Translate

7/29/2016

Practici comerciale-vanzarile de soldare

Asa cum am promis revin si cu alte practici comerciale -de data aceasta vanzarile de soldare.
Baza legala, asa cum deja stiti o constituie OG 99/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
Vanzarile de soldare-definitie:orice vanzare insotita sau precedata de publicitateanuntata sub denumirea de soldare/soldari/solduri si care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a stocului de marfuri sezoniere dintr-o  structura de vanzare  cu amanuntul.
Vanzarile de soldare se pot efectua numai in cursul a doua perioade pe an, cu   o durata maxima de 45 de zile fiecare, iar produsele propuse spre soldare sa  fie achitate furnizorului de catre comerciant cu cel putin 30 de zile inaintea datei de debut a perioadei de vanzari de soldare si oferite spre vanzare in mod obisnuit inaintea acestei date.
Stocul de produse pentru soldare trebuie sa fie constituit in prealabil, in structura de  vanzare respectiva, cu cel putin 15 zile inainte de perioada de debut a vanzarii de soldare.
Perioadele de soldare se stabilesc conform Ord 99/2000 intre 15 ianuarie -15 aprilie pentru produsele de  toamna -iarna si 1 august -31 octombrie pentru produsele de primavara- vara.
Comerciantii au obligatia sa notifice la primaria in a carei raza teritoriala isi desfasoara
activitatea, perioada in care se desfasoara vanzarile de soldare cu cel putin 15 zile inainte de inceperea operatiunilor.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Practici comerciale-vanzarile de soldare<h2/>

7/27/2016

Impozitul pe reprezentantaFirmele straine care au deschise reprezentante in Romania platesc un impozit anual denumit "impozit pe reprezentanta".
Impozitul pe reprezentanta se stabileste in conformitate cu Codul Fiscal , titlul V si este egal cu  echivalentul in lei a sumei de 4000 euro la cursul  de schimb BNR din data platii.
In cazul firmei straine a carei reprezentanta a functionat mai putin de un an fiscal, impozitul se  calculeaza proportional cu lunile de functionare a reprezentantei.
Impozitul pe reprezentanta se plateste la bugetul de stat in doua transe egale, prima  transa pana la 25 iunie, iar cea de-a doua transa pana la 25 decembrie inclusiv.
Persoanele juridice straine care au reprezentante in Romania sunt obligate sa  depuna o declaratie  anuala referitoare la impozitul datorat la autoritatea fiscala  competenta pana in ultima zi a lunii  februarie a anului de impunere.
Orice firma straina care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal are obligatia sa depuna declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la  data infiintarii sau desfiintarii reprezentantei.
Reprezentantele au obligatia sa conduca evidenta contabila in conformitate cu  legea romana.

</head>
<body>
<h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2> Impozitul pe reprezentanta<h2/>


