Translate

3/29/2014

Acte necesare inregistrarii la Registrul Comertului a unei agentii,reprezentante sau a unui punct de lucru de catre o societate

Daca doriti sa  infiintati un sediu secundar ,altul decat o sucursala (punct de  lucru,agentie, reprezentanta) veti gasi aici lista cu documentrele care trebuiesc  depuse la oficiile teritoriale ale Registrului Comertului.,asa cum prevede Lg 31/1990 la art 43.

1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor,dupa caz, decizia  asociatului unic daca este SRL cu asociat unic, decizia consiliului de administraţie,directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);
3. Dovezile privind sediile secundare (copii);
4. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim  de locuinţă, conform cu  de Lg .. 230/2007 ( formular-tip, original);
5. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
6. Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care   să rezulte, după caz, că:
- persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
- persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,  protecţiei mediului şi protecţiei muncii,
pentru  activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Acte necesare inregistrarii la Registrul Comertului a unur sedii secundare<h2/>

3/22/2014

Bilant contabil 2013

OMFP 79/2014 cuprinde normele metodologice pentru intocmirea si depunerea situ
atiilor  financiare anuale si raportarilor contabile anuale la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice.
OMFP 79/din ianuairie 2014 are aplicabilitate pentru entitatile care aplica Reglemen
tarile Contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatii Europene(baza legala:
OMFP 3055 /2009 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru entitatile care fo
losesc Sistemul Simplificat de Contabilitate(conform OMFP 2239/2011)precum si entitatilor care aplica Reglementarile Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (OMFP 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare).
Entitatile care isi tin evidentle contabile conforme cu OMFP 3055/2009 au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP alcatuite din:
-bilant( formular cod 10 )
-cont de profit si pierdere(formular cod 20)
-situatia modificarilor de capital propriu
-situatia fluxurilor de numerar
-note explicative la situatiile financiare anuale
-date informative(formular cod 30)
-situatia activelor imobilizate(cod formular 40).
Entitatile care nu se incadreaza in OMFP 3055/2009 intocmesc situatii financiare prescurtate formate din:
-bilant prescurtat(formular cod 10)
-cont de profit si pierdere(formular cod 20)
-note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate
-date informative(formular cod 30)
-situatia activelor imobilizate(formular cod 40)
Entitatile ale caror valori mobiliare sutn admise la tranzactioanre si aplica prevederile OMFP 1286/2012 intocmesc raportari contabile anuale.
Entitatile care se incadreaza in OMFP 2230/2011 depuns ituatii financiare alcatuite din :
-bilant simplificat (cod 10)
-cont de profit si pierdere(cod 20)
-date informative(30)
-situatia activelor imobilizate(cod 40)
Situatiile fianciare anuale si raportarile contabile se semneaza de persoanele abilitate conform legii.
Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se pot depune listate pe suport de hartie si pe suport electronic la registratur aunitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor  sau prin posta  cu scrisoare cu valoare declarata dar se  pot depune numai in format electronic  pe portalul www.-e-guvernare.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa.
Termenele de depunere sunt urmnatoarele:
-pt societati,societati nationale,companii nationale,institute de cercetare dezvoltare  termenul de depunere este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (30 mai).
-pentru celelalte entitati termenul este de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar(30 aprilie)-aici se incadreaza asociatiile,fundatiile,etc
Nu stiti exact in ce categorie va incadrati?
Va invit sa cititi articolul meu de anul trecut despre blianturi ca sa puteti face deosebirea ( unele prevederi sutn comune cu cle de anul trecut si de aceea nu am mai  inssitat sa va explic ce firme se incadreaza in OMFP 3055?2009 de exemplu Bilant contabil 2012.
De asemenea puteti citi articolul care se refera la Sistemul simplificat de contabilitate ca sa stiti ce entitati se incadreaza aici.
Daca conduceti o asociatie sau o fundatie puteti citi in completare si articolul
Contabilitatea persoanelor juridice fara scop patrimonial
<head/>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Bilant contabil 2013 <h2/>


