Translate

1/22/2018

Anularea unor obligatii fiscale

Daca va intrebati despre ce obligatii fiscale este vorba si cine poate beneficia de ele , va spun ca este vorba  de persoanele fizice care au obtinut venituri din vanzari imobiliare  iar anularea se refera la TVA aferent vanzarilor.
Actul normativ care reglementeaza anularea acestor obligatii fiscale este Legea nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligații fiscale , publicata in Monitorul Oficial nr 52 din 18 ianuarie 2018.
Vedeti in ce conditii puteti beneficia de anularea obligatiei de a plati TVA lecturand legea :Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul 1
(1) În cazul tranzacțiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferențele de obligații fiscale principale, respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obținute de către persoanele fizice din transferul proprietăților imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu reîncadrează veniturile obținute de către persoanele fizice din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o activitate independentă și nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017.
Articolul 2
Anularea obligațiilor fiscale prevăzute la art. 1 se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică contribuabilului.
Articolul 3
(1) Se anulează diferențele de T.V.A., precum și accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care au realizat activitățile de producție agricolă, inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie și/sau echipamentele specifice.
(2) Organul fiscal nu stabilește diferențele de T.V.A., precum și accesoriile aferente acestora, persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, cu sediul activității economice în România, prevăzute la alin. (1), ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nu emite o decizie de impunere pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2016.
Articolul 4
În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor prevăzute la art. 1 și 3, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.
Articolul 5
Persoanele care au efectuat plata obligațiilor fiscale pentru care prezenta lege prevede anularea acestora au dreptul la restituirea sumelor achitate.
Articolul 6
Procedura de aplicare, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de prezenta lege se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
București, 15 ianuarie 2018.
Nr. 29.
-----

1/19/2018

Constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica

La constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica trebuie sa  se intocmeasca  un prospect de emisiune care va cuprinde datele la care face referire art 8 din Legea 31/90, cu completarile si modificarile ulterioare.
Prevederile acestui articol se refera la datele pe care trebuie sa le contina actul constitutiv al firmei.
Nu le voi mai enumera aici avand in   vedere ca le-am consemnat in articolul intitulat  "Despre actul
constitutiv"dar si in cele doua  articole despre societatile pe actiuni si societatile in comandita pe  actiuni-asemanari si deosebiri.
Daca nu ati parcurs deja aceste articole, va invit sa o faceti acum.
Mentionez ca fac exceptie  referirile privind administratorii,directorii,cenzorii sau auditorul  financiar .
In prospect se va mentiona si data inchiderii subscriptiei publice.                                

Prospectul    de emisiune semnat de fondatori in forma autentica este necesar sa fie depus la oficiul registrului comertului.
Judecatorul va constata indeplinirea conditiilor si va dispune publicarea prospectului de emisiune .
Subscrierile de actiuni se fac pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului de  emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat.
Subscrierea va cuprinde numele si prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul subscriitorului; numarul actiunilor subscrise; data subscrierii; declaratie expresa ca  subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.
Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor vor avea efect doar daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva, chiar daca au fost acceptate de subscriitori.
La maximum 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii convoaca adunarea constitutiva prin instintare publicata atat in Monitorul Oficial cat si in doua ziare cu  raspindire larga, cu 15 zile inainte de data fixata.
Societatea se poate constitui numai in conditiile in care tot capitalul social a fost subscris si  fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor  subscrise la CEC sau   la alta banca.
Restul capitalului social subscris se varsa in termen de maximum 12 luni de la inmatriculare.
Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari.
In cadrul adunarii constitutive, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de  actiunile subscrise.
Orice acceptant poate fi reprezentat prin procura speciala.
Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.
Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
.Obligatii ale adunarii constitutive:
a)verifica existenta varsamintelor
b)examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura.
c)aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii.
d)discuta si aproba actul constitutiv al firmei.
In acest scop membrii prezenti desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si  indeplinirea formalitatilor pentru constituirea societatii
e)numeste primii membri ai consiliului de administratie,primii cenzorii sau dupa caz,  primul auditor financiar.1/08/2018

