7/21/2021

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021

 OMFP  763 / 5 .07. 2021 aproba Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici .OMFP  a fos tpublica tin Monit Oficial 699/15.07.2021,

Iata extrase din ordin:

-------------------------

Articolul 1

Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2021, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Articolul 3

(1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2021, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați, în funcție de care se stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 4

În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2021.

Articolul 5

(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică, de asemenea, subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Acestea verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2020.

(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

(3) Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2021 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Articolul 6

Obligațiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligația operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora.

Articolul 7

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2021 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Articolul 8

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării.

------------------------------

Extras din Normele de intocmire a situatiilor financiare la 30 iunie 2021

I. Prevederi comune

1. Entitățile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2021 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

2. Prevederile pct. 1 se aplică, de asemenea, subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

3.  (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.eguvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

(3) Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

(4) Entitățile depun raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor, semnate, potrivit legii.

II. Structura și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2021

4.(1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2021 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2021 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

5.

(1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere, de asemenea, de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, precum și de sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.

(3) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2021 nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2021 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(3) Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată.

8.

(1) Formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

(2) Formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2021, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

(3) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu informațiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2021 și 30 iunie 2021.

9.

-----------------------------------------------------------------------------------------

12.

(1) Raportările contabile la 30 iunie 2021 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

-----------------

(2) Raportările contabile la 30 iunie 2021 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, verifică și centralizează informațiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2021, cu respectarea prevederilor din ordin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2021 se completează în lei.

16. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2021, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2021.

III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021

17. Raportările contabile la 30 iunie 2021 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel mai târziu la data de 16 august 2021.

18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2021

19. Entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.

20. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


6/28/2021

Declaratia privind beneficiarul real-prelungire termen

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2021* pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fostpublicata in Monit Oficial 561/3105/2021 si  a intrat în vigoare la data de 31.05.2021.  

Conform OUG mai sus mentionata, in anul 2021, declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 01 octombrie 2021.

Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.


6/06/2021

Reglementari pentru persoanele juridice straine rezidente in Romania

 OMFP 577 /17 .05.2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine , publicat în monitorul oficial 520  19 .05.2021( in extras)

"Articolul 1

Se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 7 pct. 18 și 37,art. 8^1 și art. 230 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, și ale convențiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

a) Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România (anexa nr. 1);

b) Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 și 37 din Codul fiscal de către persoana juridică străină (anexa nr. 2).

*) Anexele nr 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Articolul 2

Formularul prevăzut la art. 1 lit. a), la care se anexează documentele prevăzute la art. 8^1 alin. (2) din Codul fiscal, se depune de către solicitant la registratura organului fiscal central definit potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare organ fiscal central, sau se transmite prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Articolul 3

Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) transmis de solicitant prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depune în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăși 5 MB și care conține documentele prevăzute la art. 8^1 alin. (2) din Codul fiscal, în formatele „PDF“, „JPEG“ sau „TIFF“.

Articolul 4

(1) Formularul prevăzut la art. 1 lit. b) se completează, se semnează și se eliberează/se comunică în trei exemplare de către organul fiscal central, fiind semnat de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor sau cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, după caz. Un exemplar se transmite persoanei juridice străine, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Un exemplar se arhivează la organul fiscal central care a emis notificarea și un exemplar se transmite organului fiscal central la care persoana juridică străină cu locul conducerii efective în România se înregistrează fiscal potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Codul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal central persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România se comunică și organului fiscal central care a emis notificarea.

Articolul 5

(1) Potrivit art. 7 pct. 18 și 37 din Codul fiscal, persoana juridică străină este rezidentă în România dacă locul de exercitare a conducerii efective este în România, realizând operațiuni care corespund unor scopuri economice, reale și de substanță și unde este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile:

a) deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său se iau în România de către directorii executivi/membrii consiliului de administrație; sau

b) cel puțin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administrație ai persoanei juridice străine sunt rezidenți.

(2) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) organul fiscal central este îndreptățit să aprecieze, în limitele atribuțiilor și competențelor ce îi revin, relevanța stării de fapt fiscale potrivit prevederilor art. 6 și 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 6

(1) Organul fiscal central analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a persoanei juridice străine, luând în considerare prevederile Codului fiscal, documentația prezentată și datele înscrise în formularul prevăzut la art. 1 lit. a).

(2) Organul fiscal central, în urma analizei efectuate, stabilește și notifică persoana juridică străină, în termen de 30 de zile de la depunerea formularului prevăzut la art. 1 lit. a), dacă îndeplinește sau nu condiția de rezidență potrivit locului conducerii efective în România.

Articolul 7

Persoana juridică străină notificată că îndeplinește condițiile de rezidență potrivit locului conducerii efective în România are obligația să se înregistreze la organul fiscal central în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării, potrivit formularului 016 „Declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Articolul 8

Persoana juridică străină este considerată rezidentă în România potrivit locului de exercitare a conducerii efective de la data înregistrării fiscale la organul fiscal central.

Articolul 9

(1) Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se corectează/se modifică de către contribuabilul rezident din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile/documentele actuale nu corespund celor din chestionarul depus anterior, prin depunerea unui chestionar rectificativ.

(2) Chestionarul rectificativ se completează înscriindu-se toate datele și informațiile supuse rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de chestionarul inițial/anterior.

