Translate

10/25/2016

Contabilitatea cheltuielilor

Evidenta contabila a cheltuielilor  se tine,ca si in cazul veniturilor,pe categorii de  cheltuieli,dupa felul lor  si anume:
1.Cheltuieli de exploatare
2.Cheltuieli financiare
3.Cheltuieli extraordinare

!.Cheltuielile de exploatare cuprind:
-cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile
-cheltuielile cu obiectele de inventar date in folosinta
-cheltuieli cu materialele nestocate
-cheltuieli cu utilitatile(energie electrica,apa)
-cheltuieli cu marfurile si ambalajele
-cheltuieli cu serviciile prestate de terti.
-cheltuieli cu redevente,locatii de gestiune si chirii
-cheltuieli cu primele de asigurare
-cheltuieli de protocol,reclama si publicitate
-cheltuieli cu comisioanele si onorariile
-cheltuieli cu studiile si cercetarile
-cheltuieli postale si de telecomunicatii
-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
-cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari
-cheltuieli cu colaboratorii
-cheltuieli cu personalul(salarii,asigurari sociale,etc)
-alte cheltuieli de exploatare cu ar fi:cheltuielile cu pierderi din creante si debitori diversi;cheltuieli cu activele cedate;cheltuieli cu creantele prescrise;cheltuieli cu donatiile.</head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contabilitatea cheltuielilor<h2>

10/17/2016

Declararea si impozitarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor

Procedura  de declarare si impozitare a acestor venituri este stabilita prin OPANAF
 2902 din 2016.
O data cu intrarea in vigoare a acestui ordin  se abroga OPANAF 2333/2007.
Persoanele fizice care obtin venituri din chirii in baza unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere la sfarsitul anului fiscal, in anul fiscal urmator  au obligatia sa declare aceste venituri.in categoria veniturilor din activitati independente.
In calculul numarului de contracte de inchiriere/subinchiriere nu sunt incluse contractele de arendare a bunurilor agricole.
La stabilirea venitului net anual din activitati independente sunt luate in calcul cheltuielile si veniturile aferente tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare i ndiferent de numarul lor.
Contribuabilii au in continuare obligatia inregistrarii contractelor la organul fiscal  teritorial chiar daca declara aceste venituri din activitati independente.
Persoanele fizice care obtin aceste venituri au obligatia sa conduca contabilitatea in  partida simpla, sa completeze Registrul de evidenta fiscala, sa completeze si sa de puna "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit(cod 220) pana la data de 31  ianuarie a anului urmator,completeaza si depun "Declaratie privind veniturile realizate in Romania(formular cod 200)  pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a  veniturilor.
Exemplu:
In anul 2016 o persoana a obtinut venituri din chirii in baza a 6 contracte de  inchiriere sau subinchiriere.
In acest caz, incepand cu anul 2017 va trebui sa declare veniturile ca fiind venituri din activitati independente ; pana la 31 ianuarie 2017 are obligatia sa depuna declaratia 220; pana la 25 mai 2018 va depune ; la orgnele fiscale declaratia 200,pentru veniturile aferente anului 2017.
Pe baza documentelor depuse de contribuabil , organul fiscal va emite "Decizie de impunere privind platile anticipate/cu titlu de impozit pe venit//contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale", un formular pentru toate  contractele.
In situatia in care contribuabilul nu depune declaratiile, organul fiscal il va notifica in termen de max 15 zile de la data scadenta pentru depunere.\
Contribuabilul are obligatia sa se prezinte in termen de maximum 15 zile de la primirea notificarii la organul fiscal.
In situatia in care, la sfarsitul unui an fiscal,   numarul contractelor este mai mic sau egal cu 5 ,in anul fiscal urmator se revine la declararea si determinarea venitului net din chirii ca fiind venit din cedarea folosintei bunurilor.

10/09/2016

Documente necesare infiintarii unei sucursale in Romania de catre o firma strainaIn aceasta postare voi enumera documentele care sunt necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului,inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii unei sucursale  in Romania a unei firme cu sediul in strainatate sau a unui grup european de interes economic.
Acestea sunt:
-cerere de inregistrare in original
-hotararea organului statutar compentent privind infiintarea sucursalei precum si desemnarea imputernicitului  care sa reprezinte sucursala.
-actul constitutiv actualizat al firmei cu sediul in strainatate in original si copie  tradusa si certificata.
-imputernicirea reprezentantului sucursalei in copie tradusa si legalizata.
-copie a actului de indentitate al imputernicitului
-actul care atesta dreptul de folosinta al spatiului cu destinatie de sediu social.
-in cazul sucursalelor comerciantilor cu sediul in state membre UE, documentele contabile auditate si publicate in conformitate cu legea statului respectiv.
-in cazul firmelor cu sediul in state non UE si care nu apartin Spatiului Economic  European ,documente care atesta sediul societatii,capitalul subscris si documente contabile  auditate  conform legislatiei din Romania.
-certificat de inmatriculare din strainatate in traducere certificata.
Se vor inregistra mentiuni ( numai daca este cazul) referitoare la:
a)deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa privind comerciantul din strainatate.
b)dizolvarea comerciantului din strainatate, numele si puterile lichidatorilor
-notificarea transmisa la BNR de catre autoritatea competenta  din statul de origine daca este vorba de sucursala unei institutii de credit.
-autorizarea BNR pentru  sucursala daca apartine unei institutii de credit.
-certificatele de cazier fiscal pentru reprezentantii legali ai sucursalei care  au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice
straine care au aceasta calitate si sunt inregistrati fiscal in Romania. sau,dupa caz, declaratia  pe propria raspundere a persoanelor fizice sau juridice straine in nume  propriu sau ca reprezentanti ai persoanelor juridice,care nu sunt inregistrate in Romania,ca nu au datorii fiscale- in copie tradusa si legalizata.
-declaratia pe propria raspundere a persoanei imputernicite sa reprezinte sucursala ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati.
-specimenul /specimenele de semnaturi pentrun imputernicit/imputerniciti.
-dovada privind sediul sucursalei
-declaratia tip a imputernicitului din care sa rezulte ca sucursala nu desfasoara activitati la  sediul social
-dovezi privind plata taxelor legale.

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2.Documente necesare infiintarii unei sucursale in Romania de catre o firma straina<h2/>