Translate

8/03/2020

Leadershipul intre teorie si practica

"Eu as sustine ca, desi lectura,  urmarirea clipurilor video si studiul aprofundat sunt lucruri nobile(si sunt componente esentiale ale invatarii), nimic nu se compara cu a trece la treaba si ai conduce pe ceilalti. 
Cea mai buna cale de a invata orice joc-leadership, sah sau oricare altul-este nu doar s studiezi jocul, ci sa ai curajul de a merge si a-l juca. Facand asta, vei testa orice teorii pe care poate le-ai deprins din studiul tau si vei afla daca functioneaza pentru tine in lumea reala- doar atunci ele devin acele lectii empirice valoroase, ce aduc adevarata inteleciune si maiestrie in domeniul tau."
( Anthony Gell)

7/02/2020

Spatiu si timp


"Pentru omul din trib, spatiul este misterul de necontrolat. Pentru omul tehnologiei, timpul joaca un rol indentic. 
(Marshall MCLuhan )

6/06/2020

Noi masuri fiscale

OUG 90/2020 aprobata in data de 27 mai 2020  si publicata in monitorul oficial nr 459/20 mai 2020 aduce modificari OG 6/2019 privind instituirea unor facilitait fiscale, precum si pentru modificare a  altor acte normative. Iata continutul OUG 90/2020:
Art. I. -
Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:
CAPITOLUL IInstituirea unor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020"
. La articolul 1, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
(1) In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.
(3) Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare si data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4) Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 aprilie 2020 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit art. 3 alin. (3)."
3. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:"
(1) Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august-31 octombrie 2019, precum si in perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent."
4. La articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (i), litera aa) va avea urmatorul cuprins:
aa) obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii solicitarii de restructurare;".
5. La articolul 4, alineatele (7) - (9) vor avea urmatorul cuprins:"
(7) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 5% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata, astfel cum este definita la alin. (2) lit. a), pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.
(8) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 30% si 40% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 10% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata, astfel cum este definita la alin. (2) lit. a), pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5.
(9) In cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare si masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 40% si 50% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, pe langa conditiile prevazute la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie sa achite si 15% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata, astfel cum este definita la alin. (2) lit. a), pana la data depunerii solicitarii de restructurare prevazute la art. 5."
6. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
(1) Solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 se poate depune pana la data de 15 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii."
Art. II. -
(1) Debitorii care au depus notificari privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot depune cererea de restructurare potrivit art. 22 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15 decembrie 2020. In acest caz, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscala in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe care il comunica debitorului.
(2) Pentru debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii sau debitorii pot opta prin cerere adresata organului fiscal competent, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 martie 2020 si depunerea unei noi cereri in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. III. -
(1) Termenul prevazut la art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se proroga pana la data de 25 iunie 2020 inclusiv.
(2) Termenul prevazut la art. XIII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar- fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, se proroga pana la data de 25 iunie 2020 inclusiv.
Art. IV. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:
1. La articolul XVII, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1) Sumele neutilizate din bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pe anul 2019, care au fost constituite in baza prevederilor art. 2 alin. (31) si (32) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac venit la bugetul de stat, in cont de venituri deschis pe numele Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la capitolul 41.01. «Operatiuni financiare», la subcapitolul 41.01.08. «Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate», iar eventualele sume virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat se transfera la acest capitol de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pe baza de ordin de plata."
2. Dupa alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu urmatorul cuprins:
(11) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, sa majoreze veniturile bugetului de stat, precum si, la o pozitie distincta, creditele de angajament si creditele bugetare prevazute in bugetul acestuia cu suma virata potrivit alin. (1).
(12) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa detalieze influentele aprobate potrivit alin. (11) in buget si in anexele la acesta si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la majorarea bugetului.
(13) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele ramase neutilizate determinate ca diferenta intre veniturile incasate potrivit alin. (1) si platile efectuate se vireaza de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
(14) Sumele virate in contul prevazut la alin. (13) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in contul de venituri ale bugetului de stat prevazut la alin. (1), urmand procedura prevazuta la alin. (11) si (12), si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(15) Din sumele virate potrivit alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri finanteaza programe/proiecte de eficienta energetica, precum si de reducere a emisiilor de CO2.

 

5/24/2020

Bonificatii, facilitati, anularea unor obligatii pentru contribuabiliIn Monitorul Oficial nr 393 din 14 mai 2020 a fost publicata OUG 69 aprobata tot in 14 mai 2020 .
In contextul in care economia a avut de suferit din cauza starii de urgenta  si a starii de alerta , OUG aduce modificari si completari ale  legii 227/2015 ( Cod Fiscal) si instituie unele masuri fiscale .
Conform OUG 393/2020,  pentru sprijinirea contribuabililor, se acorda unele bonificatii si alte facilitati  la plata unor impozite si taxe, se  proroga unele termene, se anuleaza unele obligatii si accesorii.
Unele dintre prevederile OUG intra in vigoare din iunie 2020, altele incepand cu anul fiscal 2021.
Iata aici extras din OUG 69/2020:

Capitolul I Măsuri fiscale și prorogarea unor termene

Articolul I
Modificarea și completarea Codului fiscal
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 121
Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual
(1) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
2. La articolul 151, alineatele (22)-(24) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) și (3) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată.
(23) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din contribuția de asigurări sociale. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
3. La articolul 151, alineatul (26) se abrogă.
4. La articolul 153 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
f^1) persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora și care potrivit legii datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii;
5. După articolul 157 se introduce un nou articol, articolul 157^1, cu următorul cuprins:
Articolul 157^1
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^1) pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii
Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^1), pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
6. La articolul 168, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:
(1^1) Persoanele juridice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^1) calculează și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.
(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică numai în situația în care persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^1) nu au realizat în cursul lunii venituri din salarii și asimilate salariilor.
7. La articolul 168, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menționate la art. 157 sau 157^1, după caz.
8. La articolul 174, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată.
9. La articolul 174, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) și (24), cu următorul cuprins:
(23) Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificații de până la 10% din contribuția de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
10. La articolul 316, alineatul (9) modifică și va avea următorul cuprins:
(9) După înregistrarea în scopuri de TVA în baza prevederilor alin. (1), persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central potrivit prevederilor alin. (11) lit. h) și prevederilor art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul II
Acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii
(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din aceeași lege se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificații:
a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.
(2) Bonificația prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației prevăzută la alin. (1) lit. a), caz în care se aplică ambele bonificații.
(3) Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul persoanelor fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din aceeași lege. Contribuabilii pot beneficia de bonificațiile prevăzute la alin. (1) prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1).
(5) Bonificațiile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care obligațiile fiscale anuale de plată, reprezentând impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, se sting integral prin plată sau compensare, până la 30 iunie 2020 inclusiv.
(6) Contribuabilii care au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificațiilor prevăzute la alin. (1), pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1).
(7) În cazul în care plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificațiilor în condițiile prevăzute la alin. (1). Pentru sumele achitate în plus față de obligațiile fiscale de plată aferente anului 2019 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 sau 168, după caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul III
Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente
(1) Prin derogare de la prevederile art. 139, 157 și 220^4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgență decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfășurării de activități care presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorie pentru muncă, reglementate la titlul V „Contribuții sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Persoanele fizice beneficiare ale sumelor prevăzute la alin. (1), precum și activitățile desfășurate de către acestea care presupun contact direct cu cetățenii se stabilesc prin decizia angajatorului la care își desfășoară activitatea. Pentru aplicarea regimului fiscal stabilit la alin. (1) decizia angajatorului constituie document justificativ.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de urgență decretate potrivit legii, plătite până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
Articolul IV
Prorogarea unor termene
Termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
Articolul V
Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
(1) Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;
b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.
(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.
(3) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
(4) În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:
a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;
b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.
(5) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.
(6) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.
(7) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(8) În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.
(9) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(10) În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.
Articolul VI
Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participație existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporțional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.
(2) Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.
(3) În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru a beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află suprafața o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.
Articolul VII
Intrarea în vigoare a prevederilor art. I și dispoziții tranzitorii
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I se aplică după cum urmează:
a) pct. 1-3, 8 și 9, începând cu data de 1 ianuarie 2021;
b) pct. 4-7, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;
c) pct. 10, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Cererile de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.
Capitolul II Anularea unor obligații accesorii
Articolul VIII
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.
(2) În sensul prezentului capitol, prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:
a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;
c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
(3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
(6) Accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată și nu se anulează, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii.
(7) Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător de către:
a) organele vamale pentru creanțele vamale. În acest sens, decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal este asimilată deciziei de impunere emise de către organele de inspecție fiscală;
b) organele fiscale centrale pentru obligațiile bugetare stabilite de către organele de inspecție economico-financiară, prin dispoziții obligatorii și procese-verbale.
Articolul IX
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Articolul X
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă
(1) Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. IX lit. b)-d).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Articolul XI
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată
Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. IX lit. b)-d).
Articolul XII
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere
(1) Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.
(2) În sensul prezentului capitol, prin inspecție fiscală sau verificare a situației fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înțelege acea inspecție sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în scopul acordării anulării prevăzute la art. X, organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Articolul XIII
Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante
(1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal central cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. IX lit. d).
(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal central verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. IX-XII. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal central eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.
(4) Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. IX-XII.
(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a) dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor;
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);
c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. XV alin. (1).
(7) Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul XIV
Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal central
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. XIII alin. (5) lit. a).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, potrivit legii, între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Articolul XV
Cererea de anulare a accesoriilor
(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol în oricare dintre situațiile prevăzute la art. IX-XII, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.
Articolul XVI
Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată
(1) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor în condițiile art. X-XII.
(2) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor, depuse până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care eșalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligații de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal sa emită decizia de anulare a accesoriilor, precum și decizia de finalizare a eșalonării la plată.
Articolul XVII
Anularea accesoriilor în cazul obligaților bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale
(1) În cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unitățile administrativ-teritoriale, opțional, cu condiția ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului local.
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă și procedura de acordare a anulării accesoriilor.
Articolul XVIII
Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 administrate de alte instituții sau autorități publice
Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile și în cazul obligațiilor bugetare administrate de alte instituții sau autorități publice. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune și se soluționează de către instituția sau autoritatea publică care administrează respectivele obligații bugetare.
Articolul XIX
Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare
Debitorii care la data de 15 decembrie 2020 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.
Articolul XX
Menținerea valabilității facilității fiscale reprezentând anularea accesoriilor
Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezentul capitol își menține valabilitatea și în următoarele cazuri:
a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. XIII organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.
Articolul XXI
Posibilitatea de contestare
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului capitol se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul XXII
Acte normative de aplicare
(1) Procedura de aplicare a prezentului capitol se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cazul obligațiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) În cazul obligațiilor bugetare administrate de alte instituții sau autorități publice, cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, procedura de aplicare a prezentului capitol se aprobă de conducătorul instituției sau autorității publice, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