(3) Organul fiscal central competent emite, în baza chestionarului rectificativ, o notificare rectificată numai în situația în care sunt modificate datele înscrise în notificarea inițială/anterioară.

(4) Emiterea unei notificări rectificate de către organul fiscal central nu generează obligație de înregistrare fiscală pentru contribuabilul rezident, potrivit formularului 016 „Declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“.

Articolul 10

(1) Persoana juridică străină înregistrată cu locul conducerii efective în România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv are obligația ca până la data de 30 iunie 2021 inclusiv să depună la organul fiscal central competent formularul prevăzut la art. 1 lit. a) și să anexeze documentele prevăzute la art. 8^1 alin. (2) din Codul fiscal, în vederea clarificării situației concrete a contribuabilului în ceea ce privește rezidența fiscală în România.

(2) Persoana juridică străină înregistrată cu locul conducerii efective în România în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a prezentului ordin are obligația ca până la data de 30 iunie 2021 inclusiv să depună la organul fiscal central competent formularul prevăzut la art. 1 lit. a) și să anexeze documentele prevăzute la art. 8^1 alin. (2) din Codul fiscal.

Articolul 11

Organul fiscal central înștiințează persoana juridică străină menționată la art. 10 cu privire la obligativitatea depunerii formularului prevăzut la art. 1 lit. a) și a documentelor prevăzute la art. 8^1 alin. (2) din Codul fiscal, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Articolul 12

Organul fiscal central notifică persoana juridică străină menționată la art. 10 dacă îndeplinește rezidența potrivit locului conducerii efective în România de la data înregistrării fiscale în România.

Articolul 13

Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile și Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, Direcția generală de asistență pentru contribuabili, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

Anexele le puteti  vedea suipe site-ul Ministerului Finantelor.


5/18/2021

Ordinul pentru aprobarea formularului de decont TVA

 OPANAF 632 /19 .04.2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ a fost publicat in monit.of.  nr. 464 din 4 mai 2021

"Articolul 1. Se aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, prevăzut în anexa nr. 1.

Articolul 2.Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Articolul 3.Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Articolul 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 5. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare din programul de asistență pus la dispoziție pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Articolul 6. Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Articolul 7. Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 8. Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Instructiunile de completare a formularului 300 le gasiti pe site-ul ANAF.


5/09/2021

Indexarea tichetelor de cresa

 Ordinul comun al Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale cu numarul 449/257/2021 privind valoarea nominala indexata ce se acorda sub forma de tichete de  cresa  a fost publicat.

Conform art 1 din  acest ordin, incepand cu luna aprilie 2021, valoarea nominala a sumelor acordate sub forma de tichete de cresa este de 480 lei.

Articoliul 2 stabileste aceeasi valoare si pentru lunile august si septembrie 2021.

Indexarea tichetelor de masa

 Ordinul comun al Ministerului Finantelor si al Ministerului  Muncii si Protectiei Sociale nr 450/258/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a tichetelor de masa pentru sem I 2021 a fost publicata in monit of. nr 428/28 aprilie 2021.

La art 1 al ordinului mai sus mentionat se stabileste ca valoare nominala a unui tichet de masa  sa nu depaseasca suma de 20, 01 lei.

Aceasta prevedere este valabila incepand cu luna aprilie 2021.

  La art 2 se precizeaza ca si in lunile august si septembrie se aplica aceeasi prevedere: valoarea maxima a tichetelor de masa - 20,01 lei.

4/25/2021

Indemnizatia pentru cresterea copiilor- completari legislative

 Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta nr 26 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia  lunara pentru cresterea  copiilor , care a fost publicata in Monitorul Oficial nr 363/ 8 aprilie 2021 

Prin acesta OUG se aproba   majorarea stimulentului de inserție, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă părintele revine în activitate până la vârsta de 6 luni a copilului sau 1 an în cazul copilului cu handicap

Părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție majorat la 1.500 de lei, față de 650 de lei cât este în prezent, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Prin OUG 26  s-a stabilit  menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat pentru urmatoarele categorii:

- persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități);

- persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități).

OUG 26/2021  introduce stimulentul de inserție de 650 lei pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani

OUG introduce acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv concediile pentru recuperarea capacității de muncă, concediile de îngrijire a copilului bolnav, mai puțin concediile de maternitate.

In OUG 26 se fac clarificari in privinta unor dispoziții privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul persoanelor care, după stabilirea dreptului, își stabilesc reședința în altă țară și sunt reglementate situațiile în care se constată o abatere gravă sau abateri disciplinare repetate în legătură cu munca în perioada acordării stimulentului de inserție, respectiv până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 (4) ani, perioadă în care, în prezent, se interzice angajatorului încetarea raportului de muncă sau de serviciu.4/10/2021

Procedura de conectare a aparatelor de marcat fiscale

OPANAF 435 / 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF  a fost pubica tin monitorul oficial nr 319/30.martie2021.

Va redau aici extrase din acest ordin

....................................................................................................................................

"Art 1. Se aprobă Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art 2.  (1) Obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală revine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Lunar, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual“, mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.

Art. 3 (1) Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. a), până la data de 30.06.2021;

b) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. b), până la data de 30.11.2021;

c) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. c), în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

(3) Categoriile de informații cuprinse în declarația prevăzută la alin. (2) sunt detaliate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(4) Declarația prevăzută la alin. (2) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Operatorii economici care depun declarația prevăzută la alin. (2) își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art.4. Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6.La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 19 iunie 2020, se abrogă.

