Translate

4/30/2013

Sistemul simplificat de contabilitate

Act normativ :OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.*1
In conformitate cu acest act normativ,agentii economici care in exercitiul financiar   precedent au avut o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei a sumei de 35000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei a aceleeasi sume,35000 euro ,pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
Incadrarea se stabileste avand la baza situatiile financiare anuale si balanta de verificare incheiate la sfarsitul anului financiar precedent si folosind cursul de schimb valutar  comunicat de  BNR pentru data incheierii exercitului financiar.
Persoanele juridice nou infiintate pot opta in primul an fie pentru Sistemul simplificat de contabilitate fie pentru Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia in care au optat pentru Sistemul simplificat de contabilitate si in al doilea exercitiu financiar de raportare inceteaza sa mai indeplineasca conditiile stabilite prin  OMFP 2239/2011 persoanele juridice sunt obligate sa aplice prevederile OMFP 3055/2009.
Cum calculam indicatorii prevazuti in criiteriile din OMFP 2239?
1. indicatorul total active=active imobilizate+active circulante+cheltuieli in avans
2.indicatorul cifra de afaceri neta=venituri din livrari de bunuri+venituri din prestari servicii+alte venituri din exploatare.
Nu se iau in calcul reducerile comerciale acordate clientilor.
Entitatile care pot aplica Sistemul simplificat de contabilitate:
-societatile in nume colectiv
-societatile in comandita simpla
-societatile cu raspundere limitata
-societatile pe actiuni
-societatile in comandita pe actiuni
-subunitatile persoanelor juridice cu sediul in Romania,care apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania,care aplica ,de asemenea,Sistemul simplificat de contabilitate
-subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate.
Nu pot opta pentru aplicarea siistemului simplificat de contabilitate
-persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzationare pe o piata reglementata
-persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare  conform prevederilor legale
-societatile/companiile nationale,societatile comerciale cu capital majoritar de stat, regiile autonome, institutele de cercetare dezvoltare,societatile cooperatiste.
-persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor,
de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-persoanele juridice a caror activitate este reglementata de BNR.
-subunitatile fara personalitate juridica din Romania ce apartin persoanelor juridice  straine
Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidenta operatiunilor economico financiare ,planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.
Optional, aceste persoane pot utiliza si conturi din Planul de conturi general,precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene,daca considera necesar, in functie de complexitatea operatiunilor economico  financiare pe care le deruleaza..
Firmele care au utilizat o parte sau toate conturile din Planul de conturi general, in conformitate cu OMFP 3055/2009 intocmesc situatii financiare simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prevazute in aceste situatii.
Din punct de vedere fiscal, acestor entitati li se aplica prevederile Codului Fiscal .Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii ii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective( conform Legii contabilitatii).
Entitatile care aplica acest sistem intocmesc Bilant simplificat si Cont de profit si pierdere.

*1 OMFP 1802/29 dec 2014 abroga OMFP 2239/2011 si OMFP 3055/2009.
Incepand cu exercitiul financiar 2015 toate entitatile aplica reglementarile contabile prevazute in OMFP 1802/2014
Situatiile fianciare anuale aferente exercitiului financiar 2014 se intocmesc  in    conformitate cu OMFP 2239/2011
Pentru detalii accesatiNoi reglementari contabile


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Sistemul simplificat de contabilitate<h2/>