4/08/2020

Vis

"Sa-ti indeplinesti un vis...Sa-ti se dea sansa sa creeezi, iata ingredientele principale ale vietii"
Banii sunt sosul"
( Bette Davis)

12/20/2019

BNR lanseaza monede in circuitul numismatic


BNR a emis circulara 26 in data de 10 decembrie 2019 (publicata in Monitorul Oficial nr 1011 din 16 decembrie 2019) privind lansarea in cicuitul numismatic a unor monede din argint si alama  pentru colectionare si punerea in circulatie a unei monede de alama cu tema "30 de ani de la  Revolutia Romana din Decembrie 1989"

Pentru colectionare se emit o moneda de argint in valoare de 10 lei  si o moneda de alama cu valoare de 50 de bani .
Pentru circulatie se emite o moneda de alama in valoare de 50 de bani.

Lansarea in circuitul numismatic a monedelor cu tema "30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989 se realizeaza prin sucursalele regionale ale BNR  din Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Timisoara.

12/19/2019

S-a stabilit salariul minim brut pentru 2020

 HG nr. 935/2019 din 13.12.2019,  pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 din 16.12.2019. Iata ce prevede:

"Art 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de  2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13.327 lei/ora.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 14.044 lei/ora.”, potrivit actului normativ.
Deci,  salariul minim brut pentru studii superioare va ingheta în 2020 la suma de 2350 lei, iar pentru restul salariatilor salariul minim brut pe tara garantat in plata  creste de la 2080 lei la 2230 lei
Cresterea neta este de 83 lei.


11/26/2019

Ce este comertul?


"Comertul este arta de a cumpara cu trei franci ceea ce valoreaza sase si de a vinde cu sase franci ceea ce valoreaza trei"

( Francois Fournier)

11/01/2019

Franciza -completari legislative


Parlamentul a  adoptat legea 179 in 10 octombrie 2019  pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Legea a fost publicata in montorul oficial nr 829/11/oct 2019.Iata cam ce modificari si completari au fost aduse Ord onantei 52/1997

"1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 1
(1) Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere, în conformitate cu conceptul francizorului. Acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistentă comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop.

(2) Francizorul este un profesionist care:
a) este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrate sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală sau industrială; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;
b) conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
c) asigură francizatului o pregătire inițială pentru exploatarea mărcii înregistrate;
d) utilizează personal și mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale, cercetării și inovației, asigurând dezvoltarea și viabilitatea produsului;
e) demonstrează aplicarea concretă a cunoștințelor pe care le deține, în cadrul unei unități-pilot; obiectivele principale ale unității-pilot sunt testarea și definitivarea formulei de afaceri.

(3) Francizatul este un profesionist, persoană fizică sau juridică, selecționat de francizor, care aderă la principiul omogenității rețelei de franciză, așa cum este ea definită de către francizori.

(4) Rețeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor și mai mulți francizați, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu. Francizatul este susținut de către francizor, prin aportul continuu de asistență comercială și/sau tehnică, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți.

(5) Unitatea-pilot este echivalentul unui prototip, având scopul de a asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a rețetei de succes a francizorului, de a testa sistemul de franciză și infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciză și elaborării manualelor de instruire și a operațiunilor zilnice.

2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Francizorul furnizează viitorului francizat informații care îi permit acestuia să participe, în deplină cunoștință de cauză, la derularea contractului de franciză.

(3) Francizorul furnizează potențialului francizat un document de dezvăluire de informații, care trebuie să conțină date specifice referitoare la:

a) istoricul și experiența francizorului;
b) amănunte privind identitatea managementului francizei;
c) istoricul de litigii al francizorului și al conducerii acestuia;
d) suma inițială pe care trebuie să o investească francizatul;
e) obligațiile reciproce ale părților;
f) copii ale rezultatului financiar al francizorului din ultimul an;
g) deținerea informațiilor cu privire la unitatea-pilot.

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Până la debutul rețelei sale de franciză, francizorul va opera eficient un concept de afaceri, pentru o perioadă de cel puțin un an, în minimum o unitate-pilot.

4. În tot cuprinsul ordonanței, termenul „beneficiar“ se înlocuiește cu termenul „francizat“.
Articolul II
La articolul 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

15. franciza - un sistem de comercializare a produselor și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere în conformitate cu conceptul francizorului; acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistență comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop;

Articolul III
(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Asociația Română de Franciză, asociație de utilitate publică, înființează Registrul Național de Franciză în care se înregistrează, la cerere, informațiile furnizate de către francizori prin documentul de dezvăluire de informații. Francizorii au posibilitatea de a înregistra în mod gratuit documentul de dezvăluire de informații în Registrul Național de Franciză.
(2) Conținutul și modalitatea de administrare a Registrului Național de Franciză se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale cu atribuții în domeniul mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."


10/03/2019

O noua valoare pentru tichetele de masaPe data de 1 octombrie a fost publicat in monitorul oficial nr 794 Ordinul ministrului finantelor si ministrului muncii si justitiei sociale nr 2892/1253 prin care se stabileste valoarea tichetelor de
masa pentru sem al II-lea 2019

Conform cu acest ordin, incepand cu luna octombrie 2019, valoarea nominala a unui tichet de
masa nu poate depasi cuantumul a 15,18 lei.

Aceeasi valoare a tichitetului de masa va fi valabila si pentru primele doua luni ale semestrului I din anul 2020.