-------------------------------------------------------------------------------------

Anexa nr. 1 PROCEDURA de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Anexa nr. 2 INFORMAȚIILE  conținute în declarația operatorilor economici care desfășoară activitate în zone nedeservite de rețele de comunicație electronice

1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:

a) codul de identificare fiscală;

b) denumirea operatorului economic;

c) numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;

d) adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;

e) datele de identificare și calitatea persoanei care este desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale.

2. Declarația pe propria răspundere prin care utilizatorul menționează că aparatul de marcat va funcționa în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare:

Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat(ă) în ..............................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport, seria ..... nr. .............., eliberat(ă) de ................... la data de .................., având CNP/NIF ...................., în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului ....................., având CIF/CNP/NIF ................................., cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații*), declar pe propria răspundere următoarele:

Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare ....................... este instalat/utilizat la adresa din localitatea .........................., str. ........................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, județul/sectorul ......................... .

Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată întro zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.

Am luat cunoștință de obligația prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Dau prezenta declarație spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Data

.....................

Semnătura

......................

*) Art. 326 alin. (1) „Falsul în declarații“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.


3/18/2021

Completarea datelor in Registrul beneficiarilor reali la ONRC

 

 Directorul Genereal al ONRC  a emis INSTRUCȚIUNI privind completarea cu datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate în Registrul beneficiarilor reali, în conformitate cu prevederile Legii nr. 108/2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Art.1. Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare o declaraţie privind beneficiarul/beneficiarii real/reali al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali.

        Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, precum și persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

        Astfel:

În situația în care persoana juridică va depune, odată cu cererea de înmatriculare, și declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, pentru înregistrarea acestuia/acestora în Registrul beneficiarilor reali se va aplica procedura existentă. În rezoluția de admitere a cererii, directorul/directorul adjunct ORCT/persoana desemnată va dispune înregistrarea în Registrul beneficiarilor reali a datelor din declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.

În lipsa depunerii declarației privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, odată cu cererea de înmatriculare, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali, pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare (actul constitutiv), cu datele privind beneficiarul/beneficiarii reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate .

        Completarea din oficiu a Registrului beneficiarilor reali se va face în fluxul cererii prin încărcarea datelor în task-urile dedicate (conform instrucțiunilor de operare în SII-RC, emise ulterior și încărcate pe tichetele corespunzătoare din aplicația Redmine).

        În acest caz, directorul/directorul adjunct ORCT/persoana desemnată va dispune, în rezoluția de autorizare a constituirii și înmatriculare a persoanei juridice, și completarea Registrului beneficiarilor reali, din oficiu, cu datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali și modalitatea prin care se concretizează această calitate, stabilită în conformitate cu art. 4, coroborat cu art. 19 alin. 1) și alin. 5) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

        Referitor la stabilirea modalității prin care se concretizează această calitate se va distinge după cum urmează: 

Pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare:

se va completa Registrul beneficiarilor reali cu asociații/acționarii care deţin cel puţin 25% din părți de interes/părți sociale/acțiuni plus o parte de interes/parte socială/acţiune și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate.

în cazul în care, prin aplicarea criteriului de mai sus, nu se identifică nicio persoană fizică întrunind condițiile de mai sus se va dispune completarea în Registrul beneficiarilor reali cu datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor reali ale persoanei sau persoanelor fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în funcție de forma de societate/administrare (administrator/administratori/consiliul de administrație/director general unic/ membrii directoratului) și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate.

în cazul în care conducerea persoanei juridice este asigurată de una sau mai multe persoane juridice completarea Registrului beneficiarilor reali se va face cu datele de identificare a persoanelor fizice care reprezintă persoanele juridice în cauză.

În cazul persoanelor juridice, altele decât societățile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul beneficiarilor reali se va completa cu datele de identificare ale persoanei fizice/persoanelor fizice care dețin cel puţin 25% din părțile de interes/părţile sociale/acţiuni și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate. În cazul în care, prin aplicarea criteriului de mai sus, nu se identifică nicio persoană fizică se va dispune completarea în Registrul beneficiarilor reali cu datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor reali ale persoanei sau persoanelor fizice ce asigură conducerea persoanei juridice și cu modalitatea prin care se concretizează această calitate. Pentru Grupul de interes economic (G.I.E.) constituit fără capital, se va completa Registrul beneficiarilor reali cu datele de identificare ale persoanei sau persoanelor fizice ce asigură conducerea acestuia.

        Art.2. În situația în care, persoana juridică va depune, odată cu cererea de înregistrare în registrul comerțului având ca obiect modificarea/completarea structurii asociaților/acționarilor, și declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, pentru înregistrarea acestuia/acestora în Registrul beneficiarilor reali se va aplica procedura existentă. În rezoluție directorul/directorul adjunct ORCT/persoana desemnată va dispune înregistrarea în Registrul beneficiarilor reali a datelor din declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali.

        În lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoțesc cererea de înregistrare a mențiunii și a evidențelor deținute. Procedura de urmat este cea prezentată mai sus, la art. 1 din prezentele instrucțiuni.