3/14/2014

Programul pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Este un program multianual de stimularea a dezvoltarii mestesugurilor si micii industrii din Romania ,a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor si organizatiilor,in special in mediul rural,protejarea meseriilor care presupun numar mare de opersatii manuale,mai ales obiecte de arta populara si artizanat
Prin intermediul programului mai sus mentionat se organizeaza 8(opt)targuri regionale pentru mestesuguri si artizanat in anul 2014,sustinand astfel micii mestesugari pentru a isi promova produsele proprii prin:
-stimularea cererii interne de servicii si produse de acest gen
-castigarea de piete externe
-dezvoltarea contactelor de afaceri si stabilirea unro legaturi parteneriale.
-accesul mestesugarilor al informatii de piata
-promovarea serviciilor si produselor acestor mestesugari
Targurile regionale se desfasoara pe o perioada de 5 zile.
Perioadele de desfasurare a targurilor regionale si locatiile le gasiti pe site-ul Deparamentului pentru IMM-uri.
Pe langa organizarea de targuri sub forma de expozitii se vor organiza seminarii,mese rotunde,ateliere de lucru si prezentari.
De organizarea targurilor se va ocupa Departamentul pentru IMM-uri si oficiile teritoriale pentru IMM si cooperatie.
Bugetul programului pe anul 2014 este de 1.000.000 lei si va servi la acoperirea cheltuielilor aferente participarii la targuri( chirile pentru spatii, transport pentru produse si beneficiari, editarea de brosuri,construirea unui site, cheltuieli de protocol.)
In ceea ce priveste operatorii economici sunt eligibili cei care :
-au capital social integral privat
-cifra de afaceri anuala nu depaseste 50 milioane euro
-numarul maxim de salariati pana in 50
-obiect de activitate-producerea si comercializarea de produse cu executie  artizanala sau au ca scop promovarea mestesugurilor si a produselor specifice  traditionale.
-isi desfasoara activitatea in Romania
-au completat formularul de inscriere si au fost admisi.
Aplicatia va fi deschisa pe data de 17.03.2014 ora 10 si se va inchide cu trei zile inainte de desfasurarea ultimului targ regional.
Aveti aici un link care duce pe site-ul directiei subordonate Departamentului pentru   IMM care se ocupa de implementerea acestui program.
Dac ail accesati veti vedea ce formulare trebuies completate si puteti obtine  informatii suplimentare .</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Programul pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului<h2/>

3/11/2014

Programul "Tineri Debutanti"