4/29/2013

Scutiri de la plata impozitului pe profitStiati ca exista contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit?
Voi evidentia aici care sunt contribuabilii scutiti de la plata impozitului pe profit si/sau
operatiunile pentru care sunt scutiti.
Trezoreria statului este scutita de plata impozitului pe profit.
Institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru fondurile , veniturile proprii
si disponibilitatile  realizate si utilizate cf. Legii 500/2002 si Lg 273/2006.
Fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat sunt si ele scutite de plata impo
zitului pe profit
.Institutiile de invatamant particular acreditate,precum si cele autorizate,pentru venitu
rile utilizate,in anul curent sau in anii urmatori,conform Legii invatamantului si OUG
174/2001 se regasesc in lista celor scutiti de plata impozitului pe profit.
Alte entitati care se incadreaza la scutiri:
1. persoanele juridice romane platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor
2.cultele religioase pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor
de cult si a produselor necesare  activitatii de cult;venituri din chirii;din alte activitati
economice ,venituri din despagubiri in forma baneasca obtinute ca masuri reparatorii
privind dreptul de proprietate, cu conditia ca sumele sa fie utilizate pentru intretinerea
si functionarea unitatilor de cult, pentru invatamant,pentru servicii sociale si alte acti
vitati nonprofit ale cultelor religioase.
3.fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
4.fondul de compensare al investitorilor
5.fondul de garantare a pensiilor private
6.BNR
7.asociatiile de proprietari si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de pro
prietari pentru veniturile din activitati economice  care urmeaza sa fie utilizate pentru
imbunatatirea  utilitatilor,intretinerea si repararea proprietatii comune.
8.organizatiile nonprofit,organizatiile sindicale si organizatiile  patronale sunt scutite
de la plata impozitului pe profit pentru unele tipuri de venituri si anume:
-cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor
-contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor
-taxele de inregistrare stabilite conform legislatiei in vigoare.donatiile in bani sau bu
nuri primite prin sponsorizari.
-veniturile obtinute din taxe ,vize si penalitati sportive sau de participare la competitii
si  demonstratii sportive.
-dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri
 scutite.
-resursele obtintute din fonduri publice sau finantari nerambursabile
-venituri obtinute din strangerea de fonduri cu taxa de participare,serbari,tombole ,
conferinte
-venituri din reclama si publicitate,obtinute de organizatiile nonprofit de utilitate
 publica,potrivit legilor de functionare din domeniul respectiv.
-venituri exceptionale din cedarea folosintei activelor corporale aflate in proprietatea
organizatiilor nonprofit,altele decat cele utilizate intr-o activitate economica.
-sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoane fizice.
Organizatiile nonprofit,organizatiile sindicale si cele patronale sunt scutite de plata
 impozitului pe profit si pentru veniturile realizate din activitati economice pana la con
curenta sumei de 15000 de euro, intr-un an fiscal,dar nu mai mult de 10%din venituri
le totale scutite.
Organizatiile mai sus mentionate datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul
 impozabil ce corespunde  veniturilor,altele decat cele mentioante mai sus.
Prevederile pe care le-am mentionat in paragrafele anterioare referitoare la organiza
tii  sunt valabile si pentru persoanele juridice care sunt constituite si functioneaza
cf Legii1/2000,pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agri
cole si forestiere
       
      
-


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Scutiri la plata impozitului pe profit<h2/>

4/25/2013

Deduceri din profit pentru cheltuielile de cercetare dezvoltareIn conformitate cu Legea 571/2003(Codul Fiscal) se acorda unelele stimulente fiscale  la calculul profitului impozabil pentru activitatile de cercetare -dezvoltare.
Voi enumera aceste stimulente:
1. deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil, in procent de 50%a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; calculul se face trimestrial/anual .
2.aplicarea metodei de amortizare accelerata  in cazul  aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare dezvoltare.
Stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare -dezvoltare care coduc la obtinerea unor rezultate ale cercetarii  valorificabile de catre contribuabili,atat  pe teritoriul national cat si in statele membre UE sau statele care apartin Spatiului Economic European.
Activitatile de cercetare -dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica ,relevanta pentru activitatea industriala  sau  comerciala desfasurata de contribuabil.
Stimulentele fiscale se acorda separat pentru fiecare proiect de cercetare desfasurat.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2.Deduceri din profit pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare<h2/>