Procedurile de implementare si administrare a grupului fiscal unic

In arhiva blogului veti gasi un articol despre grupul fiscal unic,  ce este,  cum functioneaza.
Avand in vedere ca au aparut reglementari noi privind TVA ,  apar schimbari si in Procedura de administrare a grupului fiscal unic.
Astfel, OPANAF 3480 din 4 dec 2017, modifica si completeaza OPANAF 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.
Acesta este ordinul:


Având în vedere dispozițiile art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (7) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, ale art. 4 alin. (3) și ale art. 7 alin. (10) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.741 din 29.11.2017,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Articolul I
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 8 noiembrie 2016, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
2.
2.1. Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înțelege organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a reprezentantului grupului fiscal unic, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare.
2.2. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1, în ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii grupului sunt considerați contribuabili mijlocii, prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înțelege organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor mijlocii, potrivit art. 4 alin. (3) și art. 7 alin. (10) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii.
2.3. Prin excepție de la prevederile pct. 2.1 și 2.2, în ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii acestui grup sunt considerați mari contribuabili, prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înțelege Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit art. 4 alin. (7) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.
2. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
3. Organul fiscal definit la pct. 2.1-2.3 este competent să administreze obligațiile fiscale datorate de toți membrii grupului fiscal unic, potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).
3. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 13.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
13.1. Dacă, din informațiile cuprinse în documentația depusă sau din informațiile deținute de organul fiscal competent, rezultă că nu este îndeplinită cel puțin una din condițiile prevăzute la pct. 5 alin. (1)-(5) din Normele metodologice ori dacă reprezentantul nu completează documentația în termen de 15 zile de la primirea notificării, compartimentul de specialitate, înaintea luării deciziei de respingere a cererii, va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.
4. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:
44. Organul fiscal competent în administrarea grupului fiscal unic transferă evidențele fiscale și dosarele fiscale ale fiecărui membru al grupului, potrivit procedurilor în vigoare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei, către fiecare organ fiscal în a cărui rază teritorială aceștia își au domiciliul fiscal sau organ fiscal competent potrivit legii, după caz. Despre acest transfer și, implicit, despre schimbarea competenței de administrare, organul fiscal competent în administrarea grupului înștiințează și respectivele persoane impozabile.
5. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
45. Înștiințarea se întocmește de compartimentul de specialitate, pentru fiecare membru al grupului fiscal unic, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se transmite, împreună cu o copie a deciziei, organului fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau organului fiscal competent potrivit legii, după caz.
6. La anexa nr. 1 la ordin, după punctul 50 se introduce un nou punct, punctul 50^1, cu următorul cuprins:
50^1. Prevederile punctelor 48 și 49 nu se aplică grupurilor fiscale unice din componența cărora face parte o persoană impozabilă încadrată în categoria marilor contribuabili.
7. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:
51. În ipoteza aprobării intrării ca nou membru al grupului fiscal unic a unei persoane impozabile aflate în administrarea fiscală a altui organ fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent în administrarea grupului emite documentele prevăzute la pct. 37 și transmite, prin adresă semnată de conducătorul unității fiscale, o copie a deciziei privind aprobarea intrării în grupul fiscal organului fiscal în evidența căruia figurează respectiva persoană impozabilă, solicitând transmiterea evidenței fiscale și a dosarului fiscal, potrivit procedurilor în vigoare.
8. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:
53. Modificarea domiciliului fiscal al reprezentantului sau al unuia dintre membrii grupului ori încadrarea în altă categorie de contribuabili (mari, mijlocii și alții) atrage, după caz, schimbarea competenței de administrare a obligațiilor fiscale ale tuturor membrilor grupului fiscal unic, cu respectarea prevederilor pct. 2.1-2.3, la noul organ fiscal competent în administrarea reprezentantului grupului.
9. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 54 se abrogă.
10. La anexa nr. 4 la procedură, litera D, căsuța a IV-a, teza a II-a se modifică și va avea următorul cuprins:
În situația în care schimbarea reprezentantului determină schimbarea competenței de administrare a grupului fiscal unic, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare se preiau evidențele fiscale și dosarele fiscale ale tuturor membrilor grupului de la vechiul organul fiscal competent în administrarea grupului fiscal unic.
11. Anexa nr. 2 la ordin se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
12. Anexa nr. 5 la ordin se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Articolul II
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul III
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Articolul IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu
București, 4 decembrie 2017.
Nr. 3.480.
Anexa nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.006/2016)