        Art.3. În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 108/2020, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a acestei legi în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat și a celor constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

        În cazul societăților constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a Legii nr. 108/2020, în lipsa înregistrării datelor privind beneficiarul/beneficiarii reali și modalității prin care se exercită controlul, pe baza declarației pe propria răspundere privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali pe baza evidențelor deținute în registrul comerțului.

        În vederea aplicării acestor dispoziții se va utiliza formularul tip nr. 20 aprobat prin Decizia directorului general al ONRC nr. 301/07.07.2020.

        După modificarea aplicațiilor informatice, completarea formularul tip nr. 20 se va face din aplicația SII-RC.

        Art.4. Prevederile art. 3 din prezentele instrucțiuni se vor aplica tuturor societăților care au ca stare firmă starea reglementată la art. 9 din Legea nr. 359/2004, cu excepția celor aflate în stare de faliment.

        Art.5. În cazul în care, în susținerea cererii de înregistrare, se depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiari real/reali, arhivarea electronică se va face potrivit ”Instrucțiunilor de lucru pentru arhivarea documentelor înregistrate conform Legii nr. 129 /2019(...)”, aprobate prin Decizia directorului general al ONRC nr. 602/11.11.2019.

        Art.6. În cazul în care, în susținerea cererii de înregistrare, nu se depune declarația pe propria răspundere privind beneficiarul/beneficiarii real/reali, arhivarea electronică a actului constitutiv depus în susținerea cererii de înmatriculare, respectiv a listei de control care va cuprinde starea la zi și mențiunea de pe flux a persoanei juridice, se face conform normelor în vigoare.

------------------------------

        

3/06/2021

Norme metodologice pentru situatiile financiare anuale 2020

 Act normativ: OMFP 58/14 ian. 2021, publicat în  M. OF. 66 /21 ian. 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Prin  acest OMFP se stabilesc normele metodologice privind intocmirea situatiilor  financiare pentru exercitiul financiar 2020 dar se aduc si unele  modificari planului de conturi general .

Modelul formularelor si instructiunile de completare le gasiti in anexele  acestui OMFP.

Programul informatic de generare a formularelor  il gasiti pe site-ul ANAF. 

Termenele si modalitatea de depunere sunt aceleasi ca si pana acum, ele sunt mentionate si in instructiuni.

Iata extrase din OMFP 58/2021, am subliniat unele prevederi care mi s-au parut mai importante:

Art 1.Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

Art. 2.Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3 și 4.

Art. 3.Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.4(1) Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 alin(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2020, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2021, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Art. 6 (1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, sau anexa nr. 3, după caz.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La întocmirea, de către entitățile prevăzute la alin. (2), a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 7(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Art. 9(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 10 (1) Se aprobă structura formularelor „Date informative“ (cod 30) și „Situația activelor imobilizate“ (cod 40) și modul de completare a acestora, prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).

Art. 11 Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale având în vedere, pe lângă reglementările contabile aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1.

ART.12 Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I subpct. 1.4 și 1.5 din anexa nr. 1.

Art.13 Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)“ și 5127 „Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)“.

2. La capitolul 16 „Funcțiunea conturilor“, preambulul funcțiunii contului 106 „Rezerve“ se modifică și va avea următorul cuprins:

Contul 106 «Rezerve»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

Contul 106 «Rezerve» este un cont de pasiv.

În creditul contului 106 «Rezerve» se înregistrează:

– profitul realizat în exercițiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);

Artl.14 Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În planul de conturi cuprins la punctul 196, precum și în tot cuprinsul reglementărilor se elimină contul 406 „Datorii din operațiuni de leasing financiar (P)“.

2. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)“ și 5127 „Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)“.

Art. 15 Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin O.M.F.P 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– În planul de conturi general, cuprins la punctul 344, precum și în tot cuprinsul reglementărilor se elimină conturile 5126 „Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)“ și 5127 „Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)“.

------------------------------


3/01/2021

Cifra de afaceri in comertul cu ridicata

 Conform datelor furnizate de INS, cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut in decembrie 2020 , fata de  noiembrie 2020, in termeni nominali, cu 0,4% ca serie bruta si cu 1,4% ca serie ajustata, in functie de numarul de zile lucratoare si sezonalitate.

Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motocilete , a crescut , in termeni nominali, in decembrie 2020 fata de decembrie 2019, ca serie bruta cu 8,8% , iar ca serie ajustata cu 6,5%, in functie de numarul de zile lucratoare si sezonalitate.

In anul 2020, fata de anul 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut in termeni nominali, cu 3,3% ca serie bruta.

2/24/2021

Volumul lucrarilor de constructii in anul 2020

 Conform datelor facute publice de INS, volumul lucrarilor de constructii a crescut, in luna decembrie 2020 fata de noiembrie  2020, cu 21,5% in serie bruta si cu 2,2% in serie ajustata, in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate.

In decembrie 2020, fata de decembrie 2019 volumul lucrarilor de constructii a crescut, in serie bruta cu 12,6%  , iar in serie ajustata cu 16,5%.

In anul 2020, comparativ cu anul 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, in serie bruta cu 15.9% .