4/21/2013

Registrele de contabilitateRegistrele de contabilitate si formularele financiar contabile pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile persoanelor care au obligatia tinerii contabilitatii conform Legii 82/1991 ,cu conditia respectarii continutului de informatii si normelor de intocmire si utilizare a acestora.(OMFP 3512/2008)
Registrele si formularele financiar contabile pot fi pretiparite sau editate prin intermediul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.
Registrele de contabilitate obligatorii sunt:
1.Registrul Jurnal
2.Registrul Inventar
3.Registrul Cartea Mare
Aceste registre se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia lor si se prezinta in mod ordonat si completate in asa fel incat sa se poata indentifica  si controla in orice  moment operatiunile contabile efectuate.
Registrele se pot prezenta sub forma de registru,foi volante sau listari informatice.
Registrul Jurnal -document contabil obligatoriu in care se inregistreaza in ordine  cronologica toate operatiunile economico-financiare.
Operatiunile de aceeasi natura,realizate in acelasi loc de activitate,pot fi recapitulate  intr-un jurnal auxiliar,care sta la baza inregistrarilor in Registrul Jurnal.
Se pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiuni de banca,de casa,decontari cu furnizorii,etc.
Inregistrarile in Registrul Jurnal trebuie sa cuprinda ;felul,numarul si data documentului  justificativ,explicatia privind operatiunea respectiva si conturile sintetice debitoare si creditoare.
Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si conduc contabilitatea in  partida simpla intocmesc Registrul Jurnal de Incasari si Plati.
Registrul Inventar -document obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele  de activ si de pasiv,grupate in functie de natura lor,inventariate in unitate,conform legii.
Registrul Inventar se completeaza la  infiintarea unitatii,cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii ( la inventarierea anuala),cu ocazia fuziunii,divizarii sau incetarii activitatii,sau in alte situatii prevazute de lege,pe baza inventarului faptic.
Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrul Inventar au la baza listele de  inventariere si alte documente care justifica continutul acestora la sfarsitul exercitiului financiar.
Pe baza Registrului Inventar si a balantei de verificare se intocmeste formularul 10 "Bilant"care face parte din situatiile financiare anuale.
Cartea Mare-aici se inregistreaza lunar si sistematic,prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat.
Cartea Mare este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine:
-simbolul contului debitor sia conturilor creditoare corespondente.
-rulajul debitor si creditor
-soldul contului.
Acest registru poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse.
Registrul Jurnal,Registrul Inventar si Cartea Mare se pastreaza in unitate 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite.
In caz de pierdere,sustragere,distrugere trebuie reconstituite in termen de maxim 30 de zile de la data constatarii.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Registrele de contabilitate<h2/>