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR IMPOZABILE
A. REPREZENTANTUL GRUPULUI FISCAL UNIC
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO .........................
Denumirea: ...........................................................................................................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .................\........., str. ........\............ nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., județul/sectorul ....................,
Obiectul de activitate .............................................................................................................................
Reprezentare prin împuternicit
Nr. act împuternicire ................................................. data ..................................................................
Numele, prenumele/Denumirea ..........................................................................................................
Cod de identificare fiscală ....................................................................................................................
B. MEMBRII GRUPULUI FISCAL UNIC
1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ...........................
Denumirea: ...............................................................................................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................., str. .................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ......., județul/sectorul ..........................,
Obiectul de activitate .............................................................................................................................
Reprezentare prin împuternicit
Nr. act împuternicire ................................................ data ...................................................................
Numele, prenumele/Denumirea ..........................................................................................................
Cod de identificare fiscală .......................................................................................................................
2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ............................
Denumirea: ............................................................................................................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .............................., str. ............................ nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., județul/sectorul ............................
Obiectul de activitate .............................................................................................................................
Reprezentare prin împuternicit
Nr. act împuternicire ................................................ data ...................................................................
Numele, prenumele/Denumirea ..............................................................................................................
Cod de identificare fiscală ...................................................................................................................
II. IMPLEMENTAREA GRUPULUI FISCAL UNIC
Prin prezenta solicităm implementarea grupului fiscal unic, pe o perioadă de cel puțin 2 ani, format din persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA mai sus menționate, în temeiul dispozițiilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
1. Perioada fiscală utilizată:
Luna o
Semestrul o
Trimestrul o
Anul o
2. Dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
3. Documente anexate la cerere: ...........................................
Prin depunerea prezentei am luat cunoștință că, în situația în care persoanele impozabile nu sunt administrate fiscal de către același organ fiscal, după aprobarea implementării grupului fiscal unic competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de toți membrii grupului se transferă la organul fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic, potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 1 alin. (1) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare.
În ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii grupului sunt considerați contribuabili mijlocii, organul fiscal competent pentru administrarea grupului fiscal unic este organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor mijlocii, potrivit art. 4 alin. (3) și art. 7 alin. (10) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii.
În ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii acestui grup sunt considerați mari contribuabili, organul fiscal competent pentru administrarea grupului fiscal unic este Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit art. 4 alin. (7) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.
III. MODIFICĂRI SURVENITE ULTERIOR IMPLEMENTĂRII GRUPULUI FISCAL UNIC
Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, în temeiul pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
[] încetarea opțiunii de a forma un grup fiscal unic
[] neîndeplinirea condiției referitoare la existența unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic și organizatoric
[] intrarea unuia din membrii grupului fiscal unic într-un alt grup fiscal unic, respectiv: .....................
[] utilizarea unei alte perioade fiscale de către ..........................................................................
[] nu mai este îndeplinită condiția referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul fiscal unic
[] numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal unic ...........................................................................
[] părăsirea grupului fiscal unic de către ...........................................................................................
[] intrarea în grupul fiscal unic a unui nou membru ...........................................................................
[] alte evenimente ulterioare implementării grupului ...........................................................................
Având în vedere aceste modificări solicităm:
[] Anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic.
Prin depunerea prezentei am luat la cunoștință că, după anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic, competența de administrare a obligațiilor fiscale ale membrilor grupului fiscal se transferă la organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal respectivii membri.
[] Anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic:
DENUMIRE PERSOANĂ IMPOZABILĂ
COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA
.....................................................................................................
Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoștință că, după anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic, competența de administrare a obligațiilor fiscale ale acestuia/acestora se transferă la organul fiscal/organele fiscale în a cărui/căror rază teritorială își are/au domiciliul fiscal respectivii membri.
[] Anularea tratamentului persoanei impozabile ..........................................................................., având cod de înregistrare fiscală .................................., ca reprezentant al grupului fiscal unic și numirea unui alt reprezentant al grupului, respectiv:
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO .........................
Denumirea: ..........................................................................................................................................
Domiciliul fiscal: localitatea ................................., str. ................................. nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., județul/sectorul ....................................
Reprezentare prin împuternicit
Nr. act împuternicire ................................................................ Data .................................................
Numele, prenumele/Denumirea .........................................................................................................
Cod de identificare fiscală ...................................................................................................................
Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoștință că, dacă aprobarea numirii noului reprezentant atrage schimbarea competenței de administrare a grupului fiscal unic, competența de administrare a obligațiilor fiscale ale tuturor membrilor grupului fiscal se transferă la organul fiscal competent în administrarea noului reprezentant al grupului fiscal.
[] Intrarea în grupul fiscal a unui nou membru/ a unor noi membri, respectiv:
Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO .........................
Denumirea: .........................................................................................................................................
Domiciliul fiscal: localitatea ..............................., str. ........................ nr. ....., bl. .........., sc. ......, ap. ......., județul/sectorul ...............................
Reprezentare prin împuternicit
Nr. act împuternicire ................................................................. Data .................................................
Numele, prenumele/Denumirea ............................................................................................................
Cod de identificare fiscală .....................................................................................................................
Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoștință că, după aprobarea intrării în grupul fiscal a noului membru/noilor membri, competența de administrare a obligațiilor fiscale ale acestui membru/acestor membri se transferă la organul fiscal competent în administrarea reprezentantului grupului fiscal.
Documentele anexate cererii: ...............................................................................
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.
Reprezentanții legali ai membrilor grupului fiscal unic:
Numele ...............................................................................................................................................
Funcția ...............................................................................................................................................
Semnătura ............................................................................................................................................
Data ....................................................................................................................................................
Loc rezervat organului fiscal
Număr de înregistrare ................................................. Data înregistrării ..........................................
Cod 14.13.03.02/g.f.