7/25/2016

Despre actul constitutiv al firmei

<p>
In conformitate cu legea 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata , cu modificarile  ulterioare  actul constitutiv al unei firme( societati) trebuie sa cuprinda  in mod obligatoriu  urmatoarele date:
a)Actul constitutiv al societatilor in nume colectiv ,in comandita simpla sau cu raspundere limitata  trebuie sa cuprinda:
-datele de indentificare ale asociatilor;la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii  comanditati.
-forma, denumirea si sediul social.
-obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si activitatii principale.
-capitalul social;se mentioneaza aportul fiecarui asociat in numerar sau in natura si modul evaluarii;
-la societatile cu raspundere limitata se va mentiona si numarul si valoarea nominala a partilor sociale   precum si numarul si valoarea partilor socialeatribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.
-asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati,
datele lor de indentificare ,puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.
-in cazul SRL daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar , datele de indentificare ale acestora.
-partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.
--sediile secundare daca acestea se infiinteaza o data cu societatea.
- durata societatii
-modul de dizolvare si lichidare al societatii .
b) Actul constitutiv al societatilor pe actiuni si al societatilor in comandita pe actiuni  va cuprinde:
-datele de indentificare ale fondatorilor ; la societatea  in comandita pe actiuni se mentioneaza  asociatii comanditati.
-forma, denumirea si sediul social
-obiectul de activitate; se precizeaza activitatea principala.
-capitalul social subscris si cel varsat iar in cazul cand societatea are un capital autorizat , cuantumul acestuia.
-natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanelor care  le-au adus ca aport.
-numarul si valoarea actiunilor specificand daca sunt nominale sau la purtator.
- in cazul existentei mai multor categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni.
-orice restrictie cu referire la transferul de actiuni.
- datele de indentificare ale primilor membri ai consiliului de administratie .
puterile conferite administratorilor, si dupa caz, membrilor directoratului, daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.
-datele de indentificare ale primilor cenzori
-clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii  societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie.
- durata societatii
- modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor.
-sediile secundare,daca se infiinteaza o data cu societatea..
- numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni.
-cuantumul total sau estimativ al cheltuielilor pentru constituire.
- modul de dizolvare a societatii.

Datele de indentificare  pentru asociati/actionari  in cazul tuturor tipurilor de societati vor fi:
a) pentru persoanele fizice : numele, prenumele, CNP, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia.
b) pentru persoanele juridice: denumireea , sediul,nationalitatea, numarul de  inregistrare la  registrul comertului, C.U.I.

Informatiile prezentate in acest articol le puteti completa cu cele pe care le-am evidentiat in   precedentele articole despre  fiecare tip de societate in parte.
</head>
<body>
<h1> fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Despre actul constitutiv al firmei</h2>7/23/2016

Conditii pentru inregistrarea si autorizarea caselor de schimb valutar

Act normativ: OMFP 664/4.05.2012 modificat prin OMFP 1330/2012,OMFP 1662/2012 si OMFP 86/2014 publicat 28.01.2014.
Vizate:entitatile economice care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul  Romaniei, altele decat cele supuse supravegherii BNR.
Entitatile care pot fi autorizate sa desfasoare activitati de schimb valutar  pentru persoane fizice(conditii)
a)casele de schimb valutar organizate conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca obiect principal de  activitate cod CAEN 6612-Activitati de intermedire a tranzactiilor financiare-activitati ale birourilor de schimb valutar; obiectul secundar de activitate al acestor societati nu poate fi decat cel prevazut la cod CAEN 6619-Activitati auxiliare interme dierilor financiare -exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, remiterea de
bani.
b) persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de  schimb valutar pentru persoane fizice in actul constitutiv.
c)entitatile care detin in administrare structuri de primire turistice , cazare turistica si au in obiectul de activitate cumparare de valute sub forma de numerar.
Alte conditii care trebuiesc indeplinite de catre solicitanti pentru autorizare:
1.pentru entitatile prevazute la lit.a)
-disponibilitati banesti in moneda nationala  si/sau in valute cotate in echivalent de minimum 75ooo Euro, atat la infiintare cat si pe parcursul desfasurarii activitatii, dovedite cu extras de cont in original emis cu maximum 5 zile lucratoare inainte de data solicitarii autorizatiei.
2.in cazul entitatilor de la lit b)
-dovada mentionarii activitatii de schimb valutar ca obiect de activtate in actul constitutiv al entitatii dar si mentionarea actului normativ prin care beneficiaza de prevederi legale exprese
-existenta unui regulament care sa cuprinda categoriile de activitati de schimb valutar, mecanismul de desfasurare a lor, relatiile cu clientii referitoare la modalitatile de comunicare,confirmare si decontare a operatiunilor,de pastrare a evidentei si  de raportare a operatiunilor suspecte conform Legii  656/2002, sistemul de evidenta contabila a operatiunilor, desfasurarea activitatilor de schimb valutar
numai cu acordul de vointa al partilor.
3.in cazul entitatilor prevazute la lit c)
-existenta ca obiect de activitate a operatiunilor de cumparare valute cotate si necotate  dovedite cu certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica care conduce structura de primire turistica.
4.dovada ca administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii majoritari au  avizul politiei
5.declaratie pe propria raspundere depusa de administratori din care sa rezulte ca nu sunt incompatibili, ca nu au suferit o condamnare definitiva, ca sunt cunoscatori ai prevederilor legale in materie.
6.declaratie notariala privind indeplinirea conditiilor de functionare a spatiului.
7.dovada ca entitatea poate derula operatiuni cu cecuri de calatorie.</head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Conditii pentru inregistrarea si autorizarea caselor de schimb valutar<h2>