Pe subdomenii de activitate situatia se prezinta astfel:

a) constructii noi

-n decembrie 2020 fata de noiembrie 2020, volumul lucrarilor a crescut, in seria bruta cu 127.1% iar in serie ajustata cu 105.3%

- in decembrie 2020 comparativ cu decembrie 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, in serie bruta cu 119.00% si in serie ajustata cu 117.00%

- in anul 2020 comparativ cu anul 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, in  serie bruta, cu 109.3%

b)reparatii capitale

-volumul lucrarilor in luna decembrie 2020, fata de noiembrie 2020, a reprezentat 127.7% in serie bruta, in timp ce in serie ajustata a fost de 99.6%

-volumul lucrarilor in luna decembrie 2020, fata de decembrie 2019, a crescut , in serie bruta cu 124.2%, in serie ajustata cu 130.3%.

-volumul lucrarilor  in anul 2020, versus anul 2019, a inregistrat o crestere, in serie bruta, de 146.01%

c)intretinere si reparatii curente 

- volumul lucrarilor in decembrie 2020 , fata de noiembrie 2020, a reprezentat, in serie bruta, 103.2% ,si in serie ajustata 90.00%

-volumul lucrarilor in decembrie 2020, versus decembrie 2019, a fost de 91.4% in seire bruta si de 97.9% in serie ajustata.

-volumul lucrarilor din anul 2020 comparativ cu anul 2019, a fost  de 124.4% , in serie bruta.

Pe obiecte de constructii , volumul lucrarilor de constructii arata asa:

1. cladiri rezidentiale 

- in decembrie 2020 fata de noiembrie 2020, volumul lucrarilor  a reprezentat, in serie bruta, 131.3%, in timp ce in serie ajustata a fost de 108.3% .

-luna decembrie 2020 fata de decembrie 2019, volumul lucrarilor  s-a situat la nivelul de 114.50% in serie bruta, 115.5% in serie ajustata.

- volumul lucrarilor in anul 2020, versus anul 2019, a fost de 117.8%

2.cladiri nerezidentiale

-in decembrie 2020 fata de noiembrie 2020, volumul lucrarilor  a reprezentat, in seire bruta, 121.3%, in serie ajustata 102.3%

-in decembrie 2020, fata de decembrie 2019, volumul lucrarilor in serie bruta  a fost de 99.3%, in serie ajustata de 98.5%

- in anul 2020, fata de anul 2019, volumul lucrarilor in serie bruta  a fost de 110.9%

3.constructii ingineresti 

- volumul lucrarilor, in decembrie 2020, fata de noiembrie 2020 , a crescut cu 117.9% in serie bruta si cu 101.3% in serie ajustata

-volumul lucrarilor, in decembrie 2020 comparativ cu decembrie 2019, a crescut in serie bruta cu 122.5% si cu 126.75 in serie ajustata

-in anul 2020, fata de anul 2019, volumul lucrarilor a reprezentat, in serie bruta, 118.5%

2/22/2021

Evolutia cifrei de afaceri din serviciile prestate populatiei

 Iata aici, evolutia cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si servicii de piata prestate populatiei pentru luna decembrie si anul 2020.(conform INS)

In luna decembrie 2020, fata de luna noiembrie 2020, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut cu 4% in serie bruta si cu 1% in serie ajustata, in functie de zilele lucratoare si sezonalitate.

In decembrie 2020, fata de decembrie 2019 , volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut in serie bruta cu 1,9% si in serie ajustata cu 0,9%.

In anul 2020 fata de anul 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut, in serie bruta, cu 8,7%

Volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populatiei a crescut in decembrie 2020 fata de noiembrie 2020, cu 7,9% in serie bruta si cu 1,7% in serie ajustata.

In decembrie 2020, fata de decembrie 2019,  a scazut volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populatiei, in serie bruta, cu 51.1% , iar in serie ajustata cu 52.00%.

In anul 2020, fata de anul 2019, volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populatiei,

in serie bruta  a scazut cu 36,2%.

2/21/2021

Evolutia cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate catre intreprinderi

 Conform datelor fiurnizate de INS, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in special intreprinderilor, in luna decembrie 2020 dar si anul 2020, in ansamblu a avut urmatoarea evolutie:

-in decembrie  cifra de afaceri a crescut in termeni nominali, ca serie bruta cu 8,8% iar ca serie ajustat ain functie de numarul de zile lucratoare si sezonalitate cu 2,9% fata de noiembrie 2019.

-cifra de afaceri din decembrie 2020 , fata de decembrie 2019 a crescut in termeni nominali ca serie bruta cu 11,7%, iar ca serie ajustata cu 9,4%

-cifra de afaceri din intreg anul 2020, fata de anul 2019 a crescut in serie bruta cu 4,2%

Pe ramuri de activitate situatia se prezinta asa:

a) in transporturi

-cifra de afaceri in decembrie 2020, fata de noiembrie 2020 , in serie bruta a reprezentat 99,3% iar in serie ajustata 102,5%

-in decembrie 2020 fata de decembrie 2019, cifra de afaceri in serie bruta a fost de 115,2 %, iar in serie ajustata de 112,7%

-in anul 2020 fata de anul 2019 cifra de afaceri in serie bruta a fost de 98,6%

b) in comunicatii

-cifra de afaceri in decembrie 2020 fata de noiembrie 2020 a fost , exprimata in serie bruta, de 

118, 00%   iar in serie ajustata de 104.5%

-cifra de afaceri in decembrie 2020 fata de decembrie 2019 a reprezentat in serie bruta 110.7% ia rin serie ajustata 103,3 %.