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului „Cerere privind grupul fiscal unic“
Formularul „Cerere privind grupul fiscal unic“ se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Formularul de cerere se completează și pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal.
Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile desemnate reprezentant al grupului fiscal unic, la registratura organului fiscal competent ori prin poștă cu confirmare de primire.
Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
Completarea formularului se face astfel:
Se marchează cu „X“ caseta „Cerere de implementare“ dacă formularul reprezintă cerere de implementare a grupului fiscal unic sau caseta „Cerere de modificare“ dacă reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal unic, după caz.
I. Secțiunea date de identificare a persoanelor impozabile
Se înscriu datele de identificare ale reprezentantului grupului fiscal unic și ale membrilor acestui grup: codul de înregistrare în scopuri de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal și obiectul de activitate.
În cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de reprezentant al grupului sau de membru este reprezentat printr-un împuternicit, se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.
II. Secțiunea privind implementarea grupului fiscal unic se completează numai în situația în care cererea reprezintă o cerere de implementare.
Perioada fiscală utilizată - se bifează cu „X“ perioada utilizată pentru declararea și plata TVA de către toți membrii grupului fiscal unic.
Rubrica privind dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric se completează în conformitate cu prevederile alin. (5) al pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
La secțiunea „Documente anexate la cerere“ se înscriu certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/sau alte documente justificative.
III. Secțiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic se completează în situația în care cererea reprezintă o cerere de modificare.
Se bifează cu „X“ evenimentul survenit ulterior implementării grupului, pentru care reprezentantul grupului fiscal unic are obligația să notifice organul fiscal competent, în condițiile prevăzute de pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Se bifează cu „X“ efectul rezultat și se completează informațiile corespunzătoare.
Cererea se semnează de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului fiscal unic.
Anexa nr. 2
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.006/2016)