7/19/2016

Societatea Cooperativa Europeana -documente necesare pentru inregistrare

Societatea cooperativa Europeana se poate constitui  de catre:

1.cel putin 5 persoane fizice reprezentand cel putin doua state membre UE
2.cel putin 5 persoane fizice si juricice (acestea din urma pot fi atat societati cat si alte entitati de drept public sau privat rezindente in cel putin doua state membre sau reglementate de legislatia a cel putin doua state membre
3.societati si alte persoane juridice de drept privat sau public constituite, rezidente  sau reglementate  de legislatia a cel putin doua state mebre UE.
Ce trebuie sa faceti si ce documente va trebuies ca sa inregistrati la registrul comertului o SCE?
Iata aici lista de documente:


Operaţiuni initiale:

    Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri - detalii, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă - formular;
    Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă)


 Pentru inregistrarea propriu -zisa:

    Cererea de înregistrare (original) - formular;
    Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  - formular;
    Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
    - persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
    - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);
    Dovada disponibilităţii şi rezervării firmei şi/sau emblemei (original);
    Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare (original);
    Actul constitutiv al societăţii cooperative europene (SCE), în original, semnat de toţi membrii fondatori, încheiat în formă autentică dacă la capitalul social s-a subscris ca aport în natură un imobil - detalii;
    Dovezile privind sediul principal/ secundar (copii certificate) - detalii;
    Dovezile privind aporturile subscrise şi/sau vărsate de către membrii cooperatori la capitalul social, (copii certificate) - detalii;
    Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de fondatori/administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
    Certificatul eliberat de cenzori din care să rezulte depunerea garanţiei de către administratori;
    Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor SCE - detalii;
    După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;
    Pentru fondatorul persoană juridică - actul de înmatriculare, în copie, hotărârea  organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original);
    Actele de identitate ale fondatorilor/ administratorilor/ directorilor/ membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului/ cenzorilor/ auditorilor persoane fizice, după caz (copii);
    Dovezile privind îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute de art. 11 alin. (2) sau (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societăţii cooperative europene) (SCE), în original sau în copie certificată de parte, respectiv acordul  privind modalităţile de participare  şi implicare a lucrătorilor la activitatea societăţii sau dovada că s-au purtat negocieri fără a se ajunge la un acord;
    Dovezile din care să rezulte că persoanele implicate în constituire sunt resortisante din cel puţin două state membre sau că sunt reglementate de legislaţia  a cel puţin două state membre (original) sau în copie certificată de parte, cu traducerea efectuată de o persoană autorizată a cărei semnătură să fie legalizată de un notar public, după caz;
    Declaraţiile pe proprie răspundere ale reprezentanţilor entităţilor juridice implicate în constituire din care rezultă că acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment) sau alte proceduri cu efect similar (original);
    Dacă este cazul:
        avizele prealabile prevăzute de legi speciale;
        împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
    Dovezile privind plata taxelor legale (   taxele de registru;  suma  reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;        tariful de publicare în Monitorul Oficial

