistica cu totalul cheltuielilor efectuate de turistii nerezidenti in Romania in trim I 2016.
Din comunicat rezulta ca in trim I 2016 un numar de 414 000 de turisti nerezidenti cazati in unitatile turistice au cheltuit pentru sejururi in Romania
111,4 milioane de lei , adica au cheltuit in medie 2684,90 lei/persoana.
Printre motivele calatoriilor in Romania se numara afacerile, participarea la  congrese, conferinte, cursuri  (64,3% dar si calatoriile in scop particular.(36,7%).
Cheltuielile cu cazarea au reprezentat 54,5% din totalul cheltuielilor de afaceri, in timp ce in cazul vizitelor in scopuri particulare doar 30,6% din totalul cheltuielilor a fost alocat pentru cazare.
Alte categorii de cheltuieli efectuate de turistii nerezidenti in Romania : cheltuieli in restaurante si baruri, chelltuieli de transport, cheltuieli pentru cumparaturi si cheltuieli pentru recreere.
Dintre rezidentii care au vizitat Romania in trim I 2016,48,3% au apelat la agentii de turism.
Din punct de vedere al transportului , 78,3% din turisti au ales avionul,13,1% autoturismele proprii, 7,9% autocare si autobuze iar 0,7 % au optat alte mijloace.
In cazul cheltuielilor pentru recreere, 40,5% au reprezentat c/valoarea biletelor de intrare la muze, obiective turistice, gradini botanice/zoologice.


6/13/2016

Tipuri de incubatoare de afaceri

Daca nu ati citit primel postari despre incubatoarele de afaceri va invit sa le cititi accesand linkurile de mai jos:
Incubatoarele de afaceri

Ce inseamna incubator de afaceri,rezident al incubatorului,ciclu de incubare?


Iata aici tipurile de incubatoare de afaceri care pot fi infiintate in conformitate cu Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri.


a) incubator de afaceri cu portofoliu mixt – vizeaza IMM-urile cu potential de crestere dintr-o gama larga de sectoare;
b) incubator de afaceri tehnologic – vizeaza IMM-urile cu potential de crestere tehnologic;
c) incubator academic de afaceri – vizeaza IMM-urile a caror activitate rezida in  aplicarea sau utilizarea activitatii de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universitati ori institut de cercetare sau dezvolta initiativa antreprenoriala din mediul universitar,
avand ca obiectiv retinerea tinerilor in comunitate si comercializarea tehnologiilor  elaborate si dezvoltate de studenti sau de facultate;
d) agro-incubator de afaceri – vizeaza IMM-urile sau societatile agricole;
e) incubator de afaceri social – foloseste spiritul antreprenorial si inovatia pentru a crea  impact social;
f) incubator specific unui sector – ofera toata gama de servicii necesare celor care  au o  idee fezabila, aplicabila intr-un anumit sector, expresie a potentialului endogen existent in acel teritoriu;
g) incubator virtual – ofera servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de  afaceri;
h) incubator pentru activitati nonagricole in mediul rural.


6/07/2016

ICEE Fest 2016

ICEE Fest (Interactive Central and Eastern Europe Festival), festivalul dedicat  internetului si tehnologiei se desfasoara la Bucuresti pe 9 si 10  iunie 2016.
La aceasta editie vor fi peste 2000 de participanti, 130 de speakeri si 55 ore de  know-how.
Participa reprezentanti ai marilor giganti IT cum sunt Google, Facebook,Yahoo,  Instagram, Tumbir, LinKedin.
Din domeniul jurnalismului, participa, printre altii, reprezentanti ai BBC, Discovery   Chanel, CNN, Eurosport, Euronews, Le Monde,RTL.
Sunt la festival si reprezentanti ai unor firme din domeniul muzicii, turismului  sau transportului urban (ex: Shazan,Maker Studios,Uber)
In domeniul tehnologiilor si marketingului de continut participa reprezentanti ai AppNexus, Xaxis, Ooyala, Sizmek,M ather Economics, RavDefender, etc.
Vor avea loc si concerte ,vor rula filme.
Anul acesta va exista si o sectiune dedicata domeniului sanatatii (tehnologii de  varf in domeniul sanatatii)
Va fi sectiune de e-commerce.


6/03/2016

Ce inseamna incubator de afaceri, rezident al incubatorului,ciclu de incubare?

Asa cum mentionam in postarea anterioara, Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri este un act normativ important pentru intreprinzatori.
Cu siguranta sunt destui inteprinzatori care nu stiu exact ce este si cum functioneaza un  incubator de afaceri.
In postarea precedenta am vorbit de principiile care stau la baza unui incubator de afaceri.
In acest articol am ales sa prezint definitiile unor termeni specifici  cu referire al incubatoarele  de afaceri.
Prefer sa va redau definitiile exact cum sunt ele explicate in legea mai sus mentionata.

a) incubator de afaceri – structura de sprijin al afacerilor, organizata in infrastructura incubatorului de afaceri intr-un spatiu adecvat, in care sunt localizati rezidentii incubatorului, gestionata de un administrator, care urmareste crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru intreprinderile mici si mijlocii nou-infiintate, stimulandu-le potentialul de dezvoltare si de viabilitate, ajutandu-le sa se dezvolte in perioada de inceput, prin asigurarea unor facilitati comune si a suportului managerial necesar;
b) rezident al incubatorului de afaceri – orice operator economic, intreprindere mica si mijlocie, persoana juridica romana si/sau straina, care functioneaza conform legii si desfasoara activitati economice in interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioada de pana la 3 ani de la data obtinerii calitatii de rezident;
c) ciclu de incubare – perioada de timp de 3 ani, in care rezidentul sta in incubator, beneficiind de toate facilitatile si serviciile acordate acestuia;
d) intreprindere mica si mijlocie, denumita in continuare IMM – intreprinderea astfel cum este definita la art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
>e) fondator – autoritatea publica a administratiei publice locale, institutia sau consortiul de institutii de invatamant superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comert sau persoana juridica de drept privat care infiinteaza un incubator de afaceri;
f) infrastructura a incubatorului de afaceri – cladiri, spatii de productie, instalatii, sisteme de alimentare cu energie electrica, retele de telecomunicatii, retele de alimentare cu gaze, apa, de canalizare, parcari si servicii de internet;
g) accelerator de afaceri – incubatorul de afaceri care asigura accesul la fonduri, in etape, pentru rezidenti, in scopul lansarii pe piata a unui produs sau serviciu intr-o perioada scurta de timp;
h) regulamente privind gestionarea si administrarea incubatorului de afaceri – contracte de adeziune elaborate de catre administratorul incubatorului care reglementeaza modalitati concrete de organizare si functionare a incubatorului de afaceri si care au ca parti semnatare administratorul si rezidentul incubatorului de afaceri;
i) titlu de incubator de afaceri – documentul emis de autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, prin care se emite fondatorului titlul de incubator de afaceri;
j) monitorizare postincubare – monitorizarea fostilor rezidenti ai incubatorului de afaceri o perioda de timp, dupa incheierea ciclului de incubare, pentru observarea activitatii si a rezultatelor economice obtinute.