Denumirea completa a programului este programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii  microintreprinderilor de catre tineri si se adreseaza intreprinzatorilor tineri avand ca scop orientarea lor pentru accesarea finantarilor nerambursabile.
OUG 6/2011 stabilieste conditiile in care microintreprinderile infiintate si conduse de catre intreprinzatori  tineri beneficiaza de anumite facilitati.
HG 96/2011 aproba normele metodologice pentru aplicarea OUG 6/2011.
OUG mai sus mentionata cuprinde Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri,prin care se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou infiintate conduse de tineri care desfasoara pentru prima data activitate economica prin intermediul unei societati cu raspundere limitata (SRL).
Finantarea prin acest program este de fapt ajutor de stat de tip schema minimis si se  acorda cu respectarea criteriilor prevazute in normele CE si in legislatia romaneasca   in domeniu.
Ajutorul se acorda si se monitorizeaza de catre Departamentul pentru IMM-uri,Mediul de Afaceri si Turism.
Obiectivele programului
-dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor
-stimularea si sprijinirea  demararii si dezvoltarii firmelor nou infiintate
 -facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare
Bugetul alocat programului pentru anul 2014 este de 21.000.000 lei.
Lansarea programului a avut loc pe data de 10.03.2014 ora 10 si va ramane activ pana la epuizarea bugetului.
Cine beneficiaza de program - persoanele fizice (intreprinzatori debutanti)care indeplinesc cumulativ,la data inscierii conditiile urmatoare:
a)au capacitate deplina de exercitiu ,varsta de pana in 35 ani impliniti cel mai tarziu  in  ziua inregistrarii SRL-ului.
b)anterior datei inregistrarii SRl nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau   asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European .
c)infiinteaza pentru prima data un SRL conform Lg 31/1990 si OUG 6/2011.
d)declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de la lit b)
e)nu a mai beneficiat de finantare in cadrul acestui program.
Pentru a putea fui eligibila pentru program firma nou infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ si urmatoarele conditii:
-este SRL-D
-este microintreprindere(lg 346/2004)
-este infiintata de catre un tanar debutant ,ca asociat unic sau cel mult cinci intreprinzatori debuntanti  asociati.
-este administrata de asociatul unic sau unul sau mai multi adminsitratori dintre asociatii debutanti.
-are in obiectul de activitate cel mult cinci grupe de activitate,prevazute in codul CAEN
Exista si grupe de activitate care nu sunt eligibile pentru acest program,ele sunt prevazute expres in OUG 6/2011.
Pentru a obtine finantare prin acest program microintreprinderile infiintate de un intreprinzator debutant trebuie sa mai indeplinesca unele conditii:
1.sa notifice in scris Oficiul Teritorial opentru IMM si cooperatie in termen de 10 zile de la infiintare  pentru a fi luat in evidenta.
2.sa angajeze cu contract de munca pe perioada nedetermina,cu norma intreaga,,
cel putin doi salariati si sa ii mentina in activitate pana pierderea calitatii de microintreprindere apartinand unui debutant.
3.sa reinvesteasca anual,cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent.
4.sa depuna la OTIMMC teritorila situtiile financiare semestriale si anuale.
Daca nu stiti cine se incadreaza la microintreprinderi va invit sa cititi articolele mele  Microintreprinderea si Microintreprinderile-modificari ale Codului Fiscal.
Am spus ca acest program intra in categoria schemelor de minimis,daca vreti sa stiti mai multe despre minimis cititi articolul intitulat chiar asa Minimis

</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Programul Tineri Debutanti<h2/>

Programul Femeia Manager

Astazi 10.03.2014 ora 10 s-a lansat programul national multianual pentru dezvoltarea  culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM-urilor intitulat " Femeia Manager."
Inscrierile se efectueaza pana pe data de 16.03.2014 ora 20.
Asa cum se mentioneaza si pe site-ul  Directiei de Implementare Programe pentru  IMM -uri obiectivul programului este stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre femei prin facilitatrea accesului acestora la finantare,cresterea potentialului de accesare asurselor de finantare de catre  femei.
Programul urmareste inbunatatirea performantelor economice a IMM-urilor existente conduse de femei,,stimularea auto-angajarii si cresterea nuamrului de femei antreprenor;cresterea numarului de noi locuri de munca in strcuturile economice private conduse de femei.
Programul este de fapt o schema de minimis si se pune in aplicare numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute in Regulamentul C.E.
Bugetul programului pe anul 2014 este de 500.000 lei si se finanteaza din bugetul Departamentului pentru IMM-uri,Mediu de Afaceri si Turism aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul 2014.
Se estimeaza ca vor primi acest tip de ajutor minim 12 beneficiari.
Sunt eligibile pentru acest program microintreprinderile,PFA care desfasoara activitati economice,
-sunt organizate in baza Legii 31/1990 sau OUG 6/2011 si se incadreaza la microintreprinderi.
-sunt PFA sau Intreprinderi individuale inregistrate cf OUG 44/2008
-au cel mult 3 ani de la inregistrare.
-cel putin unul dintre asociati este femeie si detine peste 50% din partile sociale sau reprezentantul PFA este femeie.
-codul CAEN pe care se solicita finantare este eligibil si autorizat la momentul inscrierii
-aplicantul sia- indeplinit obligatiile de palt aa taxelor si impozitelor la bugetul de stat si la bugetele locale.
-au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania
-nu sunt in stare de dizolvare,reorganizare,lichidare,familemt sau suspendare a activitatii
-nu au o decizie a Comisiei Europene de recuperare a a unui ajutor de stat.
-au obtinut minimum 60 puncte la completarea online a planului de afaceri.
Nu stiti daca va incadrati in categoria microintreprinderilor?
Va invit sa cititi articolele mele referitoare la microintreprinderi
MIcronitreprinderea  si Microintreprinderile-modificari ale Codului Fiscal.
Va invit sa cititi sia rticolul referitor la Minimis ca sa stiti care sunt codurile CAEN pentru care se acorda ajutor de minimis si cum se obtine punctajul.
</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Proigramul Femeia Manager<h2/>