7/11/2016

Raportare contabila la 30 iunie 2016

OMP 916/2016 publicat in monitorul oficial nr 499/05.07.2016  aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2016 pentru agentii economici.
Ordinul cuprinde si normele metodologice de intocmire a raportarii contabile la 30  iunie 2016.
Sistemul de raportare contabila la 30 iunie este valabil pentru:
-agentii economici care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale  indiividuale si situatiile financiare consolidate conform OMFP 1802/2014,cu  modificarile si completarile ulterioare, care in exercitiul fianciar precedent au avut in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei
-operatorii economici care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara  valabile pentru societatile comerciale ale caror valori imobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata,conform OMFP 1286 din 2012, cu modificarile si completarile ulterioare si care au avut in exercitiul financiar precedent  o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2016 si operatoriieconomici care au optat  pentru un  exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.
 Prevederile OMFP 916/2016 se aplica si subunitatilor deschise in Romania de societati  rezidente in Spatiul Economic European.
Raportarile contabile la 30.06.2016 se depun:
-in format electronic,pe portalul www.eguvernare.ro,cu o semnatura economica  extinsa atasata.
-la registraturile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor pe suport de hartie si suport electronic(CD)
-prin posta, cu scrisoare  deschisa cu valoare declarata, atat pe suport de hartie cat si CD
Termenul limita de depunere al raportarilor este 16 august 2016.
Atat entitatile care aplica prevederile OMFP 1802/2014 at si entitatile care aplica OMFP 12886/2012 intocmesc raportari contabile alcatuite din:
-situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (formular cod 10)
-situatia veniturilor si cheltuielilor (formular cod 20)
-date informative(formular cod 30)
Programul de asistent apentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2016 il gasiti   pe site-ul Ministerului Finantelor.

7/06/2016

Creante fiscale care pot fi platite cu card bancar


OMFP 943/2016 publicat in monit.of.501/din 5 iulie 2016 stabileste creantele fiscale  care pot fi platite cu cardul bancar prin POS.
Desigur este vorba de creantele pe care le are statul de incasat de la contribuabili, deci  obligatiile de plata (datoriile ) pe care le au contribuabilii catre stat.
Pot plati cu cardul bancar obligatiile fiscale numai persoanele fizice indentificate fiscal prin CNP.
Plata obligatiilor fiscale se poate face numai prin intermediul POS-urilor instalate in unitatile teritoariale ale Trezoreriei Statului.
Iata aici lista cu tipurile de creante fiscale pe care le puteti platiti la POS:
Cod clasificaţie Denumire indicatori Denumire impozit/taxă
IMPOZIT PE VENIT IMPOZIT PE VENIT
03.01.01 Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe veniturile din activităţi independente
03.01.02 Impozit pe venituri din salarii Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
03.01.03 Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
03.01.04 Impozit pe venituri din dividende Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dividende din străinătate
03.01.05 Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate
03.01.06 Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din pensii din străinătate
03.01.07 Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din premii
03.01.09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul aurului financiar
03.01.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
03.01.13 Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
03.01.22 Impozit pe veniturile din jocurile de noroc Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
03.01.50 Impozit pe venituri din alte surse Impozit pe veniturile din investiţii sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice
Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice
03.01.60 Regularizări Regularizări
IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI - PERSOANELE FIZICE IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI - PERSOANELE FIZICE
05.01.01.01 Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.02 Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.03 Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.04 Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente
05.01.01.05 Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment
05.01.01.06 Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române
05.01.01.07 Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente
05.01.01.08 Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
05.01.01.09 Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
05.01.01.10 Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente
ACCIZE ACCIZE
14.01.02.01 Accize încasate din vânzarea de alcool etilic Accize încasate din vânzarea de alcool etilic
14.01.03.01 Accize încasate din vânzarea de ţigarete Accize încasate din vânzarea de ţigarete
14.01.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006 Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006
14.01.13.01 Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE
21.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
20.03.01.01 Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
21.03.12 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică Contribuţia de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice
Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi din activităţi economice
21.03.13 Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
20.03.04.01 Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
21.05.03.01 Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi (salariaţi)
21.05.03.03 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asigurat Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată
20.05.03.01 Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
20.05.03.06 Contribuţia suportată de angajator pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională
20.05.03.04 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator
21.05.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activităţi independente, activităţi economice şi din drepturi de proprietate intelectuală
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
21.05.23 Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri
CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ
21.04.02.01 Contribuţii individuale Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi
20.04.02.01 Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ
10.01.01.01 TVA încasată pentru operaţiuni interne Taxa pe valoarea adăugată
ALTE TAXE ŞI TARIFE ALTE TAXE ŞI TARIFE
16.01.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării, Acordarea atestatului de colecţionar, Eliberarea autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor, Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere
Taxele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
Tarife aplicabile activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal
Eliberarea cărţii de identitate a armei sau a unui nou permis de armă
Avizarea artificierilor şi pirotehniştilor
Taxa de emitere a autorizaţiei de pescuit comercial cu caracter temporar/eliberarea permiselor de pescuit comercial/recreativ/sportiv/taxa de emitere a licenţei de pescuit
Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare
33.01.02 Taxe consulare Taxe pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară/paşaportului simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu valabilitate 3 ani depuse în ţară/paşaportului simplu temporar depus în ţară
33.01.09 Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Tarife pentru parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare
Tarife percepute pentru deschidere cont în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Tarife pentru administrarea conturilor operatorilor instalaţiilor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de numărul de certificate) şi alte persoane decât cele aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare
AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI
35.01.01.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală
35.01.01.02 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate
35.01.05 Amenzi judiciare Amenzi judiciare
35.01.07 Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată
35.01.08 Penalităţi de nedeclarare Penalităţi de nedeclarare