- cifra de afaceri in anul 2020 fata de anul 2019  a reprezentat, in serie bruta, 102.00%

c)  activitati de productie cinematografica, video, programe de televiziune, difuzare si transmitere de programe 

-cifra de afaceri in decembrie 2020 fata de noiembrie 2020 a reprezentat in serie bruta 87, 9%, iar in serie ajustata 96.9%

- cifra de afaceri in decembrie 2020 fata de decembrie 2019 a fost in serie bruta de 112.00% iar in serie ajustata de 112.1%

- cifra de afaceri in tot anul 2020 fata de anul 2019 a reprezentat, in serie bruta, 103.6%

d)alte servicii furnizate in special intreprinderilor

-cifra de afaceri in decembrie 2020 fata de noiembrie 2020 a fost de 113,5 in serie bruta , in timp ce in serie ajustata a fost de 100.8%

- cifra de  afaceri in  decembrie 2020 fata de decembrie 2019  reprezinta, in serie bruta, 106.5%, iar in serie ajustata 103,5%

-cifra de afaceri in anul 2020 versus anul 2019  a fost in serie bruta, de 104.5%

2/07/2021

Nu mai exista actiuni la purtator

          Conform Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, au fost abrogate dispozițiile legale privitoare la acțiunile la purtător, capitalul social al societăților pe acțiuni fiind reprezentat doar prin acțiuni nominative. De asemenea, a fost interzisă emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

          La data de 21 ianuarie 2021 a expirat perioada de 18 luni pe care societățile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni au avut-o la dispoziție pentru a converti în acţiuni nominative acțiunile la purtător existente și de a depune actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comerțului, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

               In conformitatecu  prevederile art. 61 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  cu modificările și completările ulterioare, până la data expirării termenului de mai sus(21 ianuarie 2021), deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător ar fi trebuit sa le depuna la sediul societăţii emitente, iar consiliul de administraţie al societăţii ar fi trebuit sa inscrie pe titluri şi în registrul acţionarilor numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.

 Neîndeplinirea, până la expirarea termenului de 18 luni( 21 ianuarie 2021), a obligaţiei de conversie, de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, dă dreptul oricărei persoane interesate, precum și Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, să solicite tribunalului, sau, după caz, tribunalului specializat, dizolvarea societăţii respective.

     Acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut mai sus, cu consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social.


      


 

1/15/2021

Noutati legislative

Iata cateva dintre noutatile legislative in materie fiscala aplicabile de la inceputul acestui an:

-OUG 224/2020, publicata in M.Of.1330/31dec2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar intreprinderilor din domeniul turismului, structurilor de cazare, structurilor de alimentatie si agentiilor de turism a caror activitate a fost afectata de pandemia Covid 19

-OUG 226/2020, publicata in M.Of. 1332/31 dec 2020, privind unele masuri fiscal bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

-OMFP 3225/2020, publicat in M.Of. 1331/31 dec 2020 , pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de amanare de la plata in vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru import de bunuri.

-OPANAF 4156/2020, publicat in M.Of. 1309/30 dec 2020 , pentru modificarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS , de control al miscarilor cu produse accizabile in regim de suspendare/de scutire/exceptare de accize

-OPANAF 4136/2020, publicat in M.Of.1311/30 dec 2020 , privind modificarea OPANAF 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a cotribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

12/21/2020

Important pentru salariati si angajatori !

 Legea  nr. 282 din 8 decembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă  a fost publicata in monitorul oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020.

Legea a adus si unele modificari  si completari  OUG 132/2020, pe car evi le redau mai jos:

"1. La articolul 1, alineatele (1)-(5), (9), partea introductivă a alineatului (11) și alineatul (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Articolul 1

(1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, pe perioada stării de urgență/alertă/asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

(2) Reducerea timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

(3) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

(4) Pe durata reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1), salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (4) este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei prevăzute la art. 1^1 alin. (4), din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

..............................................................................................

(9) Pe perioada de aplicabilitate a măsurii prevăzute la alin. (1) sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

.............................................................................................

(11) Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și poate solicita decontarea indemnizației prevăzute la alin. (4) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

.............................................................................................

(14) Prin excepție de la prevederile alin. (10), în cazul angajatorilor care aplică măsura de la alin. (1), acordarea de bonusuri, la salariul de bază, pentru structura de management a angajatorului, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

Articolul 1^1

(1) În vederea decontării sumelor solicitate potrivit art. 1 alin. (11), angajatorul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente:

a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă, semnată de angajat că a luat la cunoștință;

b) balanța lunară de verificare, pentru perioada prevăzută la art. 1 alin. (11) lit. b);

c) un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul unității sau, în cazul în care nu există un sindicat, cu reprezentanții salariaților, referitor la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă;

d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4);

e) copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației.

(2) Cererea de decontare și documentele prevăzute la alin. (1) se depun de către angajator, în format electronic sau în format letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, precum și a municipiului București, în raza căreia își are sediul social.

(3) În situația în care cererea este depusă de către angajator la o dată ulterioară celei prevăzute la alin. (2), suma aferentă lunii pentru care se face solicitarea se decontează în luna următoare.

(4) Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în urma verificării documentelor depuse de către angajator, emit o decizie, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă a documentelor, în care se precizează că sunt respectate de către angajator condițiile prevăzute la art. 1 alin. (11).