3/07/2014

Ce trebuie sa contina declaratiile pe propria raspundere depuse la Registrul Comertului

In unele articole precedente am specificat lista documentelor ce trebuiesc depuse la oficiile Registrului Comertului pentru inregistrarea ,autorizarea modificarea,suspendarea   activitatii diferitelor tipuri de societati comerciale sau inregistrarea ca PFA.
Pe liste se regaseau si declaratiile pe propria raspundere date de asociati,administratori,cenzori,dupa caz.
V-ati intrebat probabil ce trebuie sa inscrieti in acele declaratii.
Datele pe care trebuie să le conţină declaraţiile pe proprie răspundere, date de către persoanele care au această obligaţie, potrivit prevederilor legale sunt:

- numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei care dă declaraţia pe proprie răspundere;
- datele de identificare ale persoanei juridice pe care o reprezintă: denumire, numărde ordine în  registrul comerţului, cod unic de înregistrare/actul de înfiinţare, adresă,telefon, fax, nr. şi data contractului de reprezentare, perioada de valabilitate;
- domiciliul: ţara, judeţul, localitatea, strada , nr., bloc, scara, etaj, ap., sector, cod poştal,  telefon, fax;
- stare civilă, sex, cetăţenie, data şi locul naşterii, localitate, judeţ/ţară;
- actul de identitate( tip, serie, nr., CNP), emitentul, data emiterii;
- calitatea pentru care declară că îndeplineşte condiţiile legale (asociat unic, fondator, administrator, director, membru în consiliul de supraveghere, membru în directorat, împuternicit, reprezentant, cenzor, auditor (cu precizarea, dacă este cazul, a puterilor  conferite - preşedinte, director general etc.);
- persoana juridică la care va deţine calitatea respectivă, sediul acesteia, judeţul,sectorul;
- acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului sau a  însărcinării de  cenzor/auditor;
Care este baza legala pentru depunerea declaratiilor pe propira raspundere ?
Asa cum se specifica si pe site-ul ONRC  aceste declaratii sunt cerute "conf art. 69  alin. (1) lit. c) şi art 73 alin. (1) lit. c) din Normele Metodologice privind modul de  ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul  Ministrului Justiţiei nr. 2594/C/2008, la cererea de  înregistrare a persoanelor juridice supuse obligaţiei de    inmatriculare in registrul   comerţului se ataşează declaraţiile pe propria răspundere date de către fondatori şi
de către administratori/membrii consiliului de administraţie, respectiv membrii consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, de directori şi membrii directoratului,cenzori sau auditori financiari ori de reprezentanţii acestora,
dacă sunt persoane juridice, numiţi prin actul constitutiv, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru aceste calităţi, date în formă autentică, în formă certificată de avocat, de consilierul juridic în cazurile prevazute de lege sau de personalul  desemnat  ONRC  ,in original .                                                                                                                                                                
Conform art. 98 lit. f) din Normele Metodologice privind modul de ţinere a registrelor  comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2594/C/2008, la cererea de înregistrare a sucursalei  înfiinţate de o societate comercială cu sediul în România se ataşează  declaratiile  pe propria răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi, atestate de avocat, în formă autentică  sau cu dată certă, în original."


</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Ce trebuie sa contina declaratiile pe propria raspundere  de la Registrul Comertului<h2/>