Translate

8/30/2016

Procedura pentru incasari si plati in numerar si prin mijloace moderne de plata

Am mai scris aici despre legislatia privind incasarile si platile in numerar, incasarile si platile prin mijloace moderne de plata, plafoane pentru incasari si plati.
In monitorul oficial 603 din 08.08.2016 a fost publicat  OMFP.1265 din 02.08.2016
privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
De data aceasta voi posta actul normativ ca atare,fara sa vin cu explicatii .
Iata aici OMFP 1265/02.08.2016


În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 Articolul 1
Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu
 ANEXĂ PROCEDURĂ de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 Articolul 1(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege. (2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă, cu confirmare de primire.
 Articolul 2În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 3(1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:a)documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/ spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele; b)declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/ acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective; c)situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente; d)copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c). (2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susţinerea cererii.
Articolul 4
Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).
 Articolul 5
Organul fiscal verifică documentaţia depusă potrivit art. 2 şi 3.
Articolul 6
(1) Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:a)decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege; b)decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
 Articolul 7
(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări.(2) În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente doreşte reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoţită de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).(3) În baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
 Articolul 8
(1) Ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluţionează prin emiterea uneia din următoarele decizii: a)decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea; b)decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea. (2) Dispoziţiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7. Articolul 9Emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8 alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere. Articolul 10Deciziile prevăzute la art. 6-8 se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Articolul 11Pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6-8 sunt aplicabile prevederile art. 47 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Împotriva deciziilor emise potrivit art. 6-8, organizatorii de evenimente pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1 la procedurăCERERE pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale) Contribuabilul ........ ................ ................, având cod de identificare fiscală ........ ........ .......... şi domiciliul fiscal în ........ ................ ........ ..........., reprezentat prin ........ ................ ................ în calitate de ........ ........ ..............., legitimat cu C.I./B.I. seria ................ nr. ................, eliberată de ........ ................ la data de ................, şi Împuternicirea nr. ........ ................ ................, solicit prin prezenta cerere aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4 din Legea nr. 70/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ........ ............ lei, pentru organizarea de evenimente (nunţi şi/sau botezuri). În vederea aprobării celor solicitate depun următoarele documente: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 5. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 6. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Data ........ ............ Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 2la procedură SITUAŢIA încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru contribuabilul ........ ........ ............
Nr. ctr. Datele de identificare ale beneficiarilor serviciilor pe fiecare contract de furnizare servicii Contract de furnizare de servicii nr. ... din ... Suma totală încasată Total încasări, din care:
Avans Diferenţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele înscrise în acest document sunt corecte şi complete. Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ........... ANEXA Nr. 3la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ........ ........... Nr. .........../............... DECIZIE de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de ........ ........., luând în considerare că nivelul maxim al încasărilor obţinut anterior este de ........ ........., se aprobă un plafon de încasări în numerar, în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 4la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ........ .......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............. Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ .......... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........... din data de ........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ din data de ........ .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 5la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1)........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de reînnoire a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. având în vedere Cererea nr. .............. din data de ........ ........ ........, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul de încasări în numerar aprobat prin Decizia nr. ....... din data de ........ ............ se reînnoieşte. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... ANEXA Nr. 6la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ................ Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ .......... Nr. .........../............... DECIZIE de modificare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........ ......... din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ .......... din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul aprobat prin Decizia nr. .....din data de ........ se modifică după cum urmează: Se acordă un nou plafon de încasări în numerar în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de modificare a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 7la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............. Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ .............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de modificare a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a unui alt plafon de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

8/26/2016

Documente inregistrare SRL-debutant la Registrul Comertului

1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea  nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
4. Actul constitutiv (original);
5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de  sediu social
6. Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că  pentru   imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă  asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros  sau gratuit (obtinut prin oficiul  registrului  comerţului);
7. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7  rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia  financiar aalte acte care atesta   înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
8. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă,
 ( formular-tip, original);
9. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la  capitalul social (copii);
10. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul  imobilelor, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate
11. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc conditiile legale pentru     detinerea acestor calitati(original)                          
                                                                         
12. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte  că, anterior datei înmatricularii societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din   cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original);
13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor  persoane fizice (copie)
14. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au  domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele  fizice sau juridice străine, care au această  calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a  persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este  inregistrata fiscal in  România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizata de un traducator  autorizat a cărui semnătură să fie  legalizată de un notar public
16. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administrator i din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi  protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original).
17. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele  desemnate să   îndeplinească formalităţile legale (original).<head><body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Documnte inregistrare SRL-debutant la Registrul Comertului<h2>


8/17/2016

Vreti sa lucrati in strainatate?