7/04/2016

Factoring

In majoritatea firmelor asigurarea lichiditatilor este o problema importanta, mai ales in vremuri de criza sau de blocaj economic.
Ce faceti in situatia in care aveti creante de incasat,  pe care nu le-ati incasat insa iar  lista  de plati ce trebuiesc efectuate este lunga?
Puteti apela la factoring
Factoringul este operatiunea prin care o parte denumita aderent cedeaza creantele  sale sau o parte din acestea  pe o perioada determinata, unei alte parti denumita factor contra unei sume, creanta provenita din vanzari de bunuri, prestari de servicii.sau executare de lucrari.
Intre cele doua parti (aderentul si factorul) se incheie un contract care poarta numele de contract de factoring.
De regula, factorul este o unitate bancara, care prin contract se obliga  sa incaseze creantele si desigur,isi asuma riscul de insolvabilitate a clientului.
Mai pe intelesul tuturor, sa zicem ca firma"X" la un moment dat este in criza de disponibilitati.banesti pentru a isi asigura finantarea activitatii curente.
Are in schimb creante de incasat de la clienti, insa acesteea nu au ajuns la scadenta.
Merge la o banca care include in serviciile sale  si acela de factoring.
Cedeaza creanta probata cu facturi si contracte (sau o parte din aceasta creanta) catre banca.
Aceasta din urma se obliga sa plateasca firmei "X"contravaloarea facturilor,  inainte  de scadenta, minus comisionul negociat, la termenul pe care cele doua  parti  il prevad in contract.
Firma "X" isi asigura astfel disponibilitatile banesti in schimbul platii comisionului, factorul isi incaseaza in locul aderentului creantele de la clienti la momentul scadentei.
O alta varianta ar fi ca firma"X" nu reuseste sa incaseze creantele de la client la momentul scadentei, nu are timpul necesar sau salariatii care sa se ocupe de aceasta.
Face acelasi tip de contract, de data acesta incaseaza contravaloarea creantelelor cedate la  scadenta.
Pe facturile pe care aderentul le va transmite factorului, se va specifica ca dreptul de incasare a creantei revine factorului.
Aderentul va garanta existenta creantei la momentul cesiunii si va executa in continuare, cu respectarea tuturor clauzelor contractul cu clientul sau.
Factorul poate sa nu accepte toate creantele propuse de aderent.
Clientul (debitorul) va fi notificat de catre parti de existenta contractului de factoring.
In cazul in care achita ininte de scadenta,factorul poate retine o garantie din valoarea ce urmeaza a fi platita.
Ca orice contract despre care v-am vorbit trebuie sa contina minimum urmatoarele clauze: parti, obiect, obligatii, drepturi, durata contractului, termen de plata, pret, conditii de cesionare a contractului, clauza penala.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Factoring<h2/>