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 2

(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, perioadele în care persoanele beneficiază de reducerea timpului de muncă și de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj și se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj acordată potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 3

(1) În cazul reducerii timpului de muncă, determinată de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.

5. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență sau a stării de alertă pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

Articolul II

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 august 2020, se modifică în mod corespunzător.  "

Sper sa va fie de folos.

11/21/2020

Simplificarea si debirocratizarea operatiunilor privind societatile comerciale

Puteti sa va faceti SRL cu UN LEU CAPITAL SOCIAL! Nici macar nu trebuie sa mai faceti dovada varsarii capitalului social!

 Legea nr. 223/2020, publicata in M.OF. 1018/ modifica Legea 31/1990 privind societatile comerciale prin simplificarea şi debirocratizarea operatiunilor la Registrul Comertului si  intra in vigoare din data de 05.11.2020

  Una dintre modificari se refera la transferul de părţi sociale şi a vărsărea capitalului social .

Iata care sunt modificarile:

1). se inlatura cerinta ca un SRL sa aiba minimum 200 lei capital social dar si dar si dovedirea varsarii capitalului social - va redau extras din Legea 223/2020:

"Art. 11 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 se modifică și are următorul cuprins: „Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale”.

Valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mică de 1 leu, având în vedere teza finală a art. 11 alin. (1) care stipulează faptul că acesta  se divide în părți sociale egale.

De asemenea, la înmatricularea unei societăți cu răspundere limitată (SRL) a fost eliminată obligația de a face dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, respectiv art. 36 alin. (2) lit. b) s-a modificat în sensul că la înmatricularea societăților cererea va fi însoțită de (...) b) „dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată;”.


2) Înmatricularea societății ori schimbarea sediului social nu mai necesita  înregistrarea, în prealabil, la unitățile  ANAF, a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social

Art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a fost modificat asa ca „La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.”

3)"Art. 202 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”

Se abrogă art. 202 alin. (21)-(24) și art. 203 alin. (3).

Înregistrarea în registrul comerțului a transmiterii dreptului de proprietate asupra părților sociale către persoane din afara societăţii se face într-o singură etapă, prin utilizarea cererii de înregistrare, fiind astfel eliminată etapa depunerii și menționării hotărârii adunării generale a  asociaților privind transmiterea părților sociale către persoane din afara societății.

Mai sunt si alte modificari ale Legii societatilor nr. 31/1990.Va redau cateva :

4) 61 alin. (1) se modifică astfel: „Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.” .

62. alin. (2) se modifică astfel: „Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art.202 din Codul de procedură civilă.” (se formulează împotriva hotărârii adunării generale a asociaților).

5) Art.185 alin. (6) se modifică astfel: „Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).” (pentru copiile şi informaţiile privind situațiile financiare anuale).

6). Articolul 204 alin.(3) se modifică astfel: „Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.” (modificarea elimină teza finală a alin. (3) al articolului, în sensul că, nu se mai face trimitere la cazul continuării societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic,find abrogte dispozițiile art. 14 din Legea nr. 31/1990 cu privire la înregistrarea în registrul comerțului a calității de asociat unic al unei societăți, de Legea nr. 102/2020).       


11/19/2020

Procedura pentru acordarea esalonarii la plata

 Astazi, 19 noiembrie a fost publicat   Monitorul Oficial nr 1104, OPANAF 3896/2020 care stabileste procedura de acordare a esalonarii la plata de catre ANAF, in forma simplificata.

Contribuabilii persoane fizice si juridice pot accesa esalonarea la plata simplificata pe o perioada de maxim 12 luni, pentru obligatiile fiscale principale si accesorii  datorate dupa data declararii starii de urgenta.

Contribuabilii trebuie sa indeplineasca unele conditii, ca sa fie eligibili:

-sa nu fi inregistrat restante pentru obligatiile fiscale la data declararii starii de urgenta, nestinse pana la data eliberarii certificatului fiscal; cu alte cuvinte, chiar daca ati avut restante la data declararii starii de urgenta , insa intre timp le-ati platit (inainte sa cereti certificatul de atestare fiscala) va incadrati.

-sa nu fie in procedura de dizolvare

-sa nu fie in procedura de faliment

-sa aiba toate declaratiile depuse pana la data obtinerii certificatului de atestare fiscala

-  sa nu se fi stabilit  raspunderea pentru contribuabil privind insolventa sau raspunderea solitara conform art 25 si 26 din Codul de procedura fiscala

- sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie inclusiv..

Modelul cererii de esalonare la plata este prevazut in anexa la OPANAF 3896/2020 si poate fi descarcat in forma electronica de pe site-ul ANAF.

La cerere contribuabili pot atasa, sub forma de grafic, propunerile lor pentru esalonare  (cuantum rate, nr rate).

11/03/2020

Formular 112 -contributii sociale, impozit pe venit si evidenta nominala asigurati

  Ordinul comun al  ministrului finantelor publice, ministrului muncii si protectiei sociale si ministrului sanatatii, nr. 2.814/1.536/1.806/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" a fost publicat in monitorul oficial nr 1005 din 29 oct 2020

Redau un extras din mai sus mentionatul ordin:

""Articolul 1

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ și nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.

(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.