9/19/2019

Evolutia cifrei de afaceri in cazul prestarii serviciilor catre intreprinderi


Conform INS cifra de afaceri din domeniul prestarii serviciilor de piata catre intreprinderi a crescut in iulie 2019 fata de iunie 2019, in termeni nominali, in iunie 2019 , in termeni nominali-in serie bruta cu 3,7% iar in serie ajustata ( aceasta in functie  de zile lucratoare si de sezonalitate) cu 0,7%

In iulie 2019, fata de iulie 2018, in acest domeniu cifra de afaceri in termeni nominali in serie bruta a crescut cu 9,5% iar in serie ajustata cu 8,1%.

In perioada 1 ianuarie-31 iulie 2019, fata de 1 ianuarie- 31 iulie 2018, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, a crescut in serie bruta cu 13% iar in serie ajustata cu 13,5%.8/27/2019

Un nou formular de Decont TVAIn 12 august 2019 a fost emis OPANAF 222 care aproba un nou formular de Decont de Taxa pe Valoarea Adaugata. ( cod 300)
Ordinul cuprinde, pe langa modelul formularului si instructiunile de completare.
Actul normativ il puteti gasi pe site-ul ANAF.

8/10/2019

Modificari si completari aduse unor prevederi contabile


In articolul precedent in care am venit cu precizari despre sistemul de raportare contabila la 30
iunie 2019, mentionam ca OMFP 2493/2019 care cuprinde normele de intocmire a raportarilor contabile, aduce si  modificari  si completari ale unor acte normative din domeniul financiar contabil.
Iata despre ce este vorba: art 8, 9 si 10 aduc completari Planului general de conturi asa cum vedeti aici:

Art 8
 În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, se introduc conturile

- 490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
-4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P), 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".

Art. 9.
În Planul de conturi cuprins la punctul 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016  se introduc conturile:

- 490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 -4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
- 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P)
- 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
 - 7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".

Art. 10. -
 În Planul de conturi general cuprins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017  se introduc conturile :

-490 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
-4901 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor" (P)
- 4902 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii" (P)
- 4903 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale" (P)
- 4904 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale" (P)
- 6818 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor"
- 7818 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor".


Articolul 11 aduce modificari in procedura de corectare a erorilor din OMFP 450/2016.
Iata modificarile, asa cum apar ele in art.


Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, se aplică și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. modifica unele prevederi privind contabilitatea in partida simpla:

În Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015,  punctul 1, litera b) a capitolului I se modifică după cum urmează:

b) cedarea folosinței bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, de către persoane fizice care desfășoară activități producătoare de venit și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal;".

Conform art 13. -prevederile art 8-10 intra in vigoare incepand cu situatiile financiare ale anului 2019, restul prevederilor au intrat in vigoare la data publicarii OMFP 2493, adica 19 iulie 2019.

7/28/2019

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019

OMPF 2493 din 8 iulie 2019 aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019 pentru operatorii economici, si in acelsasi timp, modifica si completeaza unele prevederi contabile.
In acest articol voi aborda doar subiectul raportarii contabile, urmanad ca intr-o postare
ulterioara sa evidentiez si modificarile si completarile legislative aduse de acest ordin.

Au obligatia de a intocmi raportari contabile la 30 iunie 2019 entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare consolidate conform OMFP 1802/2014 si care au avut in execitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Persoanele juridice care aplica Reglementarile conforme cu Standardele Internationale  de Raportare Financiara asa cum sunt ele prevazute in OMFP 2844/2016 si care in exercitiul financiar precedent au avut o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei trebuie sa intocmeasca si ele raportari contabile la 30 iunie.

Intocmesc raportari contabile la 30 iunie si entitatile care au exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Operatorii economici care aplica OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
intocmesc raportari contbaile alcatuite din:
-Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ( cod 10)
-Cont de profit si pierdere(cod 20), respectiv Cont de profit si pierdere prescurtat ( cod 20)
-Date informative ( cod 30)

Operatorii care aplica OMFP 2844/2016 intocmesc raportari contabile formate din:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ( cod 10)
- Situatia veniturilor si cheltuielilor ( cod 20)
- Date informative (cod 30)
Raportarile contabile sunt semnate de persoanele in drept.

Raportarile contbaile la 30 iunie 2019 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor
folosind una dintre modalitatile de mai jos:
- prin posta, pe suport magnetic si pe suport de hartie cu scrisoare cu valoare declarata
- la registraturile unitatilor fiscale teritoriale, pe suport magnetic si suport de hartie.
- in format electronic, insotite de o semnatura electronica extinsa, pe portalul e-guvernare.ro

Termenul limita de depunere al raportarilor contabila la 30 iunie 2019 este 14 august 2019.

Nu intocmesc situatii financiare la 30 iunie entitatile care sunt in curs de lichidare, cele care nu au avut deloc activate de la infiintare pana in prezent si nici cele care au avutt suspendata temporar activitatea in tot semestrul I.

Softul informatic pentru generarea formularelor il gasiti, dupa cum probabil stiti, pe site-ul ANAF.


7/03/2019

CESE - eveniment pentru incurajarea promovariii femeilor

CESE (Comitetul Economic si Social European )  pentru editia 2019 a evenimentului de
 decernare a Premiului pentru societatea civilă a ales ca tema  emancipărea femeilor și lupta pentru egalitatea de gen.
Iata informatiile pe care le-am gasit pe site-ul institutiei europene:

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat ediția 2019 a Premiului pentru societatea civilă. Tema din acest an este „Promovarea femeilor în societatea și economia Europei”, iar premiul va onora inițiativele și proiectele inovatoare care au ca scop asigurarea egalității de șanse pentru femei și bărbați și a egalității de tratament a acestora în toate sferele vieții economice și sociale.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care își desfășoară activitatea la nivel local, regional, național sau european. Pot candida și persoane fizice. Pentru a fi eligibile, inițiativele sau proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare.

Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Termenul de înscriere este 6 septembrie 2019, ora 10:00, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 12 decembrie 2019, la Bruxelles.
CESE – care este vocea sindicatelor, a ONG-urilor și a organizațiilor patronale la nivelul UE

Conform datelor de pe site-ul CESE, aceasta   a avertizat în repetate rânduri cu privire la segregarea și discriminarea de gen care persistă pe piețele europene ale forței de muncă și în societate. La șaizeci de ani după ce UE s-a angajat, prin Tratatul de la Roma, să îndeplinească obiectivul de eliminare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, aceasta se menține încă la un nivel considerabil – de aproximativ 16 % –, iar decalajul în materie de pensii ajunge la un procent impresionant, de 38 %.

Femeile reprezintă 51 % din populația UE, însă doar 67 % dintre ele lucrează. Din totalul antreprenorilor, doar 31 % sunt femei. Având în vedere că se ocupă și de gospodărie, ele au mai degrabă locuri de muncă cu fracțiune de normă sau precare, ceea ce le aduce un venit mai mic. Femeile sunt încă mult subreprezentate în organele de decizie politică și economică, cum ar fi consiliile de administrație ale întreprinderilor.

Stereotipurile de gen se regăsesc în toate sferele vieții. Mass-media perpetuează în multe cazuri rolurile, stereotipurile sau normele de gen, ba chiar prezintă uneori femeile într-o lumină degradantă. În contextul celor mai recente reacții defavorabile la adresa drepturilor femeilor în Europa și al estimărilor sumbre, conform cărora va fi nevoie de peste un secol pentru ca femeile să fie tratate la fel ca bărbații, CESE a solicitat recent un angajament politic pentru asigurarea egalității dintre femei și bărbați în Europa.

În acest an, CESE va acorda Premiul societății civile unor proiecte și inițiative remarcabile, care acoperă cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

1) combaterea stereotipurilor de gen, a comportamentului social discriminatoriu și a prejudecăților în toate sferele vieții economice și sociale sau sensibilizarea opiniei publice pe aceste teme;
creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește consecințele stereotipurilor de gen generate de conținutul media;
2)  promovarea exercitării de către femei a unor profesii în care bărbații au de obicei o prezență dominantă, cum ar fi cele din sectoarele STIM și TIC, și combaterea segregării de gen în educație;
eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și a disparității de gen în ceea ce privește pensiile;
3) promovarea antreprenoriatului feminin, a egalității în procesul decizional, a independenței economice a femeilor și a echilibrului între viața profesională și cea privată;
4) abordarea provocărilor specifice cu care se confruntă femeile vulnerabile, cum ar fi mamele singure, femeile cu handicap, femeile migrante, cele aparținând unor minorități etnice sau cele slab calificate.
Prezentarea completă a cerințelor și formularul de candidatură online sunt disponibile pe site-ul internet al CESE: Premiul CESE pentru societatea civilă 2018.

Tot conform site-ul mai sus mentionat, premiul pentru societatea civilă, ajuns acum la cea de-a unsprezecea ediție, a fost lansat de CESE pentru a recompensa și a încuraja inițiativele și realizările organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor particulare care au contribuit în mod semnificativ la promovarea valorilor comune care consolidează coeziunea și integrarea europeană. În 2018, premiul a pus accentul pe identități, valori europene și patrimoniul cultural în Europa.


6/23/2019

Contractul de management

De-a lungul timpului am scris despre diferite tipuri de contracte economice  (de vanzare cumparare, de prestari servicii, de leasing, de comodat, franciza, factoring, antrepriza, etc).
De fapt, contractele cele mai uzuale, cel mai des intalnite in activitatea oricarei firme, mai mari sau mai mici, indiferent de  domeniul de activitate.
In aceasta postare, cate ceva despre contractul de management.
Contractul de management nu este la fel de des intalnit ca celelalte contracte, in general in firmele mari se practica incredintarea conducerii societatii unui manager,  prin incheierea unui contract de management.
Contractul de management este asadar contractul prin care  o parte (proprietarul, adica asociatul/ asociatii , actionarii unei firme) incredinteaza unei alte parti (numita manager)  organizarea, gestionarea si conducerea societatii, pe baza unor criterii  de performanta, in schimbul unei remuneratii.
Ca orice contract, contractul de management trebuie sa contina clauze precum :
-partile contractului
-obiectul contractului
-drepturile si obligatiile partilor
-durata contractului
-valoarea contractului  termenele de plata si modalitatea de plata
-forta majora
-rezilierea contractului
-cesionarea contractului
-arbitraj
Acestea sunt in general clauze comune tuturor contractelor.
In contractul de managemenrt sunt obligatorii clauze specifice ca:
-obiiectivele de indeplinit  de catre manager
-indicatorii de referinta
-criterii de performanta
-garantii
Este recomandabil sa existe si clauze speciale cum ar fi clauza de confidentialitate, clauza de neconcurenta.
Contractul de management se poate incheia atat pentru societati cu capital integral sau majoritar de stat cat si de cele cu capital privat.