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND SCHIMBAREA COMPETENȚEI DE ADMINISTRARE
Către: Denumirea .............................. Domiciliu fiscal: localitatea ............................., str. ............................. nr. .........., bl. ........, ap. ....., et. ..............., județul/sectorul ........................... Cod de înregistrare în scopuri de TVA .......................
Având în vedere dispozițiile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 1 alin. (1) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (7) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, precum și ale art. 4 alin. (3) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, vă aducem la cunoștință faptul că, în scopul administrării fiscale, competența de administrare a obligațiilor fiscale se transferă organului fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv ............................. .
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ........................................................
Semnătura și ștampila unității ...........................................
Număr de înregistrare ca operator
de date cu caracter personal ......................
Cod 14.13.02.02/g.f.î.

1/06/2018

Reglementarile Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara au suferit multiple modificari

OMFP 3189/8 dec 2017 modifica si completeaza OMFP 2844/2016 care cuprinde Reglementarile Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .
Se introduc noi conturi in Planul general de conturi , altele isi schimba denumirea, apar precizari suplimentare referitoare la evaluari ale activelor,  la amortizarea imobilizarilor necorporale si altele 
Ordinul intra in vigoare cu 1 ianuarie 2018.
Voi posta aici OMFP 3189/dec 2017 in intregime .