Articolul 3

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Articolul 4

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin. "

Va redau si un extras din instructiunile de completare ale formularului 112 care mentioneaza contribuabilii care au obligatia completarii si depunerii declaratiei, precum si termenele de depunere, pentru fiecare categorie de contribuabili:

"Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b) și art. 153 alin. (1) lit. a) - d) din Codul fiscal, de către entitățile prevăzute la art. 147 alin. (1) din aceeași lege, precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Declarația se completează și de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) și art. 174 alin. (5) și (6), din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația și să achite contribuțiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum și de plătitorii de venit prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

I. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune:

– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

– trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit Titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), din Codul fiscal.

ATENȚIE! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.

Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie.

În situația în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanțele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie."

...........................

Modul de depunere:

1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.

2. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.

Pentru depunerea declarației, plătitorul/împuternicitul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro."

----------------

"Anexa nr. 7

Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Denumirea formularului: Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Cod:

Format: A4/t2

Caracteristici de editare:

Se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.

Se utilizează la declararea contribuțiilor sociale și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și de entitățile asimilate acestuia.

Se întocmește de angajator și de entitățile asimilate acestuia.

Circulă în format electronic, la organul fiscal competent.

Se arhivează la organul fiscal competent."

-----

10/31/2020

Noua valoare a tichetelor de cresa

 

Ordinul comun al ministrului finantelor publice si ministrului m muncii si protectiei sociale  nr 2810/1352 din 2020, publicat la sfarsitul acestei luni, stabileste, in conformitate cu art 33 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii 165/2018 , valoarea sumei lunare indexate care se acorda, lunar sub forma de tichete de cresa,  pentru semestrul II al anului 2020.

Acesta valoare este de 470 lei si este valabila si pentru primele doua luni din anul 2021.


Stabilirea valorii indexate a tichetelor de masa

 

A fost publicat Ordinul comun al ministrului finantelor publice si ministrului  muncii si protectiei sociale nr 2876//1452 din 2020 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2020. 

Tinand cont de art 33 din Normele de aplicare ale Legii 195/2018 privind tichetele valorice,  ordinul mai sus amintit  stabileste ca valoarea nominala indexata a unui tichet de masa pentru semestrul II 2020 sa nu depaseasca  suma  de 20, 01 lei .

Valoarea este valabila si pentru primele doua luni din anul 2021.

10/20/2020

Contractul de mandat comercial

  

Prin contractul de mandat comercial mandantul imputerniceste mandatarul sa efectueze in numele sau (al mandantului) unul sau mai multe operatiuni juridice contra unei sume (remuneratii). 

Este un contract consensual, principal, cu titlu oneros, care poate avea executare imediat asu succesiva.

Mandantul poate mandata mandatarul  sa efectueze in numele sau  mai multe acte juridice, pe o perioada mare de timp sau il poate mandata doar pentru efectuarea unui singur act juridic, specificat in contract.

Contractul de mandat comercial va cuprinde clauze ca : parti, obiectul contractului, drepturile si obligatiile partilor, durata, pret, modalitati de plata, data intrarii in vigoare si durata contractului, reziliere, forta majora. arbitraj. Se poate adauga si o clauza  cu referire la cesiunea contractului.

Mandantul are obligatia sa puna la dispozitia mandatarului mijloacele necesare pentru indeplinirea mandatului, sa platesca mandatarului atat sumele aferente cheltuielilor  necesare pentru executarea mandatului cat si remuneratia cuvenita conform  contractului. 

Obligatiile mandatarului: sa isi indeplineasca cu buna credinta atributiile conform contractului de mandat, sa il instiinteze pe mandant despre executarea mandatului, sa anunte pe terti in numele cui lucreaza punandu-le la dispozitie imputernirea de la mandant.  

 

10/18/2020

Contractul de concesiune

 Contractul de concesiune este contractul  intre doua parti ( concedent si concesionar ) , incheiat, de regula, pe o durata determinata.

Prin intermediul acestui contract, concedentul transmite concesionarului,, in schimbul unei redevente , spre administrare, un teren, o activitate economica proprietate publica sau chiar un serviciu public. 

Contractul de concesiune este un contract consensual, cu titlu oneros, cu executare succesiva ((redeventa se  plateste la anumite termene, succesive.) .

Clauzele pe care le cuprinde un contract de concesiune sunt cele obisnuite, ca in majoritatea contractelor:

1) parti- unde se trec datele de indentificare ale partilor si  ale reprezentantilor legali, unde este cazul.

2) obiectul contractului- in acest caz terenul, activitatea economica su serviciul public concesionat

3) obligatiile partilor - se completeaza cu obligatiile fiecarei parti in parte ( de exemplu concesionarul  are obligatia sa foloseasca obiectul/activitatea concesionat/a in scopul prevazut in contract,dar si sa plateasca redeventa si sa administreze cu buna credinta bunul/activitatea concesionata; sigur exista si obligatii ale concedentului- sa prea obiectul concesionat, sa nu intrervina in administrarea acestuia)

4)pretul si modalitati de plata: se precizeaza cat este redeventa, la ce termene de plata se efecteaza plata redeventei, prin  ce mijloace ( odin de plata, cec cash).

5.durata contractului

6.clauza penala- ce penalitati se aplica atunci cand o parte  nu isi respecta obligatiile.

7.reziliere- se mentioneaza cum se poate rezilia contractul 

8. forta majora- o clauza care, dupa  opinia mea, ar trebui sa fie inclusa in orice contract.

9.data intrarii in vigoare.