6/09/2019

Contractul de franciza

Contractul prin care o parte denumita francizor acorda celeilalte parti denumita beneficiar dreptul de a dezvolta sau exploata o afacere, o tehnologie, un serviciu sau un produs, contra unei taxe denumita redeventa poarta numele de contract de franciza.

Contractul de franciza este un contract cu titlu oneros, ambele parti obtinand beneficii din contract, cu executare succesiva si care genereaza drepturi de creanta.

In cuprinsul unui asemenea contract se regasesc urmatoarele clauze:

1.Partile -ca la orice tip de contract se trec toate datele de indentificare ale partilor si  persoanele imputernicite  pentru incheierea contractului.
2.Obiectul contractului- aici se va trece obiectul francizei
3.Durata contractului-in mod evident se trece perioada pentru care se acorda  franciza.
4.Drepturile si obligatiile francizorului dar si cele ale beneficiarului.
5.Condittii de plata-se va specifica cat este redeventa, termenele de plata si modalitatile   de plata.
6.Garantii-se completeaza cu garantiile stabilite intre parti.
7.Clauza penala-penalitatile pe care partea care nu a respectat conditiile contractului   trebuie sa le plateasca.
8.Cesionarea sau modificarea contractului-se va specifica daca este permisa cesionarea  contractului la un moment dat catre o terta parte, conditiile in care se poate modifica contractul.
Se va specifica si ce trebuie sa contina anexele la contract ,in cazul in care ele vor exista.
9.Arbitraj-se va specifica modalitatea de rezolvarea a diferendelor inervenite intre  parti,in  cazul in care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila si instanta compententa.
10.Dispozitii Finale.

5/25/2019

TVA 5% pentru produse eco, traditionale si montane

Guvernul a adoptat OUG 31 care modifica, alaturi de alte acte normative, unele prevederi ale Codului Fiscal.
OUG 31/2019 a fost publicata in monitorul oficial numarul 403 din 23 mai 2019.
Art 6 al OUG mai sus mentionate modifica art 291, alin (2) si (3) din Codul Fiscal care fac referire la taxa pe valoarea adaugata.
Mai concret, la alin (2) se precizeaza clar care sunt produsele alimentare pentru care se aplica tva redus, iar la alin (3) se introduce o noua litera, lit k)

Noile reglementari stabilesc reducerea tva de la 9% la 5% pentru produsele alimentare (cu exceptia bauturilor alcoolice) eco, montane si traditionale. 
Mai exact, la litera k)  se definesc ca " produse alimentare de inalta calitate, respectiv produse eco, montane si traditionale."

Pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscala, producatorii trebuie sa obtina atestare de la Ministerul Agriculturii.

De asemenea, livrarea produselor trebuie sa fie insotita de o copie a documentului de atestare, cu exceptia livrarii directe catre populatie.
Citez din OUG " va fi  insotita ( n.a. - livrarea produsului) de o copie a documentului de recunoastere/atestare/ certificare eliberat de autoritatea competenta, cu exceptia livrarii efectuate catre consumatorul final."

Aceasta prevedere a OUG 31/2019 intra in vigoare incepand cu data de 1 iunie 2019.

5/13/2019

Alerta pentru PFA si intreprinderi individuale !


Pe data de 11 ianuarie 2019  am publicat un articol sub titlul Termen limita pentru PFA si I.I. prin care am atentionat ca se apropria termenul limita prevazut de Legea 2018.2016 privind
modificarile referitoare la obiectul de activitate pentru PFA si intreprinderi individuale , nerespectarea acestui termen putand duce la radierea PFA sau intreprinderii individuale de la ONRC.
Daca nu ati citit articolul sau nu vi-l amintiti, va invit sa il cititi acum.

Intre timp, ONRC, tinand cont de numarul mare de entitati care nu isi indeplinisera obligatiile de modificare,  a decis sa prelungeasca termenul limita pana pe data de 18 martie 2019.
Dupa aceasta data, au inceput radierile din oficiu.

Va sugerez tuturor celor care sunteti inregistrati ca PFA sau aveti intreprinderi individuale si sunteti vizati de prevederile Legii 2018/2016 sa verificati urgent la ONRC situatia dvs.
S-ar putea sa constatati ca  sunteti deja in ilegalitate ( daca a intevenit radierea) riscand astfel si alte sanctiuni.
Daca aveti norocul si inca nu vi s-a radiat entitatea pe care lucrati, puteti lua masuri imediate de intrare in legalitate.

5/05/2019

Prevederi legislative privind protectia know-how-ului si a secretelor comerciale


In data de 18 aprilie 2019 a fost aprobata OUG 25/ 2019 privind protectia kow-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate .
Prin aceasta ordonanta de urgenta se instituie norme de protectie impotriva dobandirii , utilizarii si divulgarii ilegale a secretelor comerciale.
Prin actul normativ mai sus mentionat se stabilesc clar modalitatile legale de dobandire, utilizare si divulgare secrete comerciale dar si cele ilegale.


Modalitati de dobândire, utilizarea și divulgare legală de secrete comerciale

A. Dobândirea unui secret comercial este considerată legală în cazul în care secretul comercial este obținut prin oricare dintre următoarele mijloace:

- descoperirea sau crearea independentă;
- analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se aplică nicio obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;
- exercitarea dreptului angajaților și al lucrătorilor sau al reprezentanților angajaților sau al lucrătorilor la informare și la consultare în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, cu dreptul intern și practica națională;
- orice altă practică care, în condițiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale, care nu contravine uzanțelor cinstite sau principiului general al bunei-credințe și care nu produce sau nu este susceptibilă să producă pagube participanților la piață.

B. Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată legală în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului național.

Dobândirea, utilizarea și divulgarea ilegală de secrete comerciale

A) Deținătorii de secrete comerciale pot solicita instanței de judecată competente aplicarea măsurilor, procedurilor și acțiunilor reparatorii prevăzute de lege pentru a preveni sau împiedica dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor lor comerciale sau pentru a obține reparații în urma unor astfel de fapte.

B) Dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial este considerată ilegală ori de câte ori este efectuată prin:
- accesul neautorizat, însușirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului secretului comercial și care conțin secretul comercial sau din care poate fi dedus acesta;
- orice alt comportament care, în circumstanțele date, contravine practicilor comerciale loiale.

C) Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este săvârșită, fără consimțământul deținătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:
- a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
- încalcă un acord de confidențialitate sau orice altă obligație de a nu divulga secretul comercial;
- încalcă o obligație contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.

D) Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală atunci când o persoană, în momentul dobândirii, utilizării sau divulgării, avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost obținut, direct sau indirect, de la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial ilegal potrivit prevederilor alin. (3).din OUG 25/2019

E) Producerea, oferirea sau introducerea pe piață a mărfurilor care contravin normelor sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de mărfuri în aceste scopuri este, de asemenea, considerată drept o utilizare ilegală a unui secret comercial atunci când persoana care desfășoară astfel de activități avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost utilizat în mod ilegal în sensul alin. (3), prevederile alin. (1) aplicânduse în mod corespunzător.

Pentru protecția secretului comercial împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, deținătorul acestuia se poate adresa tribunalului.

Prescrierea dreptului la actiune  a detinatorului de drept a secretelor comerciale intervine dupa 6 ani.

Exista si unele exceptii prevazute de art (5) din ordonanta care prevad situatiile in care actiunea reparatorie initiata de detinatorul informatiilor comerciale este respinsa.
Solicitarea de aplicare a măsurilor, a procedurilor și a acțiunilor reparatorii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este respinsă în cazul în care presupusa dobândire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc în oricare dintre următoarele cazuri:

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este prevăzut în Cartă și în dreptul intern, inclusiv respectarea libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă;
- pentru dezvăluirea unei abateri, a unei fapte reprobabile sau a unei activități ilegale, cu condiția ca pârâtul să fi acționat în scopul protejării interesului public general;
- divulgarea de către angajați reprezentanților acestora ca parte a exercitării legitime de către reprezentanții respectivi a funcțiilor lor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern, cu condiția ca divulgarea să fi fost necesară pentru această exercitare legitimă;
- în scopul protejării unui interes legitim recunoscut în dreptul Uniunii Europene sau în cel intern.
4/24/2019

BNR a lansat o moneda in circuitul numismatic

Prin ciculara nr 7 din 11 aprilie 2019 , publicata in monitorul oficial 309 din 19 aprilie 2019,
BNR a lansat moneda de argint cu tema "Desavarsirea Marii Uniri- Henri Mathias Berthelot"
Caracteristici moneda:
-metal- argint
-titlu 999%
-forma rotunda
-diametru 37mm
-greutate 31,103 gr
-zimtat
-valoare nominala -10 lei
Aversul monedei-este reprezentat conacul generalului Berthelot din localitatea Facadrinul de Jos, judetul Hunedoara, apare inscriptia Romania, scrisa in arc de cerc, valoarea monedei, stema Romaniei si anul emiterii-2019.
Reversul monedei -portretul lui Henri Mathias Berthelot, numele acestuia inscriptionat in arc
de cerc si anii intre care a trait- 1861-1931.
Monedele vor circula pe teritoriul Romaniei si vor fi insotite de brosuri redactate in limbile romana, franceza si engleza + certificatul de autenticitate.
Lansarea se va face prin sucursalele BNR din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis.

4/18/2019

Cum alegem denumirea firmei

 

Sa zicem ca vreti sa va infiintati o firma.
Pe langa alegerea obiectului de activitate ( sau obiect principal de activitate si obiecte secundare de activitate) capital social, sediu, etc trebuie sa stabiliti si denumirea firmei.
Ei bine, aveti niste preferinte, desigur , face o lista scurta cu cateva denumire, spre a va opri in final la una singura.
 Sa stiti ca nu este chiar asa de simplu, trebuie sa tineti cont de unele condiţii generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării.
Iata care sunt aceste conditii ce trebuiesc indeplinite cumulativ:
-denumirea  trebuie să fie scrisă cu caractere latine, în primul rând în limba română, şi să nu producă confuzie cu alte firme sau denumiri înregistrate anterior, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei se dobândeşte doar prin înscrierea acesteia în registrul comerţului.
- firma este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un profesionist, atunci când nu aparţine altui profesionist prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.
- firma este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului.
Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea. Nu reprezintă elemente de distinctivitate:
    - articularea cuvintelor;
    - inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
    - folosirea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
   - folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    - utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, % etc.;
    h) folosirea/neflosirea diacriticelor;
    - adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup", "holding", "company", "trust", "com", "trans" ori altele asemenea;
    -adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.


  4/04/2019

  Indicele preturilor de consum pentru 2019  In data de 18 martie 2019 a fost publicat in monitorul oficial numarul 211 OMFP 1754 din 28 februarie 2019 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor
  anticipate in contul impozitului pe profit anual.

  Prin OMFP 1754/2019 se stabileste valoarea acestui indice pentru anul 2019 la 102,8%.