ORDIN nr. 3.189 din 8 decembrie 2017
privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Articolul I
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După alineatul (2) al punctului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund inclusiv pentru estimările efectuate, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, și pentru stabilirea naturii operațiunilor economico-financiare, în funcție de realitatea economică a acestora.
2. După punctul 106 se introduc cinci noi puncte, punctele 106^1-106^5, cu următorul cuprins:
106^1.
(1) Atunci când la evaluarea prețului tranzacției se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate, venitul aferent contractului se recunoaște la suma brută și, concomitent, se recunoaște o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral» = 4915 «Ajustări aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral»).
(2) Cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, cheltuiala prevăzută la alin. (1) corectează valoarea venitului aferent.
106^2.
(1) Cheltuielile reprezentând costuri marginale ale obținerii unui contract, respectiv costuri de îndeplinire a unui contract, și care, potrivit IFRS 15, îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, se înregistrează după natura lor, cu reflectarea concomitentă a activului aferent (articol contabil 474 «Sume amânate aferente obținerii și îndeplinirii unui contract» = 713 «Venituri aferente costului obținerii și îndeplinirii unui contract»).
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a se eșalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare“/analitic distinct).
106^3.
(1) În cazul vânzărilor cu drept de retur entitatea înregistrează veniturile la valoarea brută a acestora, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, pentru veniturile aferente produselor care se preconizează că vor fi returnate (articol contabil 70x Cifra de afaceri netă^1 = 4761 «Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur») și a activului corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienți, la valoarea aferentă costului estimat al activului care va fi recuperat de la aceștia (articol contabil 4762 «Creanțe aferente dreptului de a recupera produse de la clienți» = 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» sau 60x Cheltuieli privind stocurile, după caz).
(2) Cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, entitățile prezintă datoria de rambursare distinct de creanța reprezentând activul corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienți.
(3) În cazul vânzărilor cu drept de retur nu se aplică prevederile pct. 122.
106^4. - Pentru activele financiare evaluate la costul amortizat, atunci când entitatea nu are estimări rezonabile de recuperare a activului financiar parțial sau integral, recunoaște suma care nu mai poate fi recuperată ca o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a acestora, și nu prin reducerea directă a valorii contabile brute a activului.
106^5.
(1) La derecunoașterea unui activ financiar, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ, entitatea înregistrează distinct, pe seama cheltuielilor, derecunoașterea activului scos din evidență și primirea activului obținut în schimb.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) operațiunile de vânzare de investiții pe termen scurt, caz în care se înregistrează doar câștigul sau pierderea din cedare.
3. După punctul 145 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 9.3^1 „Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități“, cu următorul cuprins:
Secţiunea 9.3^1 Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități
Notă
^1 Contul corespunzător în care a fost înregistrat venitul.
145^1.
(1) Entitățile care primesc active de la clienții lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinație achiziția sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o rețea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la .anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidențiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective ca venit amânat în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți».
(2) Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor respective.
145^2.
(1) În cazul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare și se evidențiază în contul 205 «Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare»/analitic distinct.
(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza rețelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viață a instalațiilor de utilizare de la locul de consum.
145^3.
(1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 145^2 se aplică și în cazul cheltuielilor efectuate de entități pentru racordarea la rețeaua de apă, gaze sau alte utilități, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la rețelele respective de distribuție.
(2) În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părți.
4. După alineatul (3) al punctului 146 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
(3^1) Activele financiare ce urmează a fi primite, pentru care se aplică contabilitatea la data decontării, prevăzută de IFRS 9, se înregistrează în contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct.
5. Punctele 168 și 169 se modifică și vor avea următorul cuprins:
168. - În capitalurile proprii se evidențiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:
– diferențele rezultate din modificarea valorii juste, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);
– diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»];
– modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părții eficiente a operațiunii de acoperire, reprezentând diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie [contul 1037 «Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)»];
– alte elemente de capitaluri proprii.
169.
(1) Diferențele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global».
(2) Veniturile din dividende și asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.
(3) La scoaterea din evidență a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câștigurile sau pierderile reprezentând diferențe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidențiate anterior în contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», se înregistrează în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct, respectiv 6613 «Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.
6. Punctul 181 se modifică și va avea următorul cuprins:
181.
(1) În conturile de cheltuieli se evidențiază distinct cheltuielile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 662 «Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate și pierderi privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:
– cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;
– pierderi privind contabilitatea de acoperire;
– cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
(2) În cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, pierderile reprezentând diferențele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părții ineficiente a operațiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 6622 «Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)
7. După alineatul (2) al punctului 182 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prevederile alin. (2) se aplică, de asemenea, și în cazul costurilor marginale ale obținerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, prevăzute la pct. 106^2 alin. (1).
8. Punctul 185 se modifică și va avea următorul cuprins:
185.
(1) În conturile de venituri se evidențiază distinct veniturile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 763 «Venituri din operațiunile cu instrumente derivate și câștiguri privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:
– veniturile provenind din operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;
– câștigurile privind contabilitatea de acoperire;
– venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
(2) În cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, câștigurile reprezentând diferențele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părții ineficiente a operațiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 7632 «Câștiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)
9. După punctul 194 se introduce un nou punct, punctul 194^1, cu următorul cuprins:
194^1. - Pentru conturile aferente instrumentelor financiare entitățile dezvoltă analitice corespunzătoare naturii acestora, care să permită inclusiv identificarea modalității lor de evaluare.
10. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduc conturile 332 „Servicii în curs de execuție (A)“, 474 „Sume amânate aferente obținerii și îndeplinirii unui contract (A)“, 476 „Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur“, 4761 „Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur (P)“, 4762 „Creanțe aferente dreptului de a recupera produse de la clienți (A)“, 4911 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor față de clienți“ (P)^2, 4915 „Ajustări aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral (P)“^3, 6615 „Pierderi aferente activelor financiare reclasificate“, 6624 „Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste“, 6625 „Pierderi privind instrumentele de acoperire a valorii juste“, 6815 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral“^4, 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție“, 713 „Venituri aferente costului obținerii și îndeplinirii unui contract“, 7625 „Câștiguri aferente activelor financiare reclasificate“, 7634 „Câștiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste“ și 7635 „Câștiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste“.
Notă
^2 Ajustările se constituie cu ocazia inventarierii creanțelor.

^3 Ajustările se determină și se înregistrează atunci când la evaluarea prețului tranzacției se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate.

