Translate

1/15/2019

Completari legislative privind zilierii

OUG 114 din dec 2018, cu aplicabilitate din 2019 , OUG despre care v-am mai spus ca aduce modificari multor acte normative, aduce unele completari si in cazul legislatiei privind zilierii.
Astfel, folosirea muncii zilierilor este limitata in timp, se precizeaza in ce domenii se poate utiliza munca zilierilor si se stabilesc sanctiuni pentru cei care nu respecta aceste prevederi.

Va redau aici cateva articole din OUG 114/2018 care aduc completarile mai sus mentionate, asta ca sa  convingeti singuri."
Articolul 65
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
(6) O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier.
(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.
2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 13
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare și servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit și acvacultură - diviziunea 03;
3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 14
(1) Următoarele fapte săvârșite de beneficiar și zilier constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
4. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.
5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."