In ultimii ani milioane de romani au plecat sa munceasca in strainatate.
Unii pleaca "la noroc, alegand ca destinatie o tara (de regula europeana) sperand ca odata ajunsi acolo vor gasi rapid ce va de lucru.
Insa majoritatea cetatenilor romani dornici sa lucreze in strainatate se adreseaza unei firme care se ocupa cu plasarea fortei  de munca in strainatate.
Acestea asigura,contra unui comision,intermedirea intre cei care cauta un loc de munca si angajatorii straini, facilitand incheirea unor contracte de munca legale.
Cu toate acestea, nu putine au fost cazurile de inselaciune in acest domeniu prezentate in mass media .
Fie firma de intermediere si-a luat comisionul apoi nimeni din acea firma nu a mai fost de gasit, fie in baza unor contracte aparent legale,iar odata ajunsi la destinatie, angajatii au constatat ca nu corespund conditiile negociate prin contract cu cele de la fata locului.
Pentru a nu fi pusi in asemenea situatii, celor care vor sa obtina un job in strainatate, le recomand sa verifice firma care faciliteze un asemenea contract.
Firmele cu obiect de activitate selectia si plasarea fortei de  munca in strainatate au obligatia sa se inregistreze la inspectoratele teritoriale de munca.
Aceste liste cu societatile inregistrate la ITM-uri sunt publice.
ITM-urile fac verificari in privinta acestor firme.
De exemplu, pentru Bucuresti, veti gasi lista firmelor pe site-ul lor (www.itmbucuresti.ro), la rubrica informatii utile.
Asa ar trebui sa gasiti si pe site-urile judetene ITM.
La Bucuresti, sunt 513 firme, insa o mare parte din ele figureaza cu probleme.
Veti vedea pe lista ca sunt marcate firmele care au intrat in faliment, cele carora nu le corespunde obiectul de activitate,
sunt radiate sau cu intrerupere temporara de activitate si chiar cele cu probleme penale.
Alegeti doar din lista celor care nu sunt inregistrate cu probleme.</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Vreti sa lucrati in strainatate?<h2>

8/09/2016

Amortizarea imobilizarilor

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe perioade mai mari de un an.
Acestea se impart in doua categorii; imobilizari necorporale si imobilizari corporale.
Imobilizarile necorporale le definim ca fiind active indentificabile,nemonetare,fara suport material si detinute pentru utilizarea in procesul de productie sau furnizarii de bunuri si servicii, pentru a fi inchiriate sau un scopuri administrative.
Ca da fie indentificabila o imobilizare necorporabila trebuie sa fie separabila sau sa decurga din drepturi contractuale sau de alta natura legala indiferent daca acelea  sunt  separabile sau transferabile de catre  entitatea care le detine.
Imobilizarile corporale se pot defini  ca fiind active detinute de o entitate pentru a fi folosite in productia de bunuri  sau prestari servicii, pentru inchiriere sau in scopuri  administrative si sunt utilizabile pe o perioada mai mare de un an.
In categoria imobilizarilor corporale sunt cuprinse terenuri si constructii,instalatii tehnice si masini ,alte instalatii ,utilaje si mobilier,avansuri acordate furnizorilor de  imobilizari  corporale,imobilizari corporale in curs.
Amortizarea valorii activelor imobilizate se face prin  aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor.
Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune a  imobilizarilor  si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.
Entitatile  amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul dintre cele trei regimuri de  amortizare stabilite prin lege si anume:
1.amortizarea lineara -includerea in cheltuielile de exploatare( cheltuielile cu  amortizarile) a unor sume fixe ,stabilite in concordanta cu numarul de ani de exploatare.
     amortiz lunara=valoarea imobilizarii corporale impartita la numarul de ani inmultit  cu 12( lunile)
2.amortizarea degresiva se stabileste prin multiplicarea cotelor amortizarii lineare  lunare  cu un coeficient - cu respectarea legislatiei in vigoare.
3.amortizarea accelerata-se amortizeaza pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii in primul an de functionare.
Metoda de amortizare aleasa se aplica pentru toate activele de aceeasi natura si cu conditii de utilizare indentice.
Terenurile nu se amortizeaza.
Se amortizeaza in schimb investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor,baltilor,
iazurilor si terenurilor intr-o perioada determinata de administratorul agentului economic pe baza duratelor de viata utile a acestora
Duratele normale de functioanare a mijloacelor fixe sunt cuprinse intr-un catalog aprobat   prin HG 2139/2004, cu modificari aduse de HG 1496/2008.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Amortizarea impbilizarilor<h2/>