^4 Contul se utilizează pentru înregistrarea sumei estimate, la data tranzacției, a nu se recupera de la clienți.
11. În planul de conturi cuprins la punctul 196, denumirea conturilor 1035, 1036, 2613, 2623, 2633, 661, 6613, 662, 6622, 762, 7623, 763 și 7632 se modifică astfel:
1035. Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)
1036. Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P)
2613. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)
2623. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)
2633. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A)
661. Cheltuieli și pierderi privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare
6613. Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
662. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate și pierderi privind contabilitatea de acoperire
6622. Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)
762. Venituri și câștiguri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare
7623. Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
763. Venituri din operațiunile cu instrumente derivate și câștiguri privind contabilitatea de acoperire
7632. Câștiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă).
12. La capitolul 11 se introduce funcțiunea contului 476 «Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur», cu următorul cuprins:
Contul 476
Cu ajutorul contului 476 «Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur» se ține evidența datoriilor de rambursare aferente contractelor cu drept de retur, respectiv a creanțelor aferente dreptului de a recupera produse de la clienți.
13. Funcțiunea conturilor 1035, 1036, 1037, 1038, 261, 262, 263, 478, 661, 662, 665, 762, 763 și 765, cuprinsă în capitolul 11, se modifică astfel:
Contul 1035
În contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global» se evidențiază diferențele rezultate din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
Contul 1036
În contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global» se evidențiază diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
Contul 1037
În contul 1037 «Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)» se evidențiază modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părții eficiente a operațiunii de acoperire, reprezentând diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie.
Contul 1038
În contul 1038 «Alte elemente de capitaluri proprii» se evidențiază: diferențele dintre valoarea justă a activelor achiziționate în cazul unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, și valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii; diferențele din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; alte diferențe privind contabilitatea de acoperire (diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de capitaluri proprii acoperite, care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global); alte elemente de capitaluri proprii.
Contul 261
Cu ajutorul contului 261 «Acțiuni deținute la filiale» se ține evidența acțiunilor deținute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
Contul 262
Cu ajutorul contului 262 «Acțiuni deținute la entități asociate» se ține evidența acțiunilor deținute la entități asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
Contul 263
Cu ajutorul contului 263 «Acțiuni deținute la entități controlate în comun» se ține evidența titlurilor pe care entitatea le deține în capitalul entităților controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
Contul 478
Cu ajutorul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți» se ține evidența datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienții săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o rețea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii.
Contul 661
Cu ajutorul contului 661 «Cheltuieli și pierderi privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare» se ține evidența pierderilor rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a pierderilor rezultate din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la costul amortizat, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere, respectiv din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere.
Contul 662
Cu ajutorul contului 662 «Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate și pierderi privind contabilitatea de acoperire» se ține evidența pierderilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit și pierdere, a pierderilor și a cheltuielilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
Contul 665
Cu ajutorul contului 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» se ține evidența diferențelor nefavorabile de curs valutar recunoscute în contul de profit și pierdere, inclusiv a pierderilor aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate.
Contul 762
Cu ajutorul contului 762 «Venituri și câștiguri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare» se ține evidența câștigurilor rezultate din evaluarea activelor și datoriilor financiare prin contul de profit și pierdere, precum și a câștigurilor rezultate din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la costul amortizat, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere, respectiv din reclasificarea activelor financiare clasificate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în categoria de evaluare a valorii juste prin profit sau pierdere.
Contul 763
Cu ajutorul contului 763 «Venituri din operațiunile cu instrumente derivate și câștiguri privind contabilitatea de acoperire» se ține evidența câștigurilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit și pierdere, a câștigurilor și a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
Contul 765
Cu ajutorul contului 765 «Venituri din diferențe de curs valutar» se ține evidența diferențelor favorabile de curs valutar recunoscute în contul de profit și pierdere, inclusiv a câștigurilor aferente componentei valutare a instrumentelor de acoperire nederivate.
Articolul II
(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
(2) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2018.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
București, 8 decembrie 2017.
Nr. 3.189.
----