4/19/2013

Norme generale pentru intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabileActul normativ care aproba normele ce reglementeaza intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabile  este OMFP 3512/2008.
Norme generale
Persoanele prevazute la articolul 1 din legea 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare  consemneaza operatiunile economica financiare ,in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe baza carora se fac inregistrari in contabilitate.
Documentele justificative trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
-denumirea documentului
-denumirea/numele si prenumele dupa caz,sediul /adresa persoanei juridice/fizice  care  intocmeste documentul.
-numarul documentului si data intocmirii acestuia
-mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii
-continutul operatiunii economico-financiare
-datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate
-numele si prenumele,semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare,ale persoanelor cu atributii in controlul financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective.
Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate  pot dobandi calitatea  de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare.
Documentul emis de o societate comerciala trebuie  sa aiba mentionate si elementele prevazute de legislatia in domeniu:forma juridica,CUI,capital social.
Documentele justificative provenite din tranzactii/operatiuni de cumparare a unor bunuri  de la persoane fizice ,pe baza de borderouri de achizitii, pot fi inregistrate in contabilitate numai daca se poate face dovada intrarii in gestiune a bunurilor.
In cazul cheltuielilor  pentru prestarii de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norme de venit,acestea pot fi inregistrate in contabilitate numai daca au la baza contracte sau conventii civile incheiate in acest scop si documentul care face  dovada platii.
Documentele  contabile -jurnale,fise,etc-care care servesc la prelucrarea,centralizarea si inregistrarea in contabilitate  a operatiunilor consemnate in documentelejustificative,intocmite fie manual,fie prin utilizarea sistemelor informatice ,trebuie sa cuprinda:
-felul,numarul si data documentului justificativ
-sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate
-conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare
-semnaturile pentru intocmire si verificare
Inscrierea datelor in documente se poate face cu cerneala,pix sau utilizand sisteme informatice.
Regimul juridic al documentelor in format electronic,ce contin date privind operatiunile de schimb sau vanzare de bunuri/servicii intre persoane care primesc si emit facturi,bonuri fiscale sau chitante in format electronic este reglementat de Legea 260/2007.
Facturile si chitantele emise fara respectarea prevederilor mai sus mentionate nu indeplinesc calitatea de document justificativ.
Corectarea  documentelor justificative.
In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi,modificari si alte procedee asemanatoare precum ar fi lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea sau file lipsa.
Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite ,pentru ca acestea sa poata fi citite,se va scrie textul sau cifra corecta deasupra .
Corectarea trebuie facuta pe toate exemplarele documentului ,sub semnatura persoanei care a intocmit/corectat documentul si cu mentionarea datei.
In cazul documentelor justificative in baza carora se primeste,se justifica sau se elibereaza numerarul nu se admit corecturi ,aceste documente intocmite gresit se  anuleaza,raman toate exemplarele in carnet,se intocmesc altele corecte.
La corectarea documentelor justificative in care sunt consemnate operatiuni de predare-primire a valorilor  materiale si a mijloacelor fixe ,este necesara confirmarea prin semnatura,atat a predatorului cat si a primitorului.
In cazul documentelor care se completeaza prin utilizarea sistemelor informatice,corectiile sunt admise numai inaintea prelucrarii acestora,mentionandu-se data rectificarii si semantura celui care a facut rectificarea.
Documentele prezentate in listele de erori,anulari sau completari ( pe baza carora se  fac modificari in fisiere sau in baza de date a unitatii)trebuie sa fie semnate de persoanele imputernicite de conducerea unitatii.
Voi mentiona alte  conditii prevazute de lege in cazul documentelor contabile intr-un articol viitor.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Norme generale pentru intocmirea si utilizarea documentelor financiar contabile<h2/>


4/14/2013

Actele necesare pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate la Registrul Comertului
Va prezint lista  cu actele care sunt necesare  pentru inregistrarea la Registrul   Comertului,inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii ca persoane fizice autorizate.

-cererea de inregistrare  in original
-dovada verificarii si rezervarii firmei
-fotocopie carte de indentitate sau pasaport  certificata olograf de catre titular
-documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru(act de proprietate,co-proprietate,de inchiriere,cesiune,dupa caz)
-daca este cazul,avizul pentru preschimbarea destinatiei  imobilelor colective cu  regim de locuinte,prevazut de Legea230/2007(formular original)
-specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate.
-declaratia tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar , sanitar veterinar,protectiei mediului si protectiei muncii.
Daca este cazul:
-declaratie din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice  autorizate
Alte documente necesare :
-documente doveditoare sau declaratie pe propria raspundere pentru patrimoniul de afectatiune.
-documente care atesta  pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf)
-documente care atesta  experienta profesionala(fotocopii certificate olograf)
In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice autorizate si recunoscute intr-un alt stat membru UE sau al Spatiului Economic European,
documentatia  care atesta functionarea legala,obtinuta in celalalt stat (fotocopii si traducere in limba romana certificate olograf)
Trebuie sa depuneti si dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale(taxele de registru)
Tarifele practicate de Registrul Comertului le-am evidentiat in articolul intitulat "Taxe si tarife la Registrul Comertului" articol  care cuprinde toate taxele si tarifele pentru toate tipurile de operatiuni,atat pentru PFA cat si pentru societati.
</head>
<body>
<h1>.http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Actele necesare pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate<h2/>