8/03/2016

Accizele

In acest articol mi-am propus sa va familiarizez cu unii termeni pe care ii folosim atunci cand vorbim de accize si produse accizabile.
Produse accizabile-produse supuse reglementarilor privind  accizele (cod fiscal,in principal) EX; alcool si bauturi alcoolice, tutun prelucrat, produse energetice si electricitate, unele produse considerate a fi de lux.( dupa cum stiti de la 1 sept.2013 s-au reintrodus accizele pentru blanuri, se platesc accize pentru aur-exceptie  fac verighetele, se platesc accize pentru unele ambarcatiuni de lux.).
Productia de produse accizabile =fabricarea acestor produse , procesate sau transformate sub orice forma.
Persoana fizica sau juridica, autorizata de autoritatea competenta sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit fiscal este antrepozitar autorizat.
Antrepozitul fiscal=locul unde antrepozitarul autorizat produce,transforma, detine sau expediaza in regim suspensiv de accize produsele accizabile.
Regimul fiscal=regimul aplicat producerii , transformarii,detinerii sau deplasarii de produse accizabile .
Import de produse accizabile- intrarea pe teritoriul Comunitatii Europene de produse accizabile.
Exigibilitatea accizelor-acestea devin exigibile in momentul eliberarii pentru  consum in statul meu al Comunitatii in care se face eliberarea pentru consum.
Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare.
Detinatorii inregistrati si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii competente o situatie lunara privind privind achizitiile  si livrarile de produse accizabile ,  pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celi la care se refera situatia.
Cam atat pentru astazi.
In perioada urmatoare voi reveni cu articole despre accize, specificand in mod concret ce conditii si ce formalitati trebuiesc indeplinite pentru a deveni antrepozitar autorizat, dar si despre nivelul si modalitatea de calcul a accizelor pentru fiecare categorie de produse accizabile- alcool si bauturi alcoolice, tutun, aur si alte produse de lux,  produse energetice.


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Accizele<h2/>

8/01/2016

Taxe locale-taxa hoteliera

Taxa hoteliera intra in categoria taxelor locale si este taxa  platita pe sederea intr-o unitate de cazare.
Aceasta taxa poate fi instituita de consiliul local al localitatii  in care se afla unitatea de cazare.
Taxa hoteliera se calculeaza si se incaseaza de catre persoanele juridice care detin unitatea de cazare,apoi se vireaza la  bugetul local.
Modalitatea de calcul a taxei-se aplica o cota de 1% asupra  a tarifului de cazare pentru fiecare zi de sedere a turistului, la momentul luarii in evidenta a persoanei respective.
Aceasta taxa se datoreaza pentru intregul sejur,cu xceptia unitatilor de cazare aflate intr-o statiune turistica.
In acest caz taxa hoteliera se calculeaza doar pentru o singura noapte de cazare, indiferent de perioada de cazare.
Exista si persoane scutite de la plata taxei hoteliere si anume:
-minorii
-persoanele fizice cu handicap grav ori persoanele invalide 
de gradul I si gr II
-pensionarii
-studentii
-veteranii de razboi
-vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi
-persoanele persecutate politic cf. Decretului-lege 118/1990.
Agentii economici care incaseaza taxa hoteliera au obligatia virarii acesteia catre bugetul local pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a incasat.
</head> <body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Taxe locale-taxa hoteliera<h2>