Translate

6/01/2013

Contractul de comodat

Cum definim contractul de comodat?
Este acel contract   in care o parte denumita comodant remite celeilalte parti denu
mita comodatar  un bun in folosinta temporara cu obligatia comodatarului de a-l
restitui in  natura, in individualitatea sa, la data expirarii contracului.
Contractul de comodat este un contract civil,real ,cu titlu gratuit.
Ce capitole trebuie sa cuprinda un asemenea contract?
1.Partile contractului
Asa cum am mentionat si in articolul despre contractul de vanzare -cumparare la
acest  capitol se trec toate datele de indentificare ale partilor adica nume,prenume,
domiciliu in cazul persoanelor fizice, denumire , numar de inregistrare la Registrul
 Comertului,sediu,  numele reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice.
2.Obiectul contractului
Se specifica ca comodantul da in comodat bunul respectiv comodatarului.
Bunurile care pot forma obiectul  contractului pot fi bunuri imobile sau bunuri mobile.
 3.Partile  contractului                               
In executarea contractului, comodantul are obligatia sa  suporte cheltuielile efectuate de  comodatar pentru conservarea bunului  si sa il despagubeasca pentru pagubele produse  de  viciile ascunse daca nu l-a informat inainte pe acesta.
Comodatarul are obligatia de a conserva bunul, de folosire a lui conform destinatiei  si de  a suporta cheltuielile de folosinta.
Comodatarul  are de asemenea obligatia sa restituie bunul la scadenta si raspunde  de  pierderea sau deterioararea lui.
4.Durata contractului
Se specifica perioada pentru care bunul este dat in folosinta comodatarului.
5.Cesionarea contractului- se specifica daca contractul poate fi cesionat catre alta parte.
6.Forta majora
Asa cum am recomandat si la contractul de vanzare cumparare este bine sa existe  o clauza  de forta majora pentru situatia in care bunul poate fi distruns in urma unui eveniment de forta  majora( cutremur,inundatii,incendii,razboi)
Alte capitole( clauze)care nu ar trebui sa lipseasca din acest contract sunt clauza  penala,  arbitraj , dispozitii finale, rezilere.
Nu mai insist pe fiecare capitol in parte le-am explicat in articolul intitulat"Contractul de vanzare-cumparare"</head>
<body>
<h1>http://fin8conta.blogspot.com<h1>
<h2>Contractul de comodatr<h2/>