7/02/2016

Leasing

Act normativ : OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial 9/12 ian 2000.
Leasing-ul este definit ca fiind operatiunea prin care, o parte (locator/finantator) transmite pentru o perioada  determinata dreptul de folosinta asupra bunului care este in proprietatea sa, altei parti (utilizator), contra unei plati numita rata de leasing.
La sfarsitul perioadei de leasing utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului sau pentru  prelungirea  raporturilor contractuale.
Aceasta operatiune se efectueaza in baza unui contract de leasing intre locator  si   utilizator.
Obiectul unui asemenea contract il pot forma bunurile imobile precum si cele mobile de folosinta indelungata, cu unele exceptii: inregistrari audio, video, piese de teatru, manuscrise, brevete, alte drepturi de autor.
Stim ca cel putin in Romania ponderea contractelor de leasing o constituie cele pentru autoturisme.
Insa sunt  contracte de acest gen pentru orice tip de mijloc de transport, utilaje  industriale, cladiri, orice tip de aparatura profesionala.
Leasing-ul poate fi de doua tipuri- leasing operational si leasing financiar.
Conform legii, leasing-ul financiar este operatiunea  care indeplineste una sau mai multe din conditiile urmatoare:
-riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate  trec asupra utilizatorului de la incheirea contractului
-partile au prevazut expres  ca la exprirarea contractului se transfera utilizatorului  dreptul de proprietate
-perioada contractului acopera cel putin 75% din durata normala de utilizare a bunului.
Leasing-ul operational  este operatiunea care nu indeplineste nici una din conditiile prevazute mai sus.
Mai pe scurt si pe intelesul tuturor- in cazul leasing-ului financiar utilizatorul este tratat ca proprietar al bunului,  in cazul leasing-ului operational utilizatorul este tratat ca si chirias.
Din experienta va pot spune ca in toate contractele de leasing financiar se trece clauza prin care se stipuleaza ca la expirarea contractului  bunul va fi cumparat de utilizator.
In cazul unui contract de leasing locator (finantator)  poate fi o societate de leasing persoana  juridica romana sau straina.
Utilizator poate fi orice persoana fizica sau juridica romana sau straina.
Rata de leasing va cuprinde:
a) in cazul leasing-ului financiar  cota -parte din valoarea de intrare a bunului  (valoarea la care a fost achizitionat de locator) + cota parte dobanda de leasing (aceasta se calculeaza facand media dobanzilor bancare  de pe piata romaneasca)
b)in cazul leasing-ului operational cota-parte de amortizare calculata in conformitate  cu legislatia in vigoare  +  beneficiile pentru locator stabilite de comun acord intre  parti.
Si in cazul leasing-ului operational puteti opta la expirarea contractului pentru  achizitionarea bunului (chiar daca acest lucru nu este trecut ca si clauza in contract)  platind rata reziduala  (ultima rata a contractului).
Contractul de leasing trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele rubrici:

1.Partile
-locatorul
-utilizatorul

2.Descrierea exacta a bunului

3.Valoarea totala a contractului de leasing

4.Valoarea ratelor de leasing si termenul de plata al acestora

5.Perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului

6.Clauza privind asigurarea bunului

7.Clauza privind transferul de proprietatre al bunului

Sigur, ca in cazul oricarui alt tip de contract trebuie sa existe clauze privind drepturile  si obligatiile partilor,clauza de forta majora, litigii si modalitatea de rezolvare a acestora.