Translate

2/14/2019

Bilant contabil la 31.12.2018OMFP 10/2019 stabileste normlele pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici pentru anul 2018.
Normele sunt aplicabile:
-entitatilor care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate conform OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare
-entitatilor care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aprobate prin OMFP 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
-entitatilor fara scop patrimonial care aplica Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3103/2017, cu modificarile ulterioare, completate, dupa caz, cu Reglementarile contabile stabilite prin OMFP 1802/2014

Situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale se intocmesc prin intermediul programului informatic pus la dispozitia contribuabililor de catre Ministerul Finantelor.
Se semneaza de persoanele in drept.
Depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile se poate face astfel:
-la sediile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor pe suport de hartie si pe suport electronic.
-prin posta, cu scrisoare deschisa cu valoare declarata, pe suport de hartie si pe suport electronic
- prin inermediul portalului e-guvernare.ro, numai in format electronic, insotite de semnatura electronica extinsa.

Termenele limita pentru depunerea situatiilor financiare sunt:
- 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile/societatile nationale, companiile nationale, regiile autonome, institutele de cercetare- dezvoltare
-120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru pentru celelate persoane juridice prevazute la art 1 dil Legea 82/1991 (legea contabilitatii)
-90 de zile de la incheierea exercitiului pentru entitatile aflate in lichidare

Persoanele juridice fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie 2018 compuse din bilant prescurtat si cont privind rezultatul exercitiului prescurtat.
Persoanele juridice fara scop patrimonial care  au desfasurat activitati economice in cursul exercitiului financiar intocmesc situatii financiare anuale alcatuite din bilant si cont al rezultatului exercitiului.