  3/17/2019

  Amanari la plata si la depunerea unor declaratii  OUG 15 din 12 martie 2019 proroga unele termene de depunere a unor declaratii si de plata unor impozite si contributii.
  Prin ordonanta mai sus mentionata se proroga termenele limita de depunere de la 15 martie 2019 inclusiv la 31 iulie 2019 pentru:

  - declaratia unica pentru impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice conform Codului Fiscal.
  - fprmularul 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2%  sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii

  De asemenea se proroga de la 15 martie 2019 la 31 iulie 2019 termenul limita pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice.

  Aceste prorogari intervin ca urmare  faptului ca au existat o serie de blocaje  ale portalului
  ANAF din cauza ca acum declarariile pentru persoane fizice se depun numai online si a crescut foarte mult numarul accesarilor portalului  in acest an si portalul a fost supraincarcat
  Din cauza acestor intreruperi si a numarului mare de persoane care trebuie sa depuna aceste declaratii,  nu a fost timpul necesar depunerii in conditii de siguranta a tuturor declaratiilor .
  Persoanele care nu au reusit sa depuna aceste declaratii pot rasufla acum usurate, au timp suficient pana pe 31 iulie sa le depuna.

  3/05/2019

  Nivelul accizei la tigarete
  OMFP 1719 din 25 februarie 2019 aproba nivelul accizei specifice la tigarete pentru perioada urmatoare.
  Conform art 1 al acestui ordin, nivelul accizei la tigarete pentru perioada 01 aprilie 2019- 31 martie 2020 se stabileste la 366.147 lei /la 1000 de tigarete.

  2/25/2019

  Salariul minim brut diferentiat in constructii

  Incepand cu ianuarie 2019, conform OUG 114/2018 salariul minim brut garantat in plata este diferit in domeniul constructiilor fata de celelalte domenii  de activitate din economie.
  Pentru a incuraja angajarea in constructii , unde se pare este deficit de personal, OUG  114  stabileste salariul minim garantat in plata pentru constructii la suma de 3000 lei.
  Ca sa stimuleze angajatorii din domeniul constructiilor sa angajeze si sa plateasca  acest salariu, OUG 144/2018 stabileste si unele facilitati pentru angajatori- in perioada ianuarie 2019 -decembrie 2028 acestia vor plati taxe salariale reduse in comparatie cu restul angajatorilor .
  Contributia la fondul de sanatate si impozitul pe veniturile salariale sunt doua taxe de care angajatorii din constructii vor fi scutiti la plata.
  De asemenea contributia la CAS ( pensii) va fi in cota diminuata fata de contributia standard ((21,25% in loc de 25%.)
  Salariatii carora li se calculeaza aceste cote reduse si care beneficiaza de scutiri trebuie sa aiba salariul intre 3000 si 30000 lei, daca depasesc baremul maxim, platesc taxe in cuantum normal si nu beneficiaza de scutiri
  Firmele cu activitate in constructii trebuie sa obtina cel putin 80% din cifra de afaceri din obiectul de activitate constructii ( asta in situatia  in care firma mai obtine venituri si din alte activitati.)
  La stabilirea cifrei de afaceri din constructii se ia in calcul ponderea veniturilor din constrctii cumulate de la inceputul anului pana in luna curenta, inclusiv.
  Pentru mai multe detalii , puteti consulta Ordinul comun al ministrului Finantelor, ministrului Muncii si ministrului Sanatatii  nr 611/138/127/ 2019 care si actualizeaza formularul de raportare 112..
  Ordinul cuprinde instructiunile de completare a formularului.  2/15/2019

  Bilant contabil la 31.12.2018-partea a doua  continuarea articolului Bilant contabil la 31.12. 2018

  Situatiile financiare cuprind:

  A. Pentru entitatile care aplica reglementarile contabile conform  OMFP  1802.2014 si care, la data bilantului, NU depasesc limitele a doua din urmatoarele criterii:
  a) totalul activelor 1.500.000 lei
  b)cifra de afaceri neta 3.000.000 lei
  c)numar mediu de salariati -10
  intocmesc situatii financiare formate din:
  -bilant prescurtat ( cod 10)
  -cont prescurtat de profit si pierdere ( cod 20)
  -date informative ( cod 30)
  -situatia activelor imobilizate ( cod 40)


  B.Persoanele juridice care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care NU depasesc limita a cel putin doua din trei criterii de mai jos:
  a) totalul activelor 17.500.000 lei
  b) cifra de afaceri neta : 35.000.000 lei
  c) numar mediu de salariati: 50
   intocmesc situatii financiare alcatuite din:
  -bilant prescurtat in structura prevazuta de pct 599 din reglementarile contabile (cod 10)
  -cont de profit si pierdere in structura prevazuta la pct 600 din reglementari contabile
  -note explicative la situatiile financiare anuale
  -date informative  (cod 30)
  - situatia activelor imobilizate ( cod 40)

  C. Entitatile care la data bilantului DEPASESC limitele a cel putin doua din criteriile prevazute pentru entitatile de la punctul B intocmesc situatii financiare care cuprind:

  - bilant ( cod 10) conform pct 598 din reglementari
  -cont de profit si pierdere  (cod 20) conform pct 600 din reglementari
  -situatia modificarilor capitalului propriu
  -situatia fluxurilor de trezorerie
  -note explicative la situatiile financiare
  Acestea vor fi insotite de:
  -Date informative ( cod 30)
  -Situatia activelor imobilizate ( cod 40)

  Entitatile mijlocii si mari si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare in structura prevazut ala pct 21 Